NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc">NME: HD VMD — Versatile Multilayer Disc

Versatile Multilayer DiskSpolečnost New Medi­um Enter­pris­es, Inc. (NME) uved­la ve své tiskové zprávě, že uvádí na trh své čtyřvrstvé médi­um založené na DVD, pod názvem Ver­sa­tile Mul­ti­lay­er Disc (VMD).

Zatím­co posled­ní známý for­mát DVD, který je označován jako DVD9, může poj­mout až 8,5 GB dat, na VMD by ve čtyřech vrstvách mělo být možné zaz­na­me­nat v první vari­antě až 20 GB. NME ale má připravené už i speci­fikace pro vícevrstvá média — úda­jně až do 20 vrstev. Jejich srovná­vací tab­ul­ka ale hov­oří pouze o 8 vstvách na stranu. Kaž­dopád­ně i 16 vrstev po 5 GB by bylo vel­mi zají­mavých, pro­tože to by zna­me­na­lo kapac­i­tu až 80 GB na jed­nom disku.

Pokračo­vat »

HD DVD">Celková prodejnost Blu-ray Disků překonala HD DVD

Před­běžné úda­je od Nielsen VideoScan pro týden končící 18. únorem ukazu­jí, že Blu-ray vede v prode­jnos­ti disků od uve­dení na trh, je to poprvé co Blu-ray překonává HD DVD v této kat­e­gorii.

Čís­la ukazu­jí, že na každých 100 Blu-ray disků se prodá 98.71 HD DVD od uve­dení obou for­mátů na trh. Připomeňme jen, že HD DVD je na trhu o takř­ka dva měsíce déle a také zařízení určená pro přehrávání Blu-ray disků byla uve­de­na na trh se zpožděním, které bylo způ­sobeno zejmé­na nedostatkem optick­ých laserových diod na přelo­mu roku 2006 / 2007 a také potíže­mi s firmwarem něk­terých výrobců.

Pokračo­vat »

HD">Warner Home Video přichází s Total HD

Warn­er Home Video (WHV), dis­trib­u­tor nejrozsáh­le­jší fil­mové kni­hovny na světě, dnes před­stavil svůj nový for­mát Total Hi Def, který bude mít z jed­né strany Blu-ray Disc a z druhé strany HD DVD. WHV tak reagu­je na poma­lý růst trhu s High Def­i­n­i­tion obsa­hem. Zatím je totiž mno­ho poten­ciál­ních zákazníků, kteří čeka­ji na vítěze bitvy o vysoké rozlišení, kter­ou vedou v součas­nos­ti přede­vším Sony a Microsoft.

Total Hi Def přináší oba for­má­ty na jed­iném disku a WHV tím pře­sou­vá bitvu o for­mát do pole, které je této společnos­ti bližší, tj. obsah. Pokud bude klad­ně při­jat fil­movým průmyslem, mohl by tak Total Hi Def uza­vřít nešťast­nou kapi­tolu čekání na vítěze.

Průzkumy jas­ně ukazu­jí, že lidé se tře­sou na nová zařízení s vysokým rozlišením a na ohro­mu­jící zábavu, které při­ne­sou,” říká Ron Sanders, prezi­dent Warned Home Video. “Nyní přináší Total Hi Def kom­plet­ní balík se vše­mi výho­da­mi for­mátů HD a Blu-ray na jed­iném disku.”

WHV oznámi­la, že Total Hi Def bude k dis­pozi­ci ve druhé polov­ině roku 2007 a nové tit­u­ly budou oznamovány tak jak bylo zvykem (tj. cca každé dva měsíce).

Fyz­ická tloušt­ka disku je ste­jná jako DVD, HD DVD a Blu-ray, tedy 1.2mm a zatím se počítám s max­imál­ní kapac­i­tou 50 GB Blu-ray na jed­né straně a 30 GB HD DVD na druhé straně. Speku­lu­je se už i o tom, že při pře­vaze jed­no­ho z for­mátů by disk obsa­ho­val napřík­lad pouze DVD a Blu-ray strany.

Pro­tože nic není k dis­pozi­ci tak brzy, jak je to oznamováno, zře­jmě si počkáme na první prak­tick­ou zkušenost min­imál­ně do letošních Vánoc, ale již teď je jisté, že pokud se podaři­lo masově for­mát nasa­dit, stal by se skutečným hitem sezóny.

HD média">Autorské odměny za Blu-ray Disc a ostatní HD média

  • 18.12.2006
  • Jirka Pech

ParagrafJak jste asi již zaz­na­me­nali, byla uve­de­na v plat­nost vyh­láš­ka MKČR, kter­ou se urču­je výběr tzv. autorských poplatků v souladu s autorským zákonem.

Tato kauza už zahýbala českým Inter­netem dostatečně, ale málok­do si všiml, že není explic­it­ně urče­na výše autorských poplatků pro média Blu-ray Disc, HD DVD ani pří­pad­ná další High Def­i­n­i­tion média, takže by se teo­ret­icky měla podle přís­lušného para­grafu pohy­bo­vat kolem šesti set korun za padesátigigové médi­um (6 Kč za každých započatých 512 MB pros­toru).

BDA vydala nové specifikace formátu Blu-ray Disc">BDA vydala nové specifikace formátu Blu-ray Disc

  • 19.9.2006
  • Pavel Skýba

Blu-ray DiscV pátek 15. září aktu­al­i­zo­vala Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion (BDA) speci­fikace for­mátů BD-RE a BD-R. Pro for­mát přepiso­vatel­ných disků BD-RE vydala speci­fikaci verze 3.0 a pro for­mát disků zapiso­vatel­ných BD-R speci­fikaci verze 2.0.
Verze 3.0 pro disky BD-RE ste­jně jako verze 2.0 pro disky BD-R byla stanove­na nejen pro záz­nam tele­vizního vysílání HDTV (High Def­i­n­i­tion TV), ale také pro nahrávání a přehrávání médií Blu-ray na PC.

Nová verze 3.0 pro BD-RE zahrnu­je mimo jiné schválení BDMV (BD Movie Video). Dále obsahu­je i při­jetí používání UDF2.5 jako souborového sys­té­mu na osob­ních počí­tačích. Prázd­ná média BD-RE této verze jsou zcela kom­pat­i­bil­ní s médii BD-RE verze 2.0.

Nová verze 2.0 pro BD-R byla Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion ustanove­na jako pro­tějšek pro zapiso­vatel­ná média k výše uve­dené verzi 3.0 pro média přepiso­vatel­ná. Opět jde zejmé­na o při­jetí BDMV a užívání UDF2.5 jako souborového sys­té­mu na osob­ních počí­tačích. Prázd­ná média BD-R této verze jsou zcela kom­pat­i­bil­ní s médii BD-R verze 1.0.
BDMV: BD (High Def­i­n­i­tion) Movie Video je založen na speci­fikaci, která defin­u­je ROM audio/video. Inter­ak­tivní sys­tém BD-J v těch­to verzích je součástí ROM BD-J.

TDK zahájila distribuci 50GB disků Blu-ray">TDK zahájila distribuci 50GB disků Blu-ray

  • 17.9.2006
  • Pavel Skýba

TDK BD-R 50 GBSpolečnost TDK ten­to týden zaháji­la dis­tribu­ci dvou­vrstvých disků Blu-ray s kapac­i­tou 50 GB. Prode­jní cena je stanove­na na 47.99 dolaru pro zapiso­vatel­né médi­um BD-R. Disky s možnos­tí mno­honá­sob­ného přepisu dat se na trh dostanou v prvním kvartálu roku 2007 s již ohláše­nou cenou 59.99 dolaru za kus.

Média jsou samozře­jmě opatře­na ochran­nou vrstvou hard-coat­ing, nema­jí tedy ochran­nou car­tridge a je zajiště­na jejich dostatečná odol­nost pro­ti mechan­ick­é­mu poškození. Na jed­no takové médi­um se vej­dou zhru­ba čtyři hodiny záz­na­mu v kval­itě vysokého rozlišení (high def­i­n­i­tion).

Pokračo­vat »

TDK Blu-ray disk s kapacitou 200 GB">TDK Blu-ray disk s kapacitou 200 GB

  • 6.9.2006
  • Lenka Dohnalová

Člen před­staven­st­va Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion, společnost TDK, jeden z hlavních tahounů ve vývo­ji for­má­tu Blu-ray Disc, před­stavi­la na veletrhu IFA pro­to­typ média Blu-ray s dosud neví­danou kapac­i­tou 200 GB.

Illustration (TDK)Společnost TDK překon­ala při vývo­ji disků tech­nolo­gie Blu-ray další výz­nam­ný mezník dosažením průlo­mové kapac­i­ty 200 GB. Tím­to nově vyv­in­utým zapiso­vatel­ným diskem zdvo­jná­so­bi­la kapac­i­tu opro­ti před­chozí­mu pro­to­ty­pu TDK disku s kapac­i­tou 100 GB. Jeden jed­iný 200 GB disk TDK se šesti záz­namový­mi vrst­va­mi poskytne pros­tor pro neu­věřitel­ných 18 hodin záz­na­mu v kval­itě vysokého rozlišení.

První z disků for­má­tu Blu-ray posky­tu­jí kapac­i­tu 25 GB (jed­novrstvá média) nebo 50 GB (dvou­vrstvá média). Nicméně, nejnovější pokrok umožnil navýšení až na 33,3 GB v každé ze záz­namových vrstev. Ste­jně jako 100 GB disk má i novin­ka s kapac­i­tou 200 GB záz­namové vrstvy pouze na jed­né straně média.

Pokračo­vat »

Současná Blu-ray Disc média

  • 11.8.2006
  • Pavel Skýba

Cílem toho­to článku není stanovení žebříčku kval­i­ty, podává přehled médií Blu-ray, která jsou dos­tup­ná na amer­ick­ém nebo evrop­ském trhu. Ani řazení není nijak závis­lé na kval­itě, ceně nebo ter­mínu uve­dení do prode­je. Jed­ná se o abeced­ně seřazený výčet jed­notlivých médií Blu-ray s uve­dením pod­stat­ných infor­ma­cí, které jed­notliví výrob­ci uvádějí na svých ofi­ciál­ních webových stránkách.V součas­nos­ti mají přízniv­ci Blu-ray Disc již celkem slušný výběr z médií toho­to for­má­tu. Podíve­jme se tedy na pro­duk­ty výrobců, kteří již přis­pěli uve­dením svých médií k rozšíření tech­nolo­gie Blu-ray Disc. V pod­statě je dnes možnost vybrat si ze čtyř zák­lad­ních druhů něko­li­ka výrobců optick­ých disků. Nejčastěji se obje­vu­jí zapiso­vatel­ná jed­novrstvá média s kapac­i­tou 25 GB, o něco méně častěji pak dvou­vrstvá s kapac­i­tou 50 GB. Přepiso­vatel­ná média s kapac­i­tou 25 GB najdeme tak­též v nabíd­ce naprosté většiny výrobců Blu-ray Disc, menší výběr je potom mezi přepiso­vatel­ný­mi disky se dvě­ma vrst­va­mi a tedy kapac­i­tou 50 GB. Zatím žád­ná ze společnos­tí neza­háji­la prodej více než dvou­vrstvých disků, nicméně něk­teré jejich uve­dení v dohled­né době plánu­jí. S pos­tu­pem času se tedy s jis­to­tou setkáme i s disky čtyřvrstvý­mi a násled­ně i s těmi, které umožňu­jí zaz­na­menání dat do čtyř vrstev na obě strany. Tím budou k dis­pozi­ci Blu-ray média s kapac­i­tou až 200 GB. Podob­ná situ­ace je i s rychlostí zápisu. Všich­ni výrob­ci zatím nabíze­jí disky max­imál­ně dvourychlost­ní, ale opět platí, že média s vícená­sob­nou rychlostí jsou něk­terý­mi společnos­t­mi ohláše­na na blízk­ou budouc­nost.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv