Invaze (Blu-ray Disc)

Invasion / 1Chudák Nicole Kid­man. Zdá se, že prvotříd­ní hereč­ka, která získala i Oscara, nemůže posled­ní dobou popad­nout dech. Sez­nam jejích posled­ních snímků vypadá jako sez­nam fil­mových katas­trof: Step­ford­ské paničky, Moje krás­ná čar­o­děj­ka, Dogville, Zrození a Zlatý kom­pas — všech­no bom­by. A nyní můžeme při­dat ještě snímek Invaze. Jde o prob­lé­mový remake původ­ního fil­mu Invaze lupičů těl; stal se nejen neúspěchem léta 2007, ale jeho neúspěšnost dosáh­la tak obrovských pro­por­cí, že si nakonec odnesl tit­ul největšího propadáku sezóny. 

Přestože jsem vždy obdi­vo­val Kid­manovou — a oprav­du bych si přál jí nějak pomoct — Invaze jen oživi­la (nebo spíše umrtvi­la) její trag­ick­ou rep­utaci. Snímek byl zamořen pro­dukční­mi prob­lémy od samého počátku. Profláknuté tvůrčí neshody mezi režisérem Oliv­erem Hirsch­biegelem a pro­du­cen­tem Joelem Sil­verem vyústi­ly v příšerné testování, a stu­dio tak nařídi­lo pře­točení části fil­mu (úda­jně pod tak­tovk­ou guru Matrixu, bra­trů Wachowských). Během přetáčení byla Kid­man účast­nicí nehody při natáčení, která, přestože si naštěstí nevyžá­dala oběti na živ­otech, fil­mu jen při­dala na pověsti poškozeného zboží. Když Invaze přišla konečně do kin, vydělala doma bíd­ných 15 mil­iónů dolarů; jen málo lidí to však přek­va­pi­lo.

První třeti­na Invaze vypadá jako slib­ná (i když jak­si zbytečná) předěláv­ka původ­ní para­noid­ní klasiky z roku 1956 o vetřel­cích měnících podobu. Kid­man ztvárni­la Car­ol Ben­nellovou, úspěš­nou psy­choložku z Washigh­tonu, která si pos­tup­ně začne vší­mat znepoko­jivých náz­naků v chování svých pacien­tů. Potíže milo­vaných, jejichž těla se zda­jí být napade­na něčím nelid­ským, dosahu­jí epi­demick­ých pro­por­cí a Car­ol si brzy všimne podi­vných a náh­lých změn osob­nos­tí lidí kolem sebe. Při­jme tedy pomoc dok­to­ra Bena Driscol­la (Daniel Craig) a jeho lab­o­ran­ta, dok­to­ra Stephena Galeanoa (Jef­frey Wright) a odhalí šoku­jící real­i­tu — rasu mimozemšťanů, která pomocí mikroor­gan­is­mů napad­la zemi a v krátkém čase téměř ovlád­la lid­sk­ou rasu.

Celou první polov­inu fil­mu je Invaze věro­hod­nou a přesvědčivou aktu­al­iza­cí původ­ní Invaze lupičů těl (ste­jně jako dalších dvou remaků, nedo­ceněného návratu k tématu Phili­pa Kauf­mana z roku 1978 a ne příliš kval­it­ního, ale přesto efek­tivního pokusu Abela Fer­rary z roku 1993, naz­vaného jednoduše Lupiči těl). Bohužel je jas­ně viditel­né, kdy přes­ně přišel tvůrčí rozkol mezi mega-pro­du­cen­tem Sil­verem (šampiónem hla­sité, bezmyšlenkovité akce, která vítězí nad hmo­tou) a Hirsch­biegelem, režisérem německ­ého půvo­du, jenž je nakloněn spíše intelek­tuál­ní­mu přís­tupu k látce, který vás donutí zamyslet se. V okamžiku, kdy se roz­je­dou rych­lé stři­hy a viditel­ně uměle dotvářená akce, působí snímek jako zcela jiný film, pouze přilepený k Invazi. Bezpočet jiných filmů si proš­lo post-pro­dukční­mi úprava­mi (něk­teré byly dobré, jiné už méně), ale tady mno­ho rozdíl­ných přís­tupů zcela zniči­lo celý příběh.

Druhá polov­ina Invaze je odpad. Hirsch­biegel vynaložil mno­ho úsilí na vytvoření atmos­féry a vytříbení hereck­ého výkonu Kid­manové, jen aby viděl, jak je vše ztra­ceno ve směsi nedopečených scén s honička­mi a zachraňováním, které byly násil­ně zapra­cov­ány do vyprávění. Všech­ny zají­mavé tem­at­ické nápady, které Hirsch­biegel a scénárista Dave Kaj­ganich naz­načili (jed­ná se zvláště o využití lokace ve Wash­ing­tonu a iluzi součas­ného pol­i­tick­ého kli­matu), byly zavrže­ny ve prospěch akčních klišé. Skutečně potře­bu­jeme vidět Kid­manovou ve třech různých auto­mo­bilových honičkách? A co bizarní, napros­to zces­t­né využití ultra­rych­lého ses­tříhání, které využívá záběrů z budouc­nos­ti, aby napros­to zniči­lo posled­ní náz­naky soudržnos­ti? Hirsch­biegelo­va pláno­vaná verze Invaze by možná postrá­dala akci, jež by snímek pro­dala a o níž si stu­dio mys­lí, že ji divá­ci vyžadu­jí ve všech filmech, ale je obtížné před­stavit si, že by něco moh­lo vypa­dat hůře než součas­ný výsledek.

Navz­do­ry vší řezničině tu najdeme vodít­ka naz­naču­jící, co moh­lo z Invaze vzni­knout. V oblasti vizuál­ního pojetí se je na co dívat. Pochmurná a evoka­tivní kam­era Rain­era Klaus­man­na dělá z fil­mu nejlepší kousek o zlodějích těl, jaký byl kdy natočen, a původ­ní úzkostlivé tem­po (ale­spoň v první polov­ině) vytváří poc­it nad­cháze­jící hrůzy, který se lehce vyrovná jak původ­ní­mu snímku, tak i vynika­jící­mu remaku z roku 1978. Hirsch­biegel také inovo­val zobrazení pro­ce­su nákazy, čímž docílil dokonale odporných (ne však krvavých) efek­tů přeměny, které mi skutečně hnu­ly žalud­kem.

Je ško­da, že Sil­ver a Warn­er Broth­ers měli tak mal­ou víru v diváky a cítili potře­bu napě­cho­vat Invazi prázd­ný­mi kon­vence­mi a akcí bez chuti. Při­tažlivost tématu zlodějů těl byla vždy ve své podobě lid­ských zámotků a asim­i­lace jino­ta­jem pro kul­turní para­noiu; tato ozvě­na je však přes­ně tím, co bylo z Invaze vys­třiženo. Člově­ka roz­zlobí vidět film tak bezrad­ný při zpra­cov­ání námě­tu, a to navz­do­ry nejlepším výkonům všech členů štábu. Invaze je skuteč­nou promeškanou příleži­tostí.

Video: Zvětšujeme obraz

Invasion / 2Warn­er uvedl Invazi na Blu-ray disku v 1080p/VC-1 kódování a s původ­ním poměrem obrazu 1.85:1. Jde o vel­mi pěknou prezentaci se skvěle styl­i­zo­vaným pozlátkem, které fil­mu dokonale padne.

Zdroj je trochu zrnitý, ale jinak je Invaze typ­ick­ým novým vydáním a vypadá čistě jako horská tůň­ka. Ohro­mu­jící využití zářivé pale­ty barev, která poma­lu bledne, jak se nákaza rozšiřu­je, je krás­ně zpra­cov­áno; obraz se chlubí vynika­jící čis­to­tou a nemá prob­lémy se sytostí barev ani jiné nedostatky. Odstíny pleti nej­sou přes­né, ale to ani nemě­ly být; namod­ralí nebo nažlout­lí her­ci dodá­va­jí snímku vědeck­ou atmos­féru. V úvod­ních částech snímku bohužel najdeme mírné přesycení barev, což chvíle­mi snižu­je úroveň detailu; jinak však snímek nabízí ostrý a hluboký obraz. Černé jsou exce­lent­ní a kon­trast se pěkně rozvíjí v celé škále šedi, není však příliš světlý ani otravný.

Invaze přináší další hlad­ké VC-1 kódování od Warneru, bez viditel­ných arte­fak­tů a rozostření hran (jak je typ­ické pro většinu high def­i­n­i­tion vydání Warneru), což je vždy vítané. Když odhléd­neme od přehnaných barev a mírného zrnění, ten­to trans­fer vás jistě potěší.

Audio: Hodnotíme zvuk

Warn­er nabízí pro Blu-ray vydání snímku Invaze Dol­by True­HD 5.1 Sur­round track (48 kHz/16-bit), který se lehce vyrovná videu — jde o vel­mi pří­jem­nou prezentaci, která vás zcela obklopí. (Volitel­ný Dol­by Dig­i­tal 5.1 Sur­round track a tit­ulky jsou uve­de­ny v angličt­ině, fran­couzšt­ině a španělšt­ině.)

Invaze těží nejvíce své son­ické účasti z jem­ných atmos­férick­ých efek­tů, zejmé­na během první poloviny fil­mu. Zvukový design je mazaný — téměř pod­pra­hový — při začleňování hučících a mechan­ick­ých zvuků (přístro­je den­ní potře­by, dopra­va na uli­ci, apod.) do hud­by. Vše se krás­ně rozprostírá ve zvukovém poli a směrované diskrét­ní efek­ty jsou umístěné s napros­tou přes­nos­tí. Když se ve zmateném posled­ním jed­nání dostanou ke slovu akčně ori­en­to­vané okamžiky, sur­roundy se stanou ještě agre­sivnější a přináše­jí hlad­ké pře­chody a efek­tivní množství síly na pozadí zvukové scény.

Dynami­ka je také skvělá. Nízké basy jsou příhod­ně hluboké, přesto ne přehnané; napro­ti tomu vyšší polo­hy přináše­jí uhlazenou jas­nost áčkových vysoko­rozpoč­tových snímků. Dial­o­gy jsou krás­ně vyváže­ny, pouze něko­lik nejtišších momen­tů se lehce ztrácí v mixu. Celkově není sound­track fil­mu Invaze navržen tak agre­sivně, aby vámi zatřásl, ale vzh­le­dem ke styl­i­stick­ým záměrům fil­mu se jed­ná o efek­t­ní prezentaci.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Sez­nam bonusů uve­dených na disku vypadá na první pohled půso­bivě — ovšem jen do té doby, než se na ně podíváte zblíz­ka. Jde o vel­mi slabý bonusový mater­iál, jehož celková doba trvání je tak krátká, že to vypadá jako vtip. Dobrou zprávou je, že je Warn­er nabídl v plném 1080i/VC-1 videu; přesto to nes­tačí na to, aby nahradil celkovou neuspoko­jivost této sbírky. (Volitel­né tit­ulky jsou nabíd­nu­ty v angličt­ině, fran­couzšt­ině a japonšt­ině.)

Prvním bonusem je kousek Invaze: Nový příběh (The Inva­sion: A New Sto­ry, HD, 3 min­u­ty). Jed­ná se o první ze třech bonusů z natáčení (které trva­jí dohro­mady kolosál­ních 9 min­ut!). Ten­to skoupý reklam­ní příspěvek přináší rozhovory z natáčení s her­ci i čle­ny štábu, jmen­ovitě Nicole Kid­man, Danielem Craigem, Jere­mym Northamem, Veron­i­cou Cartwright, pro­du­cen­tem Joelem Sil­verem, režisérem Oliv­erem Hirsch­biegelem, scénáris­tou Davi­dem Kaj­ganichem a něko­li­ka další­mi. Vyjadřu­jí se ke scénáři a k tomu, jaký je jeho vztah k dnešním sociopol­i­tick­ým prob­lémům, atd. Samot­ný film je však prost nadšených ide­jí, takže celý příspěvek působí dost nedůvěry­hod­ně.

Další bonus, Invaze: Prostředí natáčení (The Inva­sion: On the Set, HD, 3 min­u­ty), nám nabízí rych­lý pohled na natáčení, ale nedotýká se žád­ného ze zveře­jněných dra­mat ze zákulisí. Jen další oslavný reklam­ní mater­iál.

Bonus Invaze: Ovlád­nu­ti (The Inva­sion: Snatched, HD, 3 min­u­ty) popisu­je dokončování snímku a komen­tu­je téma­ta fil­mu, která se však v závěrečném ses­tři­hu zvrt­la do pěkné slá­taniny. Opět reklam­ní zbytečnos­ti.

Na závěr tu máme bonus Již jsme byli ovlád­nu­ti: Invaze v mediál­ní his­torii (We’ve Been Snatched Before: Inva­sion in Media His­to­ry, HD, 19 min­ut). Sil­ver, Kaj­ganich, Cartwright, Northam a něko­lik dalších vzdělaně vypada­jících osob probíra­jí odkaz filmů o obsazení plan­e­ty mimozemšťany; vrace­jí se k původ­ní kla­sice Dona Siegela z roku 1956, nejvíce se však zdrží u diskuze o snímku Invaze. Neg­a­tivem je také fakt, že tu nena­jdeme jedi­nou ukázku před­chozích verzí fil­mu. Je jas­né, že toto je nejlepší bonus z celého balíku, neříká to však mno­ho.

Závěrečné hodnocení

Invasion / 3Invaze je čtvrtým a nejs­labším převyprávěním slavného příběhu o zlodějích těl z ves­míru. Věřte vše­mu, co se říka­lo — post-pro­dukční dohadování zkazi­lo výsledek; snímek je jas­ným dok­la­dem toho, že příliš kuchařů zkazí i to, co se moh­lo stát solid­ní lahůd­k­ou. Toto Blu-ray vydání přináší pěknou prezentaci fil­mu, se skvělým obrazem i zvukem. Bonusový balík je bohužel vel­mi slabý, ale pokud vás zajímá pouze snímek sám o sobě, tak si film jistě vypůjčte. Jen nas­tavte své poža­davky hod­ně, hod­ně nízko.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv