Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

BDP-S300 a BDP-S1E">Nový firmware pro BDP-S300 a BDP-S1E

  • 21.11.2007
  • Jirka Pech

Sony vydala nový firmware pro Blu-ray Disc přehrá­vače BDP-S1EBDP-S300. Nový firmware verze 3.20 by měl přinést zlepšení BD-Java kom­pat­i­bil­i­ty pro větší inter­ak­tiv­i­tu něk­terých BD-ROM. Sony BDP-S300 Blu-ray Disc playerPřede­vším ale přináší kom­pat­i­bil­i­tu s for­má­ty BD‑R/RE (BDMV). Sony tak o sobě po delší odmlce dává vědět zvýšením funkčnos­ti (a samozře­jmě i užit­né hod­no­ty) svých Blu-ray Disc produktů.

Nový firmware můžete najít na stránkách tech­nické pod­pory obou pro­duk­tů (BDP-S1E, BDP-S300).

Panasonic odhaluje Blu-ray přehrávač příští generace

  • 16.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Blu-ray logoBlu-ray dopo­sud zna­me­nal neu­věřitel­ný obraz v HD kval­itě, dech­ber­oucí pros­torový zvuk či pět­iná­sob­nou datovou kapac­i­tu běžného DVD. Nyní se ale můžeme těšit na ještě více. Svět­lo svě­ta totiž spatřil nový mod­el stol­ního přehrá­vače společnos­ti Pana­son­ic s označením DMP-BD30. A v čem spočívá jeho výjimečnost? Jako první na světě totiž splňu­je poža­davky nejnovějšího Blu-ray pro­filu 1.1 (BD Pro­file 1.1). S ním přichází velice zají­mavé vlast­nos­ti a schop­nost zpra­cov­á­vat inter­ak­tivní složky. DMP-BD30 je také vybaven novou sadou zobra­zo­vacích čipů. Ty dle Pana­son­icu dosáh­nou výrazně lep­ší kval­i­ty zobrazení obsahu Blu-ray disků než tomu bylo dopo­sud u stá­va­jících přehrá­vačů (včet­ně jejich vlast­ních mod­elů). Pokračo­vat »

Poslední bariéra ochrany Blu-ray disků prolomena

  • 11.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Speciál­ní ochrana Blu-ray disků s názvem BD+ (BD-Plus) byla po měsí­ci od vydání prvního tit­u­lu úspěšně pro­lom­e­na. S řešením přišla svě­tově proslulá fir­ma Slysoft, která se touto prob­lematik­ou velice aktivně zabývá. Zaměst­nan­ci společnos­ti prostřed­nictvím inter­ne­tového fóra potvrdili, že nejnovější beta verze aplikace Any­D­VD HD 6.1.9.6 ten­to ochran­ný sys­tém skutečně dokáže obe­jít a je nyní konečně možné zálo­ho­vat jed­notlivé tit­u­ly na pevný disk, např. za pomo­ci pro­gra­mu Any­D­VD Rip­per (součást Any­D­VD HD). Poté už je velice snad­né vytvořit libo­vol­né množství 1:1 kopií filmů ve vysokém rozlišení na další média — jak na Blu-ray, tak i na HD DVD disky atp. Pokračo­vat »

4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme. Pokračo­vat »

HD DVD legální?">Budou záložní kopie Blu-ray disků a HD DVD legální?

Michael Ayers, zás­tupce skupiny, která licen­cu­je AACS, prohlásil na včere­jších jed­náních, že by zákazní­ci v budouc­nu mohli mít možnost pořídit si něko­lik řízených záložních kopií svých legál­ně držených disků. Kon­cept řízené kopie by tak měl umlčet kri­tiky DRM, kteří považu­jí součas­né nulové možnos­ti legál­ního kopírování za poško­zování zákazní­ka a jeho práv.

O nových licenčních ujed­náních se právě v těch­to dnech jed­ná mezi licenčním admin­istrá­torem AACS (AACS LA), zas­tupo­vaným právě Michaelem Ayersem, a orga­ni­za­ce­mi, které využí­va­jí tech­nolo­gie AACS k ochraně svých disků (přede­vším Sony a velká fil­mová stu­dia, která jsou také čle­ny AACS LA). Ayers tlačí vyda­vatele obsahu, aby nabídli zákazníkům možnost pořízení ale­spoň jed­né záložní kopie, pro­tože je v záj­mu AACS LA co nejvíce rozšířit nabíd­ku filmů na nových HD for­mátech. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 21.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Min­ulý týden byl nabitý novinka­mi. Vybrali jsme tři poz­i­tivní a jed­nu, která příliš nepotěší skalní zastánce kon­zolí Xbox 360. Nejvyšší čas přemýšlet o tom, jestli se to skalní fan­dovství vyplatí.

Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 14.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Blu-ray na gauči, Blu-ray v parku – nový laptop od Sony s vámi půjde kamkoli

sony-vaio

Vypadá to, že společnost Sony je plná vykutálených man­ažerů a prozíravých inženýrů, kteří mají patent na dobré nápady. Zatím­co ostat­ní společnos­ti vymýšlí těžkopád­né kam­paně na HD rozlišení, Sony vždy zlehka, téměř tanečním krokem, před­staví vtip­nou novinku, která přek­vapí svou orig­inál­ní koncepcí.
Pokračo­vat »

Fuh Yuan se omlouvá za poplašné zprávy

Fuh Yuan / HD DVD Player with 5.1 audioTai­wan­ský výrobce spotřeb­ní elek­tron­iky Fuh Yuan, který měl kon­cem min­ulého týdne dostat zakázku na výrobu dvou mil­ionů lac­iných HD DVD přehrá­vačů pro obří amer­ický řetězec Wal-Mart, se na svém webu omluvi­la za šíření poplašné zprávy, která upouta­la pozornost mno­ha (nejen) tech­no­log­ick­ých serverů, které se pře­ly o výz­nam čín­ského překladu.

Pokračo­vat »

BDC-S02">Pioneer útočí cenou: Blu-ray Disc combo drive BDC-S02

Pioneer BDR-101AVčera před­stavi­la společnost Pio­neer v Pekingu svou druhou mechaniku pro Blu-ray Disc s označením BDC-S02, která se začne okamžitě prodá­vat na trhu v Číně a o něco později při­j­dou na řadu ostat­ní trhy. Jed­ná se o dvourychlost­ní čtečku Blu-ray Disc a vypalo­vačku DVD/CD (12x DVD‑R, 6x DVD-RW, 24xCD‑R/RW).

Pokračo­vat »

Doporučení od poučených: Přejděte na High Definition

Sony Bravia D3000Dnes ráno vyšel v prestižním mag­a­zínu CPA Tech­nol­o­gy Advi­sor článek, ve kterém vel­mi respek­to­vaný autor doporuču­je pře­jít na vysoké rozlišení. Toto doporučení samozře­jmě platí přede­vším pro trh USA/Canada, ale dá se očeká­vat, že pro trh v České Repub­lice bude platit zhru­ba za půl roku. Článek je psaný tak, aby mu porozuměl naprostý laik a nepřináší pro fanoušky nic nového. Pro běžného spotřebitele je ale jas­ným signálem k ori­entaci od brzy mrtvého DVD k tech­nologiím přináše­jícím vysoké rozlišení, jak­ou je tře­ba Blu-ray Disc. Pokračo­vat »

První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray

Nový přehrá­vač přináší výkon for­má­tu Blu-ray Disc do stylového a sofistiko­vaného svě­ta domácích kin značky Sony a vytváří nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání ve vysokém rozlišení.

BDP-S1E

Společnost Sony ozna­mu­je uve­dení svého prvního evrop­ského přehrá­vače disků Blu-ray pro max­imál­ní zážitek z domácího kina. BDP-S1E před­stavu­je jeden z nejvýkon­nějších a nejin­teligent­nějších spotřebi­tel­ských pro­duk­tů, které Sony kdy vyv­in­u­la: přehrá­vač defin­u­je nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání filmů s vysokým rozlišením. Dokon­alý a stylový přístroj BDP-S1E se hlad­ce inte­gru­je s kon­cepcí domácího kina Sony BRAVIA The­atre a výsled­kem je jeden z nejskvěle­jších a nejzábavnějších sys­témů domácí zábavy.

Pokračo­vat »

BD-P1200">Samsung opět odložil uvedení přehrávače BD-P1200

Samsung BD-P1200Sam­sung odkládá uve­dení svého Blu-ray Disc přehrá­vače druhé gen­er­ace BP-P1200 na trh ve Velké Británii.

Stephen Mitchell, mar­ket­ing man­ažer ze Sam­sung Elec­tron­ics, Ltd. řekl k původ­ně pláno­vané­mu dub­nové­mu uvedení:

Nevíme, jestli přehrá­vač druhé gen­er­ace uvedeme ve Velké Británii nebo budeme čekat na přehrá­vač třetí gen­er­ace do Vánoc.

Pokračo­vat »

NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc">NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc

Versatile Multilayer DiskSpolečnost New Medi­um Enter­pris­es, Inc. (NME) uved­la ve své tiskové zprávě, že uvádí na trh své čtyřvrstvé médi­um založené na DVD, pod názvem Ver­sa­tile Mul­ti­lay­er Disc (VMD).

Zatím­co posled­ní známý for­mát DVD, který je označován jako DVD9, může poj­mout až 8,5 GB dat, na VMD by ve čtyřech vrstvách mělo být možné zaz­na­me­nat v první vari­antě až 20 GB. NME ale má připravené už i speci­fikace pro vícevrstvá média — úda­jně až do 20 vrstev. Jejich srovná­vací tab­ul­ka ale hov­oří pouze o 8 vstvách na stranu. Kaž­dopád­ně i 16 vrstev po 5 GB by bylo vel­mi zají­mavých, pro­tože to by zna­me­na­lo kapac­i­tu až 80 GB na jed­nom disku.

Pokračo­vat »

Snížení cen Blu-ray Disc přehrávačů i filmových titulů

Ozná­mení společnos­ti Sony o budoucích nízkých cenách zařízení pro let­ní sezónu a prak­ticky výprode­jové snížení cen (o 50 pocent) celkem 47 fil­mových tit­ulů vydaných ve for­má­tu Blu-ray Disc v obřím elek­tron­ick­ém obchodu Ama­zon vypada­jí jako odpálená bom­ba, která by mohla výrazně zasáh­nout do války for­mátů. Momen­tál­ně je napřík­lad 9 z 10 nejprodá­vanějších disků právě z toho­to skvělého výběru.

SONY BDP-S300Sony se chys­tá uvést svůj přehrá­vač BDP-S300 na amer­ick­ém trhu za 599 dolarů, což je opro­ti součas­ným 999 dolarům za BDP-S1 vel­mi slušná sle­va. Navíc, podle slov Stana Glas­gowa (COO Sony Elec­tron­ics) by měly ceny přehrá­vačů klesnout během roku až na hrani­ci 299 dolarů.

Podle Stana se ve ste­jné době také očekává snížení cen LCD tele­vi­zorů Sony až o 20 pro­cent. Pro­tože se budou prodá­vat i v jed­nom balení s Blu-ray přehrá­vačem, může být výsled­ná cena setu ještě o něco nižší. A samozře­jmě, ve hře je fenomenál­ní PlaySta­tion 3, kterých by snad konečně mělo být v tom­to roce vyrobeno dostatečné množství pro pokry­tí poptávky.

Jestliže bude chtít tábor pod­poru­jící HD DVD ale­spoň udržet stá­va­jící prode­jnost, bude muset také přis­toupit k razant­ní­mu snížení cen. Exis­tu­jí speku­lace, že HD DVD zařízení se už teď prodá­va­jí hluboko pod cenou jed­notlivých kom­po­nent (napřík­lad Toshi­ba HD-A1 za 499 dolarů), takže se nechme přek­va­pit, jak dlouho ještě vál­ka obou for­mátů vydrží.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv