HD DVD">Toshiba oficiálně ukončila HD DVD

Ano, dnes je ten den, kdy lidé jako já chodí s úsměvem od ucha k uchu a mohli by říct: Já vám to povi­dal! Pro­tože všich­ni, kterým bych to mohl říct, už to ale dobře vědí, přináším vám v plném znění tiskovou zprávu společnos­ti Toshi­ba. Pohodl­ně se posaďte a čtěte! Pokračo­vat »

Proč studio Warner Bros. ukončilo High Definition válku

Don Lindich, tvůrce série příruček pro začátečníky Dig­i­tal Made Easy a velký příznivec HD DVD, nap­sal o vík­endu zají­mavý kousek do svých domovských novin, ve kterém píše, že stu­dio Warn­er Bros. (WB) neukonči­lo high def­i­n­i­tion válku svým prohlášením o pře­chodu k Blu-ray úplně zadar­mo. Úda­jně se celá taškařice odehrála zhru­ba tak­to: Pokračo­vat »

Na stranu Blu-ray se mohou brzy přidat i další studia

Zbý­va­jící dvě velká Hol­ly­wood­ská stu­dia, která pod­porovala exk­luzivně HD DVD, mohou nyní změnit strany a ukončit tak defin­i­tivně válku for­mátů. Infor­moval o tom Dai­ly Vari­ety, který potvrzu­je, že stu­dio Uni­ver­sal přes­tane exk­luzivně pod­porovat HD DVD. Jak bylo potvrzeno, i posled­ní velký hráč, stu­dio Para­mount, má ve smlou­vě únikovou klauzuli, která mu umožňu­je zrušení exk­luziv­i­ty v pří­padě rozhod­nutí Warn­er Bros. o pod­poře Blu-ray disku. Pokračo­vat »

Microsoft Xbox a Blu-ray Disc — aktualizováno

Jak se dalo očeká­vat — po ozná­mení Warn­er Bros., ve kterém stu­dio deklaru­je svou pod­poru for­má­tu Blu-ray Disc, po zrušení všech dohod­nutých indi­viduál­ních rozhovorů s nov­ináři na veletrhu CES ze strany říd­noucí skupiny pod­poru­jící HD DVD, po kom­plet­ním zrušení avi­zo­vané prezen­tace nových tech­nologií společnos­ti Toshi­ba, která asi nejvíce sto­jí za vývo­jem HD DVD — Microsoft začíná uvažo­vat o Blu-ray mechan­ice pro XBox. To by moh­lo zna­me­nat mimo jiné i lep­ší pod­poru for­má­tu Blu-ray disk v oper­ačních sys­témech Microsof­tu. Jak říká Albert Penel­lo, group mar­ket­ing man­ag­er pro Xbox: Pokračo­vat »

Blu-ray Disc oslavuje vítězství High Definition války

Vál­ka for­mátů vysokého rozlišení se podle výrobců Blu-ray disků a zařízení blíží k defin­i­tivní­mu kon­ci. Společnos­ti pod­poru­jící Blu-ray Disc, které dlouhodobě vedou (s mohut­ným náskokem) v prode­jnos­ti před svým rivalem HD DVD, se momen­tál­ně před­hánějí v tom, kdo vydá velko­hubější prohlášení na dané téma. Příči­nou je přede­vším prohlášení Warn­er Bros. z min­ulého týdne, ve kterém stu­dio deklaru­je opuštění táb­o­ra příznivců HD DVD a chys­tá se v budouc­nu pod­porovat pouze Blu-ray Disc. Díky této masivní pod­poře bude mít Blu-ray Disc zajištěno až 70 pro­cent všech tit­ulů, které vycháze­jí ve vysokém rozlišení. Podle Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion se v USA se pro­da­lo 64 pro­cent disků ve vysokém rozlišení už v roce 2007, takže poplácávání po rame­nou je zře­jmě zcela zasloužené. Pokračo­vat »

1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

  • 27.11.2007
  • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 procent.

Pokračo­vat »

Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / Sony Czech

  • 17.5.2007
  • Jirka Pech

Posled­ní výrobcem, který se s námi odvážně pustil do rozhovoru, byla společnost Sony Czech. Na otázky odpoví­dal Trade Mar­ket­ing Man­ag­er DVD & Hifi, pan Lukáš Paskovský. Pokračo­vat »

LG Electronics">Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / LG Electronics

Jako další zás­tupce výrobců, odpoví­dal na naše otázky pan Roman Klačko, pro­dukt man­ažer pro černou tech­niku společnos­ti LG Elec­tron­ics CZ, zatím jed­iného výrobce, který se rozhodl i na českém trhu pro pod­poru obou for­mátů. Jak konkrét­ní byl ve svých odpovědích můžete posou­dit sami. Pokračo­vat »

Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / Pioneer ČR

Pro lep­ší ori­entaci v lokál­ním světě Blu-ray zařízení Vám přinášíme exk­luzivně rozhovor s výrob­ci, kteří jsou aktivní na našem trhu. Jako první odpoví­dal na naše otázky pan Mar­tin Cakl, sales direc­tor společnos­ti BaSys CS spol. s r.o. Pokračo­vat »

HD novinky na své trade show">Sony odhalila HD novinky na své trade show

  • 13.4.2007
  • Jirka Pech

Sony BDP-S1EDnešní noci vyvr­cho­lilo před­stavení nových pro­duk­tů Sony. K vidění byly špičkové tele­vi­zo­ry, něko­lik exem­plářů Blu-ray přehrá­vače BPD-S1E, druhá gen­er­ace zají­mavě řešeného domácího kina do malého bytu, AVCHD kamery se záz­namem na pevný disk a v neposled­ní řadě prak­ticky nahé ženy s poma­lo­vaný­mi těly, které poslouži­ly jako deko­race pro hosty VIP par­ty ve známé stylové restau­raci Café Sahara. Pokračo­vat »

Filmopolis.cz představuje Blu-Ray Disc

Tech­nolo­gie Blu-ray se poma­lý­mi kroky blíží do českých luhů a hájů. Filmopolis.cz, před­ní český elek­tron­ický obchod spe­cial­i­zo­vaný na fil­movou tvor­bu se rozhodl aktivně zareago­v­at na nové for­má­ty a jako jeden z prvních je začal do Čech impor­to­vat. Důvod je jednoduchý — v zahraničí jsou tit­u­ly na Blu-ray Disc již nějak­ou dobu k dis­pozi­ci, zatím­co čeští dis­trib­u­toři stále otáleli.

Pokračo­vat »

První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray

Nový přehrá­vač přináší výkon for­má­tu Blu-ray Disc do stylového a sofistiko­vaného svě­ta domácích kin značky Sony a vytváří nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání ve vysokém rozlišení.

BDP-S1E

Společnost Sony ozna­mu­je uve­dení svého prvního evrop­ského přehrá­vače disků Blu-ray pro max­imál­ní zážitek z domácího kina. BDP-S1E před­stavu­je jeden z nejvýkon­nějších a nejin­teligent­nějších spotřebi­tel­ských pro­duk­tů, které Sony kdy vyv­in­u­la: přehrá­vač defin­u­je nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání filmů s vysokým rozlišením. Dokon­alý a stylový přístroj BDP-S1E se hlad­ce inte­gru­je s kon­cepcí domácího kina Sony BRAVIA The­atre a výsled­kem je jeden z nejskvěle­jších a nejzábavnějších sys­témů domácí zábavy.

Pokračo­vat »

BD-P1200">Samsung opět odložil uvedení přehrávače BD-P1200

Samsung BD-P1200Sam­sung odkládá uve­dení svého Blu-ray Disc přehrá­vače druhé gen­er­ace BP-P1200 na trh ve Velké Británii.

Stephen Mitchell, mar­ket­ing man­ažer ze Sam­sung Elec­tron­ics, Ltd. řekl k původ­ně pláno­vané­mu dub­nové­mu uvedení:

Nevíme, jestli přehrá­vač druhé gen­er­ace uvedeme ve Velké Británii nebo budeme čekat na přehrá­vač třetí gen­er­ace do Vánoc.

Pokračo­vat »

NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc">NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc

Versatile Multilayer DiskSpolečnost New Medi­um Enter­pris­es, Inc. (NME) uved­la ve své tiskové zprávě, že uvádí na trh své čtyřvrstvé médi­um založené na DVD, pod názvem Ver­sa­tile Mul­ti­lay­er Disc (VMD).

Zatím­co posled­ní známý for­mát DVD, který je označován jako DVD9, může poj­mout až 8,5 GB dat, na VMD by ve čtyřech vrstvách mělo být možné zaz­na­me­nat v první vari­antě až 20 GB. NME ale má připravené už i speci­fikace pro vícevrstvá média — úda­jně až do 20 vrstev. Jejich srovná­vací tab­ul­ka ale hov­oří pouze o 8 vstvách na stranu. Kaž­dopád­ně i 16 vrstev po 5 GB by bylo vel­mi zají­mavých, pro­tože to by zna­me­na­lo kapac­i­tu až 80 GB na jed­nom disku.

Pokračo­vat »

HD">Warner Home Video přichází s Total HD

Warn­er Home Video (WHV), dis­trib­u­tor nejrozsáh­le­jší fil­mové kni­hovny na světě, dnes před­stavil svůj nový for­mát Total Hi Def, který bude mít z jed­né strany Blu-ray Disc a z druhé strany HD DVD. WHV tak reagu­je na poma­lý růst trhu s High Def­i­n­i­tion obsa­hem. Zatím je totiž mno­ho poten­ciál­ních zákazníků, kteří čeka­ji na vítěze bitvy o vysoké rozlišení, kter­ou vedou v součas­nos­ti přede­vším Sony a Microsoft.

Total Hi Def přináší oba for­má­ty na jed­iném disku a WHV tím pře­sou­vá bitvu o for­mát do pole, které je této společnos­ti bližší, tj. obsah. Pokud bude klad­ně při­jat fil­movým průmyslem, mohl by tak Total Hi Def uza­vřít nešťast­nou kapi­tolu čekání na vítěze.

Průzkumy jas­ně ukazu­jí, že lidé se tře­sou na nová zařízení s vysokým rozlišením a na ohro­mu­jící zábavu, které při­ne­sou,” říká Ron Sanders, prezi­dent Warned Home Video. “Nyní přináší Total Hi Def kom­plet­ní balík se vše­mi výho­da­mi for­mátů HD a Blu-ray na jed­iném disku.”

WHV oznámi­la, že Total Hi Def bude k dis­pozi­ci ve druhé polov­ině roku 2007 a nové tit­u­ly budou oznamovány tak jak bylo zvykem (tj. cca každé dva měsíce).

Fyz­ická tloušt­ka disku je ste­jná jako DVD, HD DVD a Blu-ray, tedy 1.2mm a zatím se počítám s max­imál­ní kapac­i­tou 50 GB Blu-ray na jed­né straně a 30 GB HD DVD na druhé straně. Speku­lu­je se už i o tom, že při pře­vaze jed­no­ho z for­mátů by disk obsa­ho­val napřík­lad pouze DVD a Blu-ray strany.

Pro­tože nic není k dis­pozi­ci tak brzy, jak je to oznamováno, zře­jmě si počkáme na první prak­tick­ou zkušenost min­imál­ně do letošních Vánoc, ale již teď je jisté, že pokud se podaři­lo masově for­mát nasa­dit, stal by se skutečným hitem sezóny.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv