Con Air (Blu-ray Disc)

Con Air / 1Krit­i­ci do Jer­ry­ho Bruck­heimera už po desetiletí rýpou, já však odmítám se k nim připo­jit. Podle mého názoru dokáže ten­to akční pro­du­cent vytvořit pořád­nou blbou zábavu lépe než kdoko­liv jiný ve fil­movém průmys­lu. Exploze, přesřelky, vysoko­rychlost­ní honičky… stačí jmen­o­vat jakéko­liv akční klišé a já vám ukážu kousek něk­terého z Bruck­heimerových filmů. Neříkám, že pro­duku­je skvělé filmy, prostě je bráním takové jaké jsou. Na rozdíl od mých přís­ných kolegů jsem fanoušek a obhájce Con Air. Pokračo­vat »

30 dní dlouhá noc (Blu-ray Disc)

30 Days of Night / 1Upírské filmy mají možná nej­menší poža­davky z celého horo­rového žán­ru, ale exis­tu­jí nás­trahy, které my, fanouš­ci upírů, potře­bu­jeme vidět, i kdy­by tyto kon­vence byly tak typ­ické, že by nevdech­ly do toho­to skomíra­jícího žán­ru ani trošku čer­stvého vzduchu. Skutečně, v jakém­si smys­lu jde o past — zajděte příliš daleko od dobře známé upíří mytolo­gie (kousání do krku, staré plesnivé rakve atd.) a postavíte si pro­ti sobě všech­ny skalní fandy žán­ru; při­b­ližte se však příliš staré ruti­ně vysávání krve a tyto zvyk­losti se otočí pro­ti vám a zlomí vám vaz. Pokračo­vat »

Terminátor 3: Vzpoura strojů (Blu-ray Disc)

Terminator 3: Rise of the Machines / 1Předtím něž se stal guvernérem Kali­fornie, byl to prostě jen Arnold Schwarzeneg­ger, někde­jší drži­tel tit­u­lu Mr. Olympia, který se stal svě­toznámým akčním hrdi­nou, a jeho největší rolí byl beze­s­poru Ter­miná­tor ve ste­jno­j­men­ném tech-noir fil­mu Jamese Camerona. V roli kyber­net­ick­ého člově­ka, který se snaží o zas­tavení hro­mad­né jaderné zkázy byl Ter­miná­tor jako ulitý pro jedineč­nou osob­nost Arnol­da Schwarzeneg­gera: byl prostě velký, hrozivý a málom­lu­vný. Ter­miná­tor byl ale také posta­va s omezený­mi možnos­t­mi. Fakt, že Cameron dokázal v roce 1991 vytvořit vel­mi úspěšný film Ter­miná­tor 2 je spíše rar­i­tou co se týče fil­mových pokračování, pro­tože zdařile navázal na první díl, rozšířil jeho původ­ní svět, postavy a motivy, a vytěžil tak z fil­mu max­i­mum. Pokračo­vat »

Superpes (Blu-ray disc)

Underdog / 1Nemám nic pro­ti holy­wood­ské snaze přetvořit kla­sická ani­movaná díla pro novou dět­sk­ou gen­eraci — jenom nerozumím tomu, proč se cíleně odstraňu­jí živé akční verze těch­to starých dobrých snímků. Ve skutečnos­ti ne všech­ny skonči­ly úplným neúspěchem, ale na každý snímek jako napřík­lad Trans­form­ers při­padá něco jako Scoo­by Doo, Garfield, Alvin a Chip­munkové, nad který­mi musím oprav­du kroutit hlavou. Nyní na ten­to podi­vný sez­nam můžeme při­dat Superp­sa.

Pokračo­vat »

War (Blu-ray disc)

War / 1Přiznám se, že jsem bohužel viděl už hod­ně filmů, ve kterých nepove­dený zvrat na kon­ci fil­mu zkazil všech­no, co tomu před­cháze­lo. Dokonce i slib­ný Tajem­ný let rozu­zlil zápletku tak absurd­ním zvratem, že mi to jed­ním rázem zkazi­lo celý film. Byl jsem tedy přek­vapený, když jsem narazil na film, který dovedl pravý opak. War je průměrný akční snímek, během kterého jsem musel pokuko­vat na hodinky, až do doby než přišel zvrat – odhalení, které najed­nou změni­lo celý film na něco, co oprav­du sto­jí za to shléd­nout. Pokračo­vat »

Faunův labyrint

PanSpiso­va­tel a režisér Guiller­mo del Toro rád zkoumá tem­no­tu. Je to mis­tro­vský vypravěč, ať pok­ouší zlo a jeho pod­statu v pop­ko­rnovém bijáku jako Hell­boy, nebo prohledává stin­né stránky reál­ného svě­ta v duchařském příběhu jako Princ bez království. Faunův labyrint byl nomi­nován na Oskara za nejlepší zahraniční film. Vypráví do morku kostí děsivou pohád­ku o kru­tosti dět­ského svě­ta a noří se do hrů­zos­trašných zák­outí lid­ské představivosti.

Pokračo­vat »

Sejmi je všechny (Blu-ray Disc)

Shoot Co udělá ze špat­ného fil­mu zábavu? Akční výstřed­nos­ti fil­mu Sej­mi je všech­ny by mohly nabíd­nout odpověď. Po zhléd­nutí upoutávky k fil­mu a přečtení absurd­ního obsahu děje jsem si myslel, že vím zcela jistě, do čeho se vrhám — tak proč jsem se celý film smál od ucha k uchu?

Ve snímku Sej­mi je všech­ny zachrání tajem­ný Pan Smith (Clive Owen) těhot­nou ženu před skupinou po zuby ozbro­jených zlosynů a pomůže jí přivést na svět dítě ještě před tím, než žena zemře. Smith přimě­je kojící pros­ti­tutku (Mon­i­ca Bel­luc­ci), aby mu pomohla, a se svou novou rodink­ou se snaží vyh­nout bezohled­né­mu zabi­jákovi (Paul Gia­mat­ti) a jeho nájem­ným vrahům. Když Smith odhalí prav­du o otcov­ství dítěte, pronikne do spiknutí, v němž vys­tupu­je stárnoucí poli­tik, plán pěs­tování dětí a maji­tel továrny na zbraně. Pochopili jste? Pokračo­vat »

Pan a paní Smithovi (Blu-ray Disc)

Mr. and Mrs. Smith / 1Pro mě za mě, na mém obalu fil­mu Pan a paní Smithovi by klid­ně moh­lo být nap­sáno provinilé potěšení. Uve­dení fil­mu v kinech bylo možná pronásle­dováno chlad­ný­mi recen­ze­mi a divá­ci byli rozptylování aférka­mi Angeliny a Bra­da, jenže já mám pořád dojem, že film prostě utr­pěl špat­nou rep­utaci. Rozhod­ně z něj nehodlám dělat per­fek­t­ní film, ale dle mého skrom­ného názoru je o hod­ně lep­ší, než je vetši­na kri­tiků ochot­na přiznat.

Po šesti letech manžel­ství jsou John a Jane Smithovi (Brad Pitt a Angeli­na Joliová) znudění ze svého klid­ného živ­ota na před­městí. Ani John, ani Jane, však nema­jí tušení o skutečné prá­ci svého part­nera — jak se ukáže, oba pracu­jí jako nájem­ní vrazi, navíc pro konkureční agen­tu­ry. Zpack­aný útok odkry­je zároveň tajem­ství jich obou a oba poté dostanou za úkol zabít toho druhého. S nabitou zbraní a váhavostí v srd­ci se oba Smithovi musí rozhod­nout, zda budou prostě pos­tupo­vat podle rozkazu, nebo zda konečně potáh­nou za jeden provaz a dají při tom do pořád­ku i svůj vztah. Pokračo­vat »

Skála (Blu-ray Disc)

The Rock / 1Když jsem psal o tom, že Jer­ry Bruck­heimer natočil trhák Con Air, vyjádřil jsem se o něm, že vytváří hloupé a zábavné filmy lépe něž kdokoli jiný v branži. Pokud totiž tyh­le zábavné skvosty dokážou najít rovnováhu mezi napětím a příběhem, vyh­leda­jí si to místečko v našem mozku, kde­si hluboko, kde je stále ještě ukry­tý malý kluk — dítě, které se smě­je při explozích a radu­je se při porážce záporných hrdinů. Mezi těmi vše­mi hloupý­mi a zábavný­mi filmy z poloviny 90. let patři­la Skála vždy­cky mezi mé oblíbené. Co ji ale dělá tak výjimeč­nou? Obsto­jí ještě po více než deseti letech od svého uve­dení? Pokračo­vat »

Moucha (Blu-ray Disc)

The Fly / 1Fil­moví kri­tikové, včet­ně mě, stále naráže­jí na nekoneč­nou hol­ly­wood­sk­ou pos­ed­lost remaky; důvo­dem je však to, ty dobré zapomínáme. Jistěže, větši­na těch­to předělávek buď cyn­icky vydělává na původ­ních dílech, nebo jim vzdává dobře míně­nou, ale nepove­de­nou poc­tu. Čas od času se však objeví režisér, který najde správ­nou ces­tu, jak vdech­nout živ­ot staré skořápce. Takovým pří­pa­dem je i film Moucha; jeho režisér David Cro­nen­berg v roce 1986 vylepšil původ­ní horor Vin­cen­ta Price z roku 1958. Nový snímek není jen přiměřeným hol­dem své­mu před­chůd­ci, ale je ve všech ohledech lep­ší. Pokračo­vat »

Simpsonovi ve filmu (Blu-ray Disc)

The Simpsons Movie / 1Všech­no se už od začátku zdá­lo být pro­ti. Simp­sonovi ve fil­mu strávili roky ve vývo­jové fázi, scénář prošel stovk­ou verzí a toli­ka různý­mi kon­cep­ty, až si už i samot­ní tvůr­ci přestali být výsled­kem jistí. Tele­vizní ser­iál navíc běží téměř dvacet let a dokonce i ti nejzary­tější fanouš­ci při­pustí, že dny největší slávy pomin­u­ly. Takže jaké byly šance, že divá­ci zaplatí vstu­penku do kina na Home­ra, Bar­ta a ostat­ní ze Simp­sonovy rodiny, když se větši­na z nich na ně nedívá už ani zadar­mo v televizi?

Ukáza­lo se ale, že se o Simp­sonovy stále ještě zajímá dost lidí. Jejich příběh min­ulé léto po dlouhých porod­ních bolestech vtrhl do kin a byl z toho trhák. Zisky přek­va­pi­ly dokonce i hlavního tvůrce Mat­ta Groeninga a vedoucí pra­cov­níky Foxu — film po celém světě shrábl více než půl mil­iardy dolarů a hrabe dál. Jestli se něk­do obá­val, že Home­rovi došel dech, už nemusí. Pokračo­vat »

Superbad (Blu-ray Disc)

Superbad / 1Jestliže bychom měli věřit propa­gačním mater­iálům, tak Seth Rogen a jeho pří­tel Evan Gold­berg nap­sali první kon­cept pro Super­bad už ve 13 letech. Pro­jekt o jejich zážitcích na střed­ní škole pak čekal asi deset let, zatím­co Rogen­o­va herecké port­fo­lio se rozrůsta­lo účastí v různých sním­cích jako Machři a šprti, Kolej, zák­lad živ­ota, 40 let pan­ic a v nedávné době jeho průlom v Zbouch­nutá. S Apa­towem jako pro­du­cen­tem v zádech byl poté scénář oživ­en, doladěn a předán režiséru Gregu Mot­tolovi. Výsled­ný film ale přesto stále vypadá, jako by jej zplodili nějací nadržení puberťá­ci. Pokračo­vat »

Legenda o Zorrovi

The Legend of Zorro / 1Když odhléd­neme od Smrtonos­né pasti 4.0, asi oprav­du exis­tu­je datum expirace, do kterého lze natočit pokračování fil­mu. Jednoduše řečeno, jestliže nejed­náte v době, kdy je váš sen­za­ční film ještě čer­stvý v mys­lích veře­jnos­ti, risku­jete apatii diváků. Ten­to osud stihl Leg­en­du o Zor­rovi z roku 2005. Film vyšel celých sedm let po celosvě­tově úspěšném snímku Zor­ro: Tajem­ná tvář a je to jeho dokonale zábavné pokračování. Přesto u pok­laden neuspěl a nezachytil ste­j­nou roz­ha­zo­vač­nou náladu. Pokračo­vat »

Trosečník (Blu-ray Disc)

Cast Away / 1Samo­ta a odloučení je asi to nej­neob­vyk­le­jší téma pro main­streamový hol­ly­wood­ský trhák. Kdo se chce dvě a půl hodiny dívat na jed­iného chlapí­ka na opuštěném ostro­vě, i když ten chlapík je Tom Han­ks? Přesto, pod reži­jní tak­tovk­ou Rober­ta Zemeckise je Trosečník nepřekonatel­ným filmem, neboť tuto výzvu akcep­tu­je a zvládá. Trosečník je po většinu ze svých med­i­ta­tivních 143 min­ut (z toho 100 min­ut je zcela bez dialogů) napros­to strhu­jící. Rozumí tomu, jak čas a naše vnímání času ovlivňu­je naši každičk­ou vol­bu. Pokračo­vat »

Harry Potter a Fénixův řád (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Order of the Phoenix / 1Je to zvlášt­ní fenomén, ale čím delší jsou nové pot­terovské kni­hy J. K. Rowlin­gové, tím kratší jsou filmy. Nejdelší z románů Rowlin­gové, Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, má 870 stránek, přesto fil­mová verze trvá na snímek o Pot­terovi pouhých 139 min­ut. Výsledek nakonec působí jako tajné proniknutí do obrovské kni­hovny bra­davické školy a nalezení regálu plného poznámek k filmu.

Dokonce při své přehnané shoví­vavosti zachovává Rowlin­gová dobrou úroveň příběhů, takže i když každá kni­ha o Pot­terovi fun­gu­je uspoko­jivě jako samostat­né dobro­družství, dohro­mady do sebe také per­fek­t­ně zapada­jí. Zatím­co Fénixův řád hra­je na ste­j­nou vyprávěcí notu jako román Rowlin­gové, nezpívá ste­j­nou pís­ničku. Vynechávky v příběhu a mezi postava­mi jsou zde nejvýraznější ze všech pot­terovských snímků a chvíle­mi dodá­va­jí fil­mu poc­it ned­balosti, jako bychom se dívali jen na předehru k další­mu snímku a ne na film, který žije a dýchá samostat­ně. Nepleťte se, Fénixův řád není vůbec špat­ným filmem — najdeme tu mno­ho magie a hravého dovádění a také nám zhléd­nutí oživlých postav a prostředí kni­hy Rowlin­gové připraví pří­jem­né potěšení; snímek pouze postrádá pravou hloubku svých před­chůd­ců. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv