Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / Pioneer ČR

Pro lep­ší ori­entaci v lokál­ním světě Blu-ray zařízení Vám přinášíme exk­luzivně rozhovor s výrob­ci, kteří jsou aktivní na našem trhu. Jako první odpoví­dal na naše otázky pan Mar­tin Cakl, sales direc­tor společnos­ti BaSys CS spol. s r.o. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

 • 7.5.2007
 • Karolína Zalabáková

Wal-Mart diplomatem

Min­ulý týden jsme vás infor­movali o eskapádách thai­wan­ského výrobce Fuh Yuan a amer­ické sítě obchodů Wal-Mart. Ačkoli byla zprá­va o dvou mil­ionech super lev­ných HD přehrá­vačů demen­tová­na, obchod­ní řetězec před podob­ný­mi nabíd­ka­mi rozhod­ně dveře neza­vírá. V ofi­ciál­ním stanovisku společnos­ti sto­jí toto: V našich obchodech (cca 750 obchodů) prodáváme jak Blu-ray, tak i HD DVD. Naší povin­nos­tí je zákazníkům nabíd­nout co nejvýhod­nější nákup toho druhu zboží, které budou sami prefer­ovat. V rám­ci nových tech­nologií se naše společnost bude cho­vat zcela v souladu s přáním našich zákazníků. Očekáváme, že jak ceny HD zařízení budou kle­sat a kvali­ta bude naopak stoupat, zákazní­ci sami budou schop­ni určit, který for­mát nakonec zvítězí. Je možné, že se to rozhodne ještě do konce toho­to roku.

Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

 • 30.4.2007
 • Karolína Zalabáková

HD přehrávač z hypermarketu?

Co si budeme poví­dat, kdo by nechtěl mít své domácí kino vybaveno přehrá­vačem for­mátů HD. Kvali­ta je ovšem úměrná ceně, a tak se není co div­it, že řada diváků stále váhá, zda si přístroj pořídit či počkat, a když počkat, tak jak dlouho, znáte to. Pro­to snad jako boží zásah půso­bi­la zprá­va z min­ulého týdne, že síť amer­ick­ých obchodů Wal-Mart bude prodá­vat přehrá­vače HD za pouhých 300 dolarů. Což by zna­me­na­lo, že by tyto přístro­je přestaly být jen námětem k hov­oru tech­nick­ých nadšenců, ale staly by se součástí dvou mil­ionů amer­ick­ých obýváků — přes­ně tolik kusů totiž měla objed­náv­ka obsa­ho­vat. Jen pro srovnání: před­stavte si, že by se kupřík­ladu drahá plaz­mová tele­vize, kter­ou jste obdi­vo­vali za výlo­hou obchůd­ku s elek­tron­ikou, objevila v akci ve vašem oblíbeném hyper­mar­ke­tu za třetinovou cenu. Avšak za něko­lik dní přiš­lo vys­tří­zlivění. Tai­wan­ský výrobce spotřeb­ní elek­tron­iky Fuh Yuan, který měl zakázku dostat, se na svém webu za šíření této neověřené zprávy, jež vybudi­la mno­ho tech­no­log­ick­ých serverů a blogů k čilé diskusi, omluvil (více zde). Takže kdo ví, jak to je, a jak se bude tato záleži­tost vyví­jet. Pokračo­vat »

BDC-S02">Pioneer útočí cenou: Blu-ray Disc combo drive BDC-S02

Pioneer BDR-101AVčera před­stavi­la společnost Pio­neer v Pekingu svou druhou mechaniku pro Blu-ray Disc s označením BDC-S02, která se začne okamžitě prodá­vat na trhu v Číně a o něco později při­j­dou na řadu ostat­ní trhy. Jed­ná se o dvourychlost­ní čtečku Blu-ray Disc a vypalo­vačku DVD/CD (12x DVD-R, 6x DVD-RW, 24xCD-R/RW).

Pokračo­vat »

HD novinky na své trade show">Sony odhalila HD novinky na své trade show

 • 13.4.2007
 • Jirka Pech

Sony BDP-S1EDnešní noci vyvr­cho­lilo před­stavení nových pro­duk­tů Sony. K vidění byly špičkové tele­vi­zo­ry, něko­lik exem­plářů Blu-ray přehrá­vače BPD-S1E, druhá gen­er­ace zají­mavě řešeného domácího kina do malého bytu, AVCHD kamery se záz­namem na pevný disk a v neposled­ní řadě prak­ticky nahé ženy s poma­lo­vaný­mi těly, které poslouži­ly jako deko­race pro hosty VIP par­ty ve známé stylové restau­raci Café Sahara. Pokračo­vat »

Filmopolis.cz představuje Blu-Ray Disc

Tech­nolo­gie Blu-ray se poma­lý­mi kroky blíží do českých luhů a hájů. Filmopolis.cz, před­ní český elek­tron­ický obchod spe­cial­i­zo­vaný na fil­movou tvor­bu se rozhodl aktivně zareago­v­at na nové for­má­ty a jako jeden z prvních je začal do Čech impor­to­vat. Důvod je jednoduchý — v zahraničí jsou tit­u­ly na Blu-ray Disc již nějak­ou dobu k dis­pozi­ci, zatím­co čeští dis­trib­u­toři stále otáleli.

Pokračo­vat »

První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray

Nový přehrá­vač přináší výkon for­má­tu Blu-ray Disc do stylového a sofistiko­vaného svě­ta domácích kin značky Sony a vytváří nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání ve vysokém rozlišení.

BDP-S1E

Společnost Sony ozna­mu­je uve­dení svého prvního evrop­ského přehrá­vače disků Blu-ray pro max­imál­ní zážitek z domácího kina. BDP-S1E před­stavu­je jeden z nejvýkon­nějších a nejin­teligent­nějších spotřebi­tel­ských pro­duk­tů, které Sony kdy vyv­in­u­la: přehrá­vač defin­u­je nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání filmů s vysokým rozlišením. Dokon­alý a stylový přístroj BDP-S1E se hlad­ce inte­gru­je s kon­cepcí domácího kina Sony BRAVIA The­atre a výsled­kem je jeden z nejskvěle­jších a nejzábavnějších sys­témů domácí zábavy.

Pokračo­vat »

DVD do tří let!">Blu-ray Disc nahradí DVD do tří let!

 • 16.3.2007
 • Michal Horák

V den ofi­ciál­ního zahá­jení veletrhu CeBIT bylo slyšet přede­vším zás­tupce táb­o­ra firem pod­poru­jících for­mát Blu-ray Disc. Ostat­ní for­má­ty zůstaly jak­si v pozadí. Evrop­ský předse­da Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion, Frank Simo­nis (Philips) mimo jiné řekl:

Během tří let to bude pouze o Blu-ray.

Pokračo­vat »

BD-P1200">Samsung opět odložil uvedení přehrávače BD-P1200

Samsung BD-P1200Sam­sung odkládá uve­dení svého Blu-ray Disc přehrá­vače druhé gen­er­ace BP-P1200 na trh ve Velké Británii.

Stephen Mitchell, mar­ket­ing man­ažer ze Sam­sung Elec­tron­ics, Ltd. řekl k původ­ně pláno­vané­mu dub­nové­mu uve­dení:

Nevíme, jestli přehrá­vač druhé gen­er­ace uvedeme ve Velké Británii nebo budeme čekat na přehrá­vač třetí gen­er­ace do Vánoc.

Pokračo­vat »

NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc">NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc

Versatile Multilayer DiskSpolečnost New Medi­um Enter­pris­es, Inc. (NME) uved­la ve své tiskové zprávě, že uvádí na trh své čtyřvrstvé médi­um založené na DVD, pod názvem Ver­sa­tile Mul­ti­lay­er Disc (VMD).

Zatím­co posled­ní známý for­mát DVD, který je označován jako DVD9, může poj­mout až 8,5 GB dat, na VMD by ve čtyřech vrstvách mělo být možné zaz­na­me­nat v první vari­antě až 20 GB. NME ale má připravené už i speci­fikace pro vícevrstvá média — úda­jně až do 20 vrstev. Jejich srovná­vací tab­ul­ka ale hov­oří pouze o 8 vstvách na stranu. Kaž­dopád­ně i 16 vrstev po 5 GB by bylo vel­mi zají­mavých, pro­tože to by zna­me­na­lo kapac­i­tu až 80 GB na jed­nom disku.

Pokračo­vat »

Snížení cen Blu-ray Disc přehrávačů i filmových titulů

Oznámení společnosti Sony o budoucích nízkých cenách zařízení pro letní sezónu a prakticky výprodejové snížení cen (o 50 pocent) celkem 47 filmových titulů vydaných ve formátu Blu-ray Disc v obřím elektronickém obchodu Amazon vypadají jako odpálená bomba, která by mohla výrazně zasáhnout do války formátů. Momentálně je například 9 z 10 nejprodávanějších disků právě z tohoto skvělého výběru.

SONY BDP-S300Sony se chystá uvést svůj přehrávač BDP-S300 na americkém trhu za 599 dolarů, což je oproti současným 999 dolarům za BDP-S1 velmi slušná sleva. Navíc, podle slov Stana Glasgowa (COO Sony Electronics) by měly ceny přehrávačů klesnout během roku až na hranici 299 dolarů.

Podle Stana se ve stejné době také očekává snížení cen LCD televizorů Sony až o 20 procent. Protože se budou prodávat i v jednom balení s Blu-ray přehrávačem, může být výsledná cena setu ještě o něco nižší. A samozřejmě, ve hře je fenomenální PlayStation 3, kterých by snad konečně mělo být v tomto roce vyrobeno dostatečné množství pro pokrytí poptávky.

Jestliže bude chtít tábor podporující HD DVD alespoň udržet stávající prodejnost, bude muset také přistoupit k razantnímu snížení cen. Existují spekulace, že HD DVD zařízení se už teď prodávají hluboko pod cenou jednotlivých komponent (například Toshiba HD-A1 za 499 dolarů), takže se nechme překvapit, jak dlouho ještě válka obou formátů vydrží.

HD DVD">Celková prodejnost Blu-ray Disků překonala HD DVD

Před­běžné úda­je od Nielsen VideoScan pro týden končící 18. únorem ukazu­jí, že Blu-ray vede v prode­jnos­ti disků od uve­dení na trh, je to poprvé co Blu-ray překonává HD DVD v této kat­e­gorii.

Čís­la ukazu­jí, že na každých 100 Blu-ray disků se prodá 98.71 HD DVD od uve­dení obou for­mátů na trh. Připomeňme jen, že HD DVD je na trhu o takř­ka dva měsíce déle a také zařízení určená pro přehrávání Blu-ray disků byla uve­de­na na trh se zpožděním, které bylo způ­sobeno zejmé­na nedostatkem optick­ých laserových diod na přelo­mu roku 2006 / 2007 a také potíže­mi s firmwarem něk­terých výrobců.

Pokračo­vat »

HD DVD">Čísla prodejnosti Blu-ray Disc vs. HD DVD

 • 2.2.2007
 • Jirka Pech

Společnost Nielsen VideoScan, která sbírá a měří mj. prode­jnost ve všech dis­tribučních kanálech i u prode­jců kon­cov­ým zákazníkům, vydala své první veře­jné přehledy. Po více než šesti měsících zápa­su mezi obě­ma for­má­ty, máme konečně nezávis­lé úda­je pro srovnání prode­jnos­ti.
Podle Nielsen VideoScan překon­aly prode­je Blu-ray disků v prvních dvou led­nových týd­nech více než dvo­jná­sob­ně HD DVD (na každých 47 HD DVD disků bylo prodáno 100 kusů Blu-ray disků). A možná o něco zají­mavější infor­ma­ce je, že v druhém led­novém týd­nu dotáh­ly Blu-ray disky konkurenční HD DVD i v abso­lut­ním počtech pro­daných kusů. Navíc Blu-ray vede s 210 nabízený­mi tit­u­ly pro­ti 181 HD DVD.

Na násle­du­jícím gra­fu Blu-ray Disc mod­ře, HD DVD černě:

Poslední čísla od eProductWars

HD">Warner Home Video přichází s Total HD

Warn­er Home Video (WHV), dis­trib­u­tor nejrozsáh­le­jší fil­mové kni­hovny na světě, dnes před­stavil svůj nový for­mát Total Hi Def, který bude mít z jed­né strany Blu-ray Disc a z druhé strany HD DVD. WHV tak reagu­je na poma­lý růst trhu s High Def­i­n­i­tion obsa­hem. Zatím je totiž mno­ho poten­ciál­ních zákazníků, kteří čeka­ji na vítěze bitvy o vysoké rozlišení, kter­ou vedou v součas­nos­ti přede­vším Sony a Microsoft.

Total Hi Def přináší oba for­má­ty na jed­iném disku a WHV tím pře­sou­vá bitvu o for­mát do pole, které je této společnos­ti bližší, tj. obsah. Pokud bude klad­ně při­jat fil­movým průmyslem, mohl by tak Total Hi Def uza­vřít nešťast­nou kapi­tolu čekání na vítěze.

Průzkumy jas­ně ukazu­jí, že lidé se tře­sou na nová zařízení s vysokým rozlišením a na ohro­mu­jící zábavu, které při­ne­sou,” říká Ron Sanders, prezi­dent Warned Home Video. “Nyní přináší Total Hi Def kom­plet­ní balík se vše­mi výho­da­mi for­mátů HD a Blu-ray na jed­iném disku.”

WHV oznámi­la, že Total Hi Def bude k dis­pozi­ci ve druhé polov­ině roku 2007 a nové tit­u­ly budou oznamovány tak jak bylo zvykem (tj. cca každé dva měsíce).

Fyz­ická tloušt­ka disku je ste­jná jako DVD, HD DVD a Blu-ray, tedy 1.2mm a zatím se počítám s max­imál­ní kapac­i­tou 50 GB Blu-ray na jed­né straně a 30 GB HD DVD na druhé straně. Speku­lu­je se už i o tom, že při pře­vaze jed­no­ho z for­mátů by disk obsa­ho­val napřík­lad pouze DVD a Blu-ray strany.

Pro­tože nic není k dis­pozi­ci tak brzy, jak je to oznamováno, zře­jmě si počkáme na první prak­tick­ou zkušenost min­imál­ně do letošních Vánoc, ale již teď je jisté, že pokud se podaři­lo masově for­mát nasa­dit, stal by se skutečným hitem sezóny.

AO za Blu-ray Disc a ostatní HD média — update">AO za Blu-ray Disc a ostatní HD média — update

 • 19.12.2006
 • Jirka Pech

Citu­ji (zkrá­ceně) vyjádření ředitele odboru autorského prá­va Min­is­ter­st­va kul­tu­ry ČR, JUDr. Pavla Zem­ana:

Z něko­li­ka prak­tick­ých připomínek a dotazů, které jsme obdrželi v reak­ci na vydání vyh­lášky, je zře­jmé, že vývoj tech­nolo­gie v pří­padě něk­terých nosičů záz­namů jde kupře­du rych­le­ji než přís­lušná leg­isla­ti­va. Získané poz­natky a zkušenos­ti z aplikační praxe pečlivě mon­i­toru­jeme a hodláme je samozře­jmě zohled­nit při pří­pad­né nov­el­izaci vyh­lášky.

Prob­lematiku zpoplat­nění nosičů typu Blu-ray Disc jsme konzul­to­vali s přís­lušný­mi kolek­tivní­mi správ­ci (INTERGRAM a OSA), kteří jsou oprávněni k výběru toho­to druhu odměn a uza­víra­jí k tomu účelu smlou­vy s dovoz­ci, příp. výrob­ci zpoplatňo­vaných výrobků. Podle jejich infor­ma­ce jsou připraveni, s ohle­dem na speci­fičnost toho­to typu nosiče a žádoucí rozum­nou pro­por­cional­i­tu mezi sazbou odměny a cenou výrobku (kter­ou jsme při tvor­bě vyh­lášky sle­dovali), uplatňo­vat při uza­vírání smluv s povin­ný­mi osoba­mi sazbu stanove­nou pro přepiso­vatel­ná DVD (§ 5, odst.1, písm.d vyh­lášky).

Co to znamená v praxi?

U médií Blu-ray Disc (a před­pok­ládám, že i HD DVD), bude vybírán autorský poplatek ve výši 5 Kč (6 Kč včet­ně DPH), tedy mís­to před­pok­lá­daného nej­dražšího je Blu-ray Disc, z pohle­du výše autorských poplatků, prak­ticky médiem nejlevnějším.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv