O nás

Vyda­vatelem Blu-ray.cz [ISSN 1802–4491] je 1core s.r.o.

Podáváme prav­di­vé, přes­né a včas­né infor­ma­ce z oblasti Blu-ray Disc tech­nologií. Infor­mu­jeme také o oblastech, které s Blu-ray sou­visí, tedy o domácích audio/video zařízeních, novinkách z oblasti infor­mačních tech­nologií a v neposled­ní řadě i o konkurenčních formátech.

Vešk­erý obsah pub­liko­vaný na tom­to portálu nes­mí být dále šířen bez souh­la­su vydavatele.

Redakční systém

Blu-ray.cz je provo­zován s využitím pub­likačního sys­té­mu Word­Press, k jehož vývo­ji přis­píváme. Design portálu je postaven na zák­ladu Sleek theme tal­en­to­vaného Randy­ho Walkera.

Poděkování

Děku­jeme společnos­ti Snug­gle­fish Media za poskyt­nutí práv k překladům jejich exce­lent­ních recen­zí z portálu highdefdigest.com.

Kariéra

Máte co říct o Blu-ray Disc nebo High Def­i­n­i­tion? Umíte to přehled­ně for­mulo­vat a chtěli byste dostat pros­tor právě zde? Neváhe­jte nás kon­tak­to­vat.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv