Noc patří nám (Blu-ray Disc)

We Own The Night / 1Vždy­cky mě hrozně nad­chne, když vidím u jed­no­ho fil­mu sez­nam skvělých her­ců a na zák­ladě poten­ciálu obsazení vždy ochot­ně koupím vstu­penku. Ten­to zvyk však bohužel příliš čas­to přináší zklamání. Výborní her­ci mohou dobrý film ještě vylepšit, se špat­ným scénářem ale nic nez­mo­hou. Vezměte napřík­lad Noc patří nám — fenomenál­ní her­ci jako Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix a Robert Duvall nemohli přece všich­ni udělat ste­j­nou trag­ick­ou chy­bu. Nebo snad ano?

Noc patří nám vypráví původ­ně zají­mavý příběh dvou bra­trů v New Yorku 80.let. Oba bra­try vychová­val police­jní náčel­ník jménem Albert Grusin­sky (Robert Duvall). Joe (Mark Wahlberg) byl ten správňácký syn, který násle­doval svého otce a stal se police­jním kapitánem ve ste­jném okrsku. Robert (Joaquin Phoenix) se však vydal zcela jinou ces­tou — stal se man­ažerem nočního klubu s návštěníky z okruhu dro­gov­ých deal­erů a orga­ni­zo­vaného zločinu. Když Albert a Joe žáda­jí Rober­tovu pomoc při vyšetřování, brání se a jejich pros­by odmítá. Jeho rod­i­na je ale ocitne v hledáčku skupiny nebezpečných ruských zločinců a Robert se tak musí rozhod­nout, na čem mu skutečně záleží.

Film bohužel pokul­hává ve svém před­ví­datel­ném třetím aktu a nedává své­mu moc­né­mu souboru her­ců žád­né východisko. Scénář je neom­lu­vitel­ný miš-maš z lep­ších filmů jako Car­l­i­to­va ces­ta, Skry­tá iden­ti­ta a Zjizvená tvář, se zdravou dávk­ou souroze­necké rival­i­ty a tro­chou těch otcov­ských prob­lémů navrch. Wahlberg, Phoenix a Duvall se svý­mi prázd­ný­mi postava­mi děla­jí co mohou, nakonec ale pad­nou za oběť něko­li­ka nešikovným dějovým zvratům. Přede­vším Wahlber­go­va posta­va nemá žád­ný vývoj a vůbec se nevynoří z otco­va stínu. Fil­mu zcela vládne Phoenix a Wahlberg jej pouze obíhá jako nedůležitý satelit. Duvall je na tom ještě hůře, je z něj pohodl­ně bručoun­ský mudr­lant a fun­gu­je prostě jako jed­no­litý morál­ní kom­pas pro Phoenixo­va anti-hrdinu.

Největší moje stížnost na Noc patří nám je asi ta, že v každé scéně je pohřbený skutečný přís­lib. Vhod­né přep­sání příběhu by jej moh­lo zachránit a povrch­nější části naplnit tro­chou živ­ota. Phoenixo­va role jako marnotrat­ného syna, Wahlber­go­va posta­va poc­tivého avšak žár­livého loa­jal­isty a Duvall jako odpouštějící otec by všich­ni na něko­li­ka dalších scénách jenom vydělali. Pod vším tím stylem je prostě málo skutečného obsahu.

Jed­na věc se tu ale fakt poved­la — móda nočního živ­ota v 80.letech je vytvoře­na zcela aut­enticky. Všech­ny pros­to­ry jsou dopo­drob­na navrže­ny a tak všech­ny ty čas­to zes­měšňo­vané mód­ní záleži­tosti té doby nepů­sobí rušivě. Režisér James Gray (Malá Oděsa, Tem­ná zák­outí) navz­do­ry všem léčkám daného časového období vytváří živoucí, dýcha­jící a přesvědčivý svět. Čas­to jsem zapomí­nal, že se příběh odehrává v roce 1988 — celý by se ste­jně dobře mohl odehrá­vat v roce 2008.

Jsem si vlast­ně jistý, že Noc patří nám si něk­teří lidé vychut­na­jí — film nes­porně obsahu­je všech­ny zák­lad­ní staveb­ní kame­ny úspěšného kri­mi snímku. Gray bohužel svou věc nedotáhl do konce. Vnitřní kon­flik­ty svých postav osekal až na hrani­ci, kde to začne pod­kopá­vat působení příběhu. Není to špat­ný film, prostě mě ubíjí to pomyšlení, že lep­ší scénář by jej postavil na úroveň pře­borníků v daném žánru.

Video: Zvětšujeme obraz

We Own The Night / 2Sony uvádí Noc patří nám se sta­bil­ním 1080p/AVC trans­fer­em, který luxu­s­ní noční živ­ot 80.let ren­deru­je s lehkostí. Pale­ta možná vypadá jako­by zahalená v jan­tarově zbar­veném medu, ale výběr barev se během fil­mu mění od stu­dených po teplé podle vývo­je příběhu. Potěši­lo mě, že hluboké černé úrovně fil­mu dáva­jí vítaný dojem rozměrovosti, aniž by bráni­ly viditel­nos­ti. Detai­ly jsou také vel­mi dobré. Nenašel jsem dokonce ani žád­né doost­řování hran, arte­fak­ty nebo zdro­jový šum.

Je tu však něko­lik menších prob­lémků, které Noc patří nám vzdálily od dokon­alosti. Tak za prvé, ostrost má ten­den­ci kolísat a něko­lik záběrů násled­kem toho vypadá dost měkce. Za druhé, přede­vším během nočních scén se obje­vu­je vtíravý dig­itál­ní šum, i když video jinak žád­né další prob­lémy neza­těžu­jí. A na závěr — místy je docela zřetel­ný závoj zrna, který plát­no občas zaplaví a mě to vždy­cky hod­ně vyruši­lo. Tyto záleži­tosti jsou však spíše nevýz­nam­né a v jinak půso­bivém video počinu děla­jí jen malý vroubek.

Audio: Hodnotíme zvuk

We Own The Night / 3Noc patří nám obsahu­je sebevě­do­mou Dol­by True­HD 5.1 pros­torovou stopu, která si však nepočíná tak, jak by se dalo čekat od police­jního dra­matu. Film je spíše kon­verza­ční a zvuk je tedy hod­ně směrován dopře­du a rozprostře se jenom během honiček v autech nebo přestřelkách. Atmos­féra je dost dobrá, ale místy jsem měl poc­it, že by měs­to moh­lo znít real­is­tičtěji. Dynami­ka je sil­ná, a kanál pro nízkofrekvenční efek­ty si během výstřelů uži­je. Vysoké tóny jsou také dobré, dial­o­gy čisté, zvukové efek­ty přes­né a jem­né detai­ly v zad­ních kanálech usnadňu­jí vnoření se do děje.

Největší prob­lém jsem měl s místy zastřený­mi dial­o­gy, takže jsem měl potíže zachytit vše co bylo řečeno. Je to možná jenom výsledek Phoenixovy tiché mlu­vy, ale slyšel jsem už tišší herce a rozuměl jsem jim. True­HD stopa pro Noc patří nám ten­to poněkud slabší mix zvládá dobře.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Blu-ray vydání snímku Noc patří nám obsahu­je vešk­eré pří­davky, které se objevily na stan­dard­ním DVD. Jako bonus navíc je všech­no uve­de­no v high definition.

  • We Own The Night / 4Režisér James Gray nám na začátek servíru­je infor­ma­tivní zvukový komen­tář, který fanoušky fil­mu potěší, já jsem si však nemohl pomo­ci a zdál se mi nedostatečný. Sice probírá hod­ně nuancí příběhu, natáčení a své zážitky s her­ci, ale pohy­bu­je se na povrchu a vyhýbá se zají­mavějším aspek­tům výro­by. Stopa by byla asi živější, kdy­by režisér u sebe měl něko­ho dalšího a tím by z komen­táře vznikla kon­verzace. Pří­tom­nost kohoko­liv ze štábu by Gray­ovi zabráni­la rozvláčně vyprávět o tech­nologiích použitých v obtížných scénách.
  • Docela stan­dard­ní snímek Napětí: Tvor­ba snímku Noc patří nám (HD, 15 min­ut) obsahu­je rozhovory s Grayem, Wahlbergem, Phoenix­em a další­mi čle­ny obsazení a štábu. Věnu­jí se atmos­féře na place, scénáři a svým reakcím na příběh.
  • Rozhovory, záběry ze zákulisí a kaskadérské záběry okořeňu­jí krátký snímek Police­jní akce: Tvor­ba poli­ca­jtů, aut a chao­su (HD, 15 min­ut), který se věnu­je klíčovým akčním scénám ve fil­mu. I když tu neu­vidíte nic co by jste už někde dřív nev­iděli, ten­to bonus je dobře zpra­co­v­aný a svůj obsah prezen­tu­je zají­mavou, vypravěčsk­ou for­mou, díky které budete zau­jatí od začátku do konce.
  • Další krátký snímek Chvíle zločinu: Vytváření Brook­lynu 80.let (HD, 9 minu) je asi nej­sušší částí bonusového balíčku. Jednoduše před­stavu­je kostýmy, hud­bu a mís­ta použitá ve fil­mu, což mělo pomo­ci rep­liko­vat tuto unikát­ní deká­du. Nic co by jste neznali.
  • Mezi trail­ery (HD, 6 min­ut) nejdeme 30 dní dlouhá noc, Walk Hard: The Dewey Cox Sto­ry a mon­táž dalších tit­ulů od Sony na Blu-ray.

Závěrečné zamyšlení

Noc patří nám je v mých očích zklamání, pro­tože nevyužívá plný poten­ciál svých her­ců. Na každý vynika­jící výkon je příběh plný děr a chyb. Toto Blu-ray vydání je také nevyvážené — má sil­ný video trans­fer, ale trpí dost slabou True­HD stopou a mal­ou sbírečk­ou bonusů. Možná byste ten­to disk mohli zkusit, ale buďte opa­trní než jej nasle­po koupíte pouze kvůli dobré­mu obsazení.

První komentář

  1. Martin14:21 11.6.2008:

    Nesouh­lasim, je to jeden z nejlep­sich fil­mu posled­ni doby. Rozhodne doporucuji !!!

    Mar­tin

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv