Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 14.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Blu-ray na gauči, Blu-ray v parku – nový laptop od Sony s vámi půjde kamkoli

sony-vaio

Vypadá to, že společnost Sony je plná vykutálených man­ažerů a prozíravých inženýrů, kteří mají patent na dobré nápady. Zatím­co ostat­ní společnos­ti vymýšlí těžkopád­né kam­paně na HD rozlišení, Sony vždy zlehka, téměř tanečním krokem, před­staví vtip­nou novinku, která přek­vapí svou orig­inál­ní koncepcí.
Pokračo­vat »

VAIO AR190G">První Blu-ray Disc notebook: Sony VAIO AR190G

  • 5.7.2006
  • Lenka Dohnalová
Sony VAIO ARSpolečnost Sony jako první před více než týd­nem uved­la na trh (proza­tím jen v USA a Kanadě) note­book s ves­tavě­nou mechanikou Blu-ray Disc a to zajisté ne náhodou právě ve chvíli, kdy jako jeden z hlavních fil­mových dis­trib­u­torů Sony Pic­tures odstar­to­vala pravidel­né vydávání úspěšných fil­mových tit­ulů na Blu-ray Disc (BD).

Note­book Sony VAIO® AR190G je brilant­ní směsicí vnější ele­gance a nadu­paného vnitřního vybavení. Na první pohled zau­jme slušivým černým prove­dením a skvěle tvarovaným pro­filem. Maji­tel toho­to stro­je získá sílu i vybavení stol­ního počí­tače, ovšem s výho­da­mi počí­tače přenos­ného. Podíve­jme se trochu podrob­něji, co vše se skrývá v prvním lap­topu doplněném o mechaniku Blu-ray Disc.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv