Mé druhé já (Blu-ray Disc)

The Brave One / 1Soudě podle plaká­tu a trail­erů na Mé druhé já, mýlil jsem se, když jsem čekal pořád­ně pod­vrat­ný film se strážcem, který všem nakope prdel? Reklam­ní spo­ty jej vydá­valy za žen­sk­ou verzi Přání smr­ti a obrázky Jodie Fos­terové, jak se se zbraní v ruce pro­tahu­je ulice­mi a kosí zlo­duchy, mě nal­adi­ly na film, kde by se moh­lo na tom­to dlouho zavrho­vaném žán­ru něco zají­mavého změnit. Ško­da. Konečný pro­dukt je zmatený a morál­ně pochyb­ný. Je to další odpad­ní céčkový film od áčkového stu­dia. Sice jej nac­pali velký­mi jmény a ele­gant­ní pro­dukcí, jenomže Mé druhé já je povrch­ní jako každý jiný film z Grind­house a navíc ani nemá dost odvahy si své pohnutky přiznat. 

Kdy­by hlavní roli obsadil Charles Bron­son, těžko byste odlišili děj Mého druhého já od filmů typu Death Wish. Fos­terová hra­je Ericu Bain­ovou, reportérku úspěšného New Yorského rádia. Ona a její snoubenec (Naveen Andrews ze Ztra­cených) jsou však v Cen­tral Parku brutál­ně napadeni skupinou výrostků a David násled­kem toho zemře. Eri­ca se ocitne ve spirále krutého stra­chu. Po něko­li­ka málo týd­nech se Eri­ca stane svěd­kem příšerné vraždy v obchodě a úplně se sesype. Vyčistí si svou blýskavou novou zbraň, sundá pachatele vraždy a vydá se do ulic — ste­jně jako Bron­son — a stane se s ní anděl pom­sty, chránící bez­moc­né a dec­imu­jící všech­ny zlo­duchy, které se jí dostanou do cesty.

V tisku se brzy objeví zprávy o tom­to novém pouličním zachrán­ci a ide­al­i­stický detek­tiv Mer­cer (Ter­rence Howard) si také povšimne této nové hrů­zovlády. Začne se pří­pady blíže zabý­vat a po čase zjistí, že by tím zabi­jákem mohla být žena. Jeho podezření brzy padne na Ericu. Děj se stává čím dál míň pravděpodob­ným a v závěrečném šoku­jícím obratu jsou tito dva sve­deni dohro­mady. Mer­cer se stane Eričiným soud­cem, poro­tou a možná i popravcem.

Počáteční scény fil­mu u mě moc nefun­go­valy. Režisér Neil Jor­dan (Hra na pláč, Inter­view s upírem) nedokáže vys­ti­h­nout správný tón. Zobrazu­je roman­ci mez Eri­cou a Davi­dem úplně krátce a sen­ti­men­tál­ně, ale abych řekl prav­du, Fos­terová a Andrews nedokáží vylou­dit ani jiskřičku. Přesto bych snad dokázal takovou slaďár­nu spol­knout, kdy­by Jor­dan a scé­nar­isté Rod­er­ick a Bruce Tay­lorovi náležitě rozvedli Eriči­no zešílení. Její promě­na je ale tak rych­lá a překon­struo­vaná, že pro její motivy není žád­né emo­cionál­ní opod­stat­nění. Fos­terová prostě nedokáže vytvořit tro­jrozměrnou a uvěřitel­nou postavu a tak všech­ny násle­du­jící pokusy o vytvoření půso­bivých kul­turních výpovědí znějí ploše.

Mé druhé já si navíc libu­je v mater­iálu, pro­ti které­mu úda­jně man­i­fes­tu­je. Jor­dan se ale­spoň nevyžívá v krvi, ale jem­ně hladí divácký hlad po bru­tal­itě ukázka­mi Eričiných aktiv­it, které uspoko­jí celé davy. Účinek je však morál­ně vysloveně nepří­jem­ný. Je v úplném pořád­ku, že nás film nechává rozhod­nout se, jestli je Eri­ca hrdi­na nebo padouch a nechá nás hloubat nad oprávněnos­tí jejích činů. Dělá to ale pomocí téměř sportovních záběrů, kdy Fors­terová v metru odstřelu­je kapuce a ostat­ní postavy mají dlouhé, prac­né pro­jevy odsuzu­jící ste­jné násilí. Celé to prostě zní falešně.

Nech­ci zničit přek­vapení ve fil­mu, pro­to neb­udu roze­bírat závěrečné rozu­zlení. Můžu ale říci, že mě to fakt nas­ralo. Je to naprostý pod­vod. Mer­cer v závěru učiní rozhod­nutí, které je v naprostém pro­tik­ladu k tomu, jak byla celá jeho posta­va od začátku vys­tavě­na a znásilňu­je tak samot­né zák­la­dy vypravěčských pos­tupů. Když se podívám zpět, fil­maři do scénáře nac­pali většinu z děje jenom pro­to, aby posloužil jeho pochyb­né­mu kon­ci, mís­to aby nechali závěrečné události přirozeně vyply­nout z před­chozích. Pěkná hovadina.

Mé druhé já do vínku dosta­lo Áčkové herce, hezk­ou pro­duk­ci, pár půso­bivých lokalit a není to tedy špat­ný film v tradičním slo­va smys­lu. Rozhod­ně ale není dobrý. Film zmařil dobrý námět a příleži­tost zkoumat prob­lematiku násilí, spravedl­nos­ti a osob­ní pom­sty. Jenomže nefun­gu­je na žád­né z těch­to úrovní — ani jako trag­ická romance, ani jako akční film a dokonce ani jako malý blbý Béčkový filmík.

Video: Zvětšujeme obraz

Warn­er uvádí Mé druhé já v 1080p/VC‑1 videu, s poměrem stran 2,40:1. Trans­fer vůbec není tak hrubý, jak byste asi čekali, je to vlast­ně velice uhlazená a dobře vypada­jící prezen­tace. Určitě potěší.

Kam­era použitá pro natáčení je možná až příliš úhled­ná. V obrazu je trošinku zrna, ale jinak je tak naleštěný, až jsem začal dychtit po troše toho drsňáck­ého vzh­le­du. Barvy jsou živé a čisté, s nápad­ným posunem k mod­ré — film se v nich pří­mo koupe. Pleťové tóny jsou na tuto styl­izaci docela dobré. Díky velké­mu rozpoč­tu fil­mu jsou i noční scény dobře osvětlené, prokreslení stínů je pro­to vynika­jící a detai­ly jsou obec­ně výrazné. Pouze zříd­ka byla hloub­ka obrazu o trochu slabší než u nejlepších high def­i­n­i­tion prezen­tací, to je však jenom malý prob­lém. Celkově je ten­to trans­fer oprav­du velice dobrý.

Audio: Hodnotíme zvuk

The Brave One / 2Mé druhé já obsahu­je Dol­by True­HD 5.1 (48kHz/16bitů) a Dol­by Dig­i­tal 5.1 pros­torové stopy (640kbps) a tit­ulky v angličt­ině, fran­couzšt­ině a španělšt­ině. Podob­ně jako u videa, také zvuk je velice uhlazený, hrubší akční scény střídá vel­mi záhad­ný mix až nad­pozem­ské hud­by a vyprávění.

Obvyk­lé posuny tónu jsou v soundracku patrné hned od začátku. Vyprávění Jodie Fos­terové vyplní repro­duk­to­ry za doprovo­du pochmurné elek­tron­ické melan­cholie, která se vysky­tu­je ve většině fil­mu. Jak je film pos­tup­ně vážnější a nábo­je zač­nou lítat oko­lo, pros­torové kaná­ly oživ­nou. Drob­né efek­ty jsou hezky nas­měrované, jinak ale zad­ní repro­duk­to­ry pouze pobruku­jí okol­ní atmosférou.

Žán­roví fanouš­ci asi budou tím­to pot­lačeným mix­em poněkud zklamáni, přesto je to však prvotříd­ní prezen­tace. Zřetel­nost, uhlazenost a prud­kost jsou v celém dynam­ick­ém rozsahu vel­mi při­tažlivé. Hluboké basy jsou patřičně pevné a ener­gické, nikdy však dom­i­nant­ní. Vyprávění ve fil­mu působí téměř jako samostat­ná posta­va, dial­o­gy jsou ren­derovány vel­mi věrně a mají vždy pri­or­itu na stře­dovém kanálu. Zdroj je také bez­vad­ný. Celkově je tato prezen­tace vel­mi sil­ná a propracovaná.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Když uvážím, že v Mém druhém já hra­je áčková Jodie Fos­terová, byl jsem přek­vapen, že se Warn­er u toho­to vydání nes­nažil trochu víc. Sada pří­davků je vyloženě ubo­há a kromě reklam­ního mater­iálu nabízí jen málo.

  • The Brave One / 3Na disku není žád­ný zvukový komen­tář, takže jsem doufal, že se ze snímku Chodím městem (SD, 22 min­ut) dozvím víc, než jen pouhé povrch­ní banál­nos­ti. A byl jsem zklamán. Je to prostě další obec­ná, trochu rozšířená rekla­ma, se spous­tou ukázek z fil­mu a pouze kratičký­mi útržky z rozhovorů s režisérem Neilem Jor­danem, her­ci Jodie Fos­terovou a Ter­rencem Howar­dem a pro­du­cen­ty Joel Sil­verem a Susan Downey­ovou. Všech­no je hezké a světácké — uvidíme aspoň něko­lik zák­lad­ních pohledů na kon­cep­ci fil­mu a štáb se jako vždy vzá­jem­ně poplácává po zádech — ale je to celé výživné asi jako müs­li tyčin­ka. Warn­er to přece umí i lépe.
  • Mon­táž z vys­třížených scén (SD, 12 min­ut) je sice v pořád­ku, ale zdale­ka nám nedává nové pohledy na postavy či scény. Prezen­tace je úsporná, jako­by narych­lo spích­nutá, bez volitel­ného komen­táře, bez tex­tového doprovo­du a dokonce i bez odd­ělení jed­notlivých scén — je to prostě jed­na dlouhá mon­táž. Navíc, ani jeden z pří­davků na disku není v HD — je to jen obyče­jné 480p/MPEG‑2 video. Pche.

Závěrečné zamyšlení

Mé druhé já měl být úlet — Jodie Fos­terová jako nas­raný strážce se zbraní, vyh­lazu­jící v New Yorku padouchy? To beru! Bohužel, výsledek je pouze zpack­aný, morál­ně pochyb­ný filmík, který se tváří jako oskarová klasa. Toto Blu-ray vydání však vypadá a zní skvěle, takže je film ale­spoň dobře prezen­tován. Pří­davky jsou chabé, ale jestli si chcete film jenom půjčit, tak neváhe­jte. Ale Jodie, určitě umíš i lep­ší věci, než Mé druhé já.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv