Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

BDP-S300 a BDP-S1E">Nový firmware pro BDP-S300 a BDP-S1E

  • 21.11.2007
  • Jirka Pech

Sony vydala nový firmware pro Blu-ray Disc přehrá­vače BDP-S1EBDP-S300. Nový firmware verze 3.20 by měl přinést zlepšení BD-Java kom­pat­i­bil­i­ty pro větší inter­ak­tiv­i­tu něk­terých BD-ROM. Sony BDP-S300 Blu-ray Disc playerPřede­vším ale přináší kom­pat­i­bil­i­tu s for­má­ty BD-R/RE (BDMV). Sony tak o sobě po delší odmlce dává vědět zvýšením funkčnos­ti (a samozře­jmě i užit­né hod­no­ty) svých Blu-ray Disc pro­duk­tů.

Nový firmware můžete najít na stránkách tech­nické pod­pory obou pro­duk­tů (BDP-S1E, BDP-S300).

Panasonic odhaluje Blu-ray přehrávač příští generace

  • 16.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Blu-ray logoBlu-ray dopo­sud zna­me­nal neu­věřitel­ný obraz v HD kval­itě, dech­ber­oucí pros­torový zvuk či pět­iná­sob­nou datovou kapac­i­tu běžného DVD. Nyní se ale můžeme těšit na ještě více. Svět­lo svě­ta totiž spatřil nový mod­el stol­ního přehrá­vače společnos­ti Pana­son­ic s označením DMP-BD30. A v čem spočívá jeho výjimečnost? Jako první na světě totiž splňu­je poža­davky nejnovějšího Blu-ray pro­filu 1.1 (BD Pro­file 1.1). S ním přichází velice zají­mavé vlast­nos­ti a schop­nost zpra­cov­á­vat inter­ak­tivní složky. DMP-BD30 je také vybaven novou sadou zobra­zo­vacích čipů. Ty dle Pana­son­icu dosáh­nou výrazně lep­ší kval­i­ty zobrazení obsahu Blu-ray disků než tomu bylo dopo­sud u stá­va­jících přehrá­vačů (včet­ně jejich vlast­ních mod­elů). Pokračo­vat »

Poslední bariéra ochrany Blu-ray disků prolomena

  • 11.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Speciál­ní ochrana Blu-ray disků s názvem BD+ (BD-Plus) byla po měsí­ci od vydání prvního tit­u­lu úspěšně pro­lom­e­na. S řešením přišla svě­tově proslulá fir­ma Slysoft, která se touto prob­lematik­ou velice aktivně zabývá. Zaměst­nan­ci společnos­ti prostřed­nictvím inter­ne­tového fóra potvrdili, že nejnovější beta verze aplikace Any­D­VD HD 6.1.9.6 ten­to ochran­ný sys­tém skutečně dokáže obe­jít a je nyní konečně možné zálo­ho­vat jed­notlivé tit­u­ly na pevný disk, např. za pomo­ci pro­gra­mu Any­D­VD Rip­per (součást Any­D­VD HD). Poté už je velice snad­né vytvořit libo­vol­né množství 1:1 kopií filmů ve vysokém rozlišení na další média — jak na Blu-ray, tak i na HD DVD disky atp. Pokračo­vat »

4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme. Pokračo­vat »

HD DVD legální?">Budou záložní kopie Blu-ray disků a HD DVD legální?

Michael Ayers, zás­tupce skupiny, která licen­cu­je AACS, prohlásil na včere­jších jed­náních, že by zákazní­ci v budouc­nu mohli mít možnost pořídit si něko­lik řízených záložních kopií svých legál­ně držených disků. Kon­cept řízené kopie by tak měl umlčet kri­tiky DRM, kteří považu­jí součas­né nulové možnos­ti legál­ního kopírování za poško­zování zákazní­ka a jeho práv.

O nových licenčních ujed­náních se právě v těch­to dnech jed­ná mezi licenčním admin­istrá­torem AACS (AACS LA), zas­tupo­vaným právě Michaelem Ayersem, a orga­ni­za­ce­mi, které využí­va­jí tech­nolo­gie AACS k ochraně svých disků (přede­vším Sony a velká fil­mová stu­dia, která jsou také čle­ny AACS LA). Ayers tlačí vyda­vatele obsahu, aby nabídli zákazníkům možnost pořízení ale­spoň jed­né záložní kopie, pro­tože je v záj­mu AACS LA co nejvíce rozšířit nabíd­ku filmů na nových HD for­mátech. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 21.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Min­ulý týden byl nabitý novinka­mi. Vybrali jsme tři poz­i­tivní a jed­nu, která příliš nepotěší skalní zastánce kon­zolí Xbox 360. Nejvyšší čas přemýšlet o tom, jestli se to skalní fan­dovství vyplatí.

Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 14.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Blu-ray na gauči, Blu-ray v parku – nový laptop od Sony s vámi půjde kamkoli

sony-vaio

Vypadá to, že společnost Sony je plná vykutálených man­ažerů a prozíravých inženýrů, kteří mají patent na dobré nápady. Zatím­co ostat­ní společnos­ti vymýšlí těžkopád­né kam­paně na HD rozlišení, Sony vždy zlehka, téměř tanečním krokem, před­staví vtip­nou novinku, která přek­vapí svou orig­inál­ní kon­cepcí.
Pokračo­vat »

Fuh Yuan se omlouvá za poplašné zprávy

Fuh Yuan / HD DVD Player with 5.1 audioTai­wan­ský výrobce spotřeb­ní elek­tron­iky Fuh Yuan, který měl kon­cem min­ulého týdne dostat zakázku na výrobu dvou mil­ionů lac­iných HD DVD přehrá­vačů pro obří amer­ický řetězec Wal-Mart, se na svém webu omluvi­la za šíření poplašné zprávy, která upouta­la pozornost mno­ha (nejen) tech­no­log­ick­ých serverů, které se pře­ly o výz­nam čín­ského překladu.

Pokračo­vat »

BDC-S02">Pioneer útočí cenou: Blu-ray Disc combo drive BDC-S02

Pioneer BDR-101AVčera před­stavi­la společnost Pio­neer v Pekingu svou druhou mechaniku pro Blu-ray Disc s označením BDC-S02, která se začne okamžitě prodá­vat na trhu v Číně a o něco později při­j­dou na řadu ostat­ní trhy. Jed­ná se o dvourychlost­ní čtečku Blu-ray Disc a vypalo­vačku DVD/CD (12x DVD-R, 6x DVD-RW, 24xCD-R/RW).

Pokračo­vat »

Doporučení od poučených: Přejděte na High Definition

Sony Bravia D3000Dnes ráno vyšel v prestižním mag­a­zínu CPA Tech­nol­o­gy Advi­sor článek, ve kterém vel­mi respek­to­vaný autor doporuču­je pře­jít na vysoké rozlišení. Toto doporučení samozře­jmě platí přede­vším pro trh USA/Canada, ale dá se očeká­vat, že pro trh v České Repub­lice bude platit zhru­ba za půl roku. Článek je psaný tak, aby mu porozuměl naprostý laik a nepřináší pro fanoušky nic nového. Pro běžného spotřebitele je ale jas­ným signálem k ori­entaci od brzy mrtvého DVD k tech­nologiím přináše­jícím vysoké rozlišení, jak­ou je tře­ba Blu-ray Disc. Pokračo­vat »

První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray

Nový přehrá­vač přináší výkon for­má­tu Blu-ray Disc do stylového a sofistiko­vaného svě­ta domácích kin značky Sony a vytváří nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání ve vysokém rozlišení.

BDP-S1E

Společnost Sony ozna­mu­je uve­dení svého prvního evrop­ského přehrá­vače disků Blu-ray pro max­imál­ní zážitek z domácího kina. BDP-S1E před­stavu­je jeden z nejvýkon­nějších a nejin­teligent­nějších spotřebi­tel­ských pro­duk­tů, které Sony kdy vyv­in­u­la: přehrá­vač defin­u­je nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání filmů s vysokým rozlišením. Dokon­alý a stylový přístroj BDP-S1E se hlad­ce inte­gru­je s kon­cepcí domácího kina Sony BRAVIA The­atre a výsled­kem je jeden z nejskvěle­jších a nejzábavnějších sys­témů domácí zábavy.

Pokračo­vat »

BD-P1200">Samsung opět odložil uvedení přehrávače BD-P1200

Samsung BD-P1200Sam­sung odkládá uve­dení svého Blu-ray Disc přehrá­vače druhé gen­er­ace BP-P1200 na trh ve Velké Británii.

Stephen Mitchell, mar­ket­ing man­ažer ze Sam­sung Elec­tron­ics, Ltd. řekl k původ­ně pláno­vané­mu dub­nové­mu uve­dení:

Nevíme, jestli přehrá­vač druhé gen­er­ace uvedeme ve Velké Británii nebo budeme čekat na přehrá­vač třetí gen­er­ace do Vánoc.

Pokračo­vat »

NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc">NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc

Versatile Multilayer DiskSpolečnost New Medi­um Enter­pris­es, Inc. (NME) uved­la ve své tiskové zprávě, že uvádí na trh své čtyřvrstvé médi­um založené na DVD, pod názvem Ver­sa­tile Mul­ti­lay­er Disc (VMD).

Zatím­co posled­ní známý for­mát DVD, který je označován jako DVD9, může poj­mout až 8,5 GB dat, na VMD by ve čtyřech vrstvách mělo být možné zaz­na­me­nat v první vari­antě až 20 GB. NME ale má připravené už i speci­fikace pro vícevrstvá média — úda­jně až do 20 vrstev. Jejich srovná­vací tab­ul­ka ale hov­oří pouze o 8 vstvách na stranu. Kaž­dopád­ně i 16 vrstev po 5 GB by bylo vel­mi zají­mavých, pro­tože to by zna­me­na­lo kapac­i­tu až 80 GB na jed­nom disku.

Pokračo­vat »

Snížení cen Blu-ray Disc přehrávačů i filmových titulů

Oznámení společnosti Sony o budoucích nízkých cenách zařízení pro letní sezónu a prakticky výprodejové snížení cen (o 50 pocent) celkem 47 filmových titulů vydaných ve formátu Blu-ray Disc v obřím elektronickém obchodu Amazon vypadají jako odpálená bomba, která by mohla výrazně zasáhnout do války formátů. Momentálně je například 9 z 10 nejprodávanějších disků právě z tohoto skvělého výběru.

SONY BDP-S300Sony se chystá uvést svůj přehrávač BDP-S300 na americkém trhu za 599 dolarů, což je oproti současným 999 dolarům za BDP-S1 velmi slušná sleva. Navíc, podle slov Stana Glasgowa (COO Sony Electronics) by měly ceny přehrávačů klesnout během roku až na hranici 299 dolarů.

Podle Stana se ve stejné době také očekává snížení cen LCD televizorů Sony až o 20 procent. Protože se budou prodávat i v jednom balení s Blu-ray přehrávačem, může být výsledná cena setu ještě o něco nižší. A samozřejmě, ve hře je fenomenální PlayStation 3, kterých by snad konečně mělo být v tomto roce vyrobeno dostatečné množství pro pokrytí poptávky.

Jestliže bude chtít tábor podporující HD DVD alespoň udržet stávající prodejnost, bude muset také přistoupit k razantnímu snížení cen. Existují spekulace, že HD DVD zařízení se už teď prodávají hluboko pod cenou jednotlivých komponent (například Toshiba HD-A1 za 499 dolarů), takže se nechme překvapit, jak dlouho ještě válka obou formátů vydrží.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv