HD DVD">Toshiba oficiálně ukončila HD DVD

Ano, dnes je ten den, kdy lidé jako já chodí s úsměvem od ucha k uchu a mohli by říct: Já vám to povi­dal! Pro­tože všich­ni, kterým bych to mohl říct, už to ale dobře vědí, přináším vám v plném znění tiskovou zprávu společnos­ti Toshi­ba. Pohodl­ně se posaďte a čtěte! Pokračo­vat »

HD DVD je mrtvé">HD DVD je mrtvé

 • 16.2.2008
 • Jirka Pech

Frankův varovný ukazovákJak dnes infor­movaly snad všech­ny tiskové agen­tu­ry, japon­ská společnost Toshi­ba plánu­je — s okamži­tou ztrá­tou něko­li­ka stovek mil­ionů dolarů — ukončit vývoj i pod­poru for­má­tu HD DVD a poslat ho tak za Beta­max­em a Mini­dis­cem, které musela kdysi odep­sat Sony — momen­tál­ní vítěz války for­mátů vysokého rozlišení.

Podle před­běžných infor­ma­cí sto­jí za rozhod­nutím Toshi­by páteční ozná­mení největšího mal­oob­chod­ního řetězce v USA, společnos­ti Wal-Mart, která neb­ude dále nakupo­vat žád­ná zařízení ani nahrané nosiče HD DVD. Zatím je zprá­va o kon­ci HD DVD sice poněkud neo­fi­ciál­ní (přestože nám o ní píše tře­ba Reuters a Yahoo News), ale ofi­ciál­ního vyjádření se prý dočkáme vel­mi brzy. Pokračo­vat »

Proč studio Warner Bros. ukončilo High Definition válku

Don Lindich, tvůrce série příruček pro začátečníky Dig­i­tal Made Easy a velký příznivec HD DVD, nap­sal o vík­endu zají­mavý kousek do svých domovských novin, ve kterém píše, že stu­dio Warn­er Bros. (WB) neukonči­lo high def­i­n­i­tion válku svým prohlášením o pře­chodu k Blu-ray úplně zadar­mo. Úda­jně se celá taškařice odehrála zhru­ba tak­to: Pokračo­vat »

Na stranu Blu-ray se mohou brzy přidat i další studia

Zbý­va­jící dvě velká Hol­ly­wood­ská stu­dia, která pod­porovala exk­luzivně HD DVD, mohou nyní změnit strany a ukončit tak defin­i­tivně válku for­mátů. Infor­moval o tom Dai­ly Vari­ety, který potvrzu­je, že stu­dio Uni­ver­sal přes­tane exk­luzivně pod­porovat HD DVD. Jak bylo potvrzeno, i posled­ní velký hráč, stu­dio Para­mount, má ve smlou­vě únikovou klauzuli, která mu umožňu­je zrušení exk­luziv­i­ty v pří­padě rozhod­nutí Warn­er Bros. o pod­poře Blu-ray disku. Pokračo­vat »

Microsoft Xbox a Blu-ray Disc — aktualizováno

Jak se dalo očeká­vat — po ozná­mení Warn­er Bros., ve kterém stu­dio deklaru­je svou pod­poru for­má­tu Blu-ray Disc, po zrušení všech dohod­nutých indi­viduál­ních rozhovorů s nov­ináři na veletrhu CES ze strany říd­noucí skupiny pod­poru­jící HD DVD, po kom­plet­ním zrušení avi­zo­vané prezen­tace nových tech­nologií společnos­ti Toshi­ba, která asi nejvíce sto­jí za vývo­jem HD DVD — Microsoft začíná uvažo­vat o Blu-ray mechan­ice pro XBox. To by moh­lo zna­me­nat mimo jiné i lep­ší pod­poru for­má­tu Blu-ray disk v oper­ačních sys­témech Microsof­tu. Jak říká Albert Penel­lo, group mar­ket­ing man­ag­er pro Xbox: Pokračo­vat »

Blu-ray Disc oslavuje vítězství High Definition války

Vál­ka for­mátů vysokého rozlišení se podle výrobců Blu-ray disků a zařízení blíží k defin­i­tivní­mu kon­ci. Společnos­ti pod­poru­jící Blu-ray Disc, které dlouhodobě vedou (s mohut­ným náskokem) v prode­jnos­ti před svým rivalem HD DVD, se momen­tál­ně před­hánějí v tom, kdo vydá velko­hubější prohlášení na dané téma. Příči­nou je přede­vším prohlášení Warn­er Bros. z min­ulého týdne, ve kterém stu­dio deklaru­je opuštění táb­o­ra příznivců HD DVD a chys­tá se v budouc­nu pod­porovat pouze Blu-ray Disc. Díky této masivní pod­poře bude mít Blu-ray Disc zajištěno až 70 pro­cent všech tit­ulů, které vycháze­jí ve vysokém rozlišení. Podle Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion se v USA se pro­da­lo 64 pro­cent disků ve vysokém rozlišení už v roce 2007, takže poplácávání po rame­nou je zře­jmě zcela zasloužené. Pokračo­vat »

HD DVD krátkodobě vedou">Prodeje HD DVD krátkodobě vedou

 • 23.12.2007
 • Jirka Pech

Dokonce i Ralph Fiennes se chytá za hlavuPodle zpráv stu­dia Uni­ver­sal, se prode­jům HD DVD nebý­vale daří na úkor Blu-ray disků. Dva velké trháky posled­ních týd­nů, Bour­neo­vo ultimá­tum a Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, před­stih­ly v prode­jích svo­je Blu-ray pro­tějšky.

V prvním týd­nu vydání (od 11. pros­ince) se pro­da­lo 60 tisíc disků Bour­neo­va ultimá­ta, což je dvakrát tolik, než co dokázal během svého prvního týdne Blu-ray trhák Spi­der-Man 3. Zatím nej­sou k dis­pozi­ci prode­jní data k celé Bour­neovské trilogii, která vyšla jako dárkový balíček a zaručeně také přidá nějaká poz­i­tivní čís­la pro HD DVD. Pokračo­vat »

1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

 • 27.11.2007
 • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 pro­cent.

Pokračo­vat »

Poslední bariéra ochrany Blu-ray disků prolomena

 • 11.11.2007
 • Petr Rutzenstorfer

Speciál­ní ochrana Blu-ray disků s názvem BD+ (BD-Plus) byla po měsí­ci od vydání prvního tit­u­lu úspěšně pro­lom­e­na. S řešením přišla svě­tově proslulá fir­ma Slysoft, která se touto prob­lematik­ou velice aktivně zabývá. Zaměst­nan­ci společnos­ti prostřed­nictvím inter­ne­tového fóra potvrdili, že nejnovější beta verze aplikace Any­D­VD HD 6.1.9.6 ten­to ochran­ný sys­tém skutečně dokáže obe­jít a je nyní konečně možné zálo­ho­vat jed­notlivé tit­u­ly na pevný disk, např. za pomo­ci pro­gra­mu Any­D­VD Rip­per (součást Any­D­VD HD). Poté už je velice snad­né vytvořit libo­vol­né množství 1:1 kopií filmů ve vysokém rozlišení na další média — jak na Blu-ray, tak i na HD DVD disky atp. Pokračo­vat »

4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme. Pokračo­vat »

Bude Paramount používat kamenné destičky?

 • 22.8.2007
 • Jirka Pech

Paramount Logo / SmallJeden z největších amer­ick­ých fil­mových dis­trib­u­torů, společnost Para­mount Pic­tures, společně s ani­má­to­ry, kteří dali nedávno svě­tu již třetího Shre­ka, studiem Dream­Works Ani­ma­tion SKG (obě patří mezi rodin­né stříbro holdin­gu VIACOM), včera oznámili, že dále neb­u­dou pod­porovat for­mát Blu-ray Disc. Para­mount také vydá pláno­vané Blades of Glo­ry pouze na HD DVD.

Poznám­ka: Akcie VIACOM reago­v­aly na tuto zprávu půl­pro­cent­ním růstem, přestože média hod­notí akci přine­j­menším roz­poru­plně. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

 • 21.5.2007
 • Karolína Zalabáková

Min­ulý týden byl nabitý novinka­mi. Vybrali jsme tři poz­i­tivní a jed­nu, která příliš nepotěší skalní zastánce kon­zolí Xbox 360. Nejvyšší čas přemýšlet o tom, jestli se to skalní fan­dovství vyplatí.

Pokračo­vat »

Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / Sony Czech

 • 17.5.2007
 • Jirka Pech

Posled­ní výrobcem, který se s námi odvážně pustil do rozhovoru, byla společnost Sony Czech. Na otázky odpoví­dal Trade Mar­ket­ing Man­ag­er DVD & Hifi, pan Lukáš Paskovský. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

 • 14.5.2007
 • Karolína Zalabáková

Blu-ray na gauči, Blu-ray v parku – nový laptop od Sony s vámi půjde kamkoli

sony-vaio

Vypadá to, že společnost Sony je plná vykutálených man­ažerů a prozíravých inženýrů, kteří mají patent na dobré nápady. Zatím­co ostat­ní společnos­ti vymýšlí těžkopád­né kam­paně na HD rozlišení, Sony vždy zlehka, téměř tanečním krokem, před­staví vtip­nou novinku, která přek­vapí svou orig­inál­ní kon­cepcí.
Pokračo­vat »

LG Electronics">Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / LG Electronics

Jako další zás­tupce výrobců, odpoví­dal na naše otázky pan Roman Klačko, pro­dukt man­ažer pro černou tech­niku společnos­ti LG Elec­tron­ics CZ, zatím jed­iného výrobce, který se rozhodl i na českém trhu pro pod­poru obou for­mátů. Jak konkrét­ní byl ve svých odpovědích můžete posou­dit sami. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv