Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

BDP-S300 a BDP-S1E">Nový firmware pro BDP-S300 a BDP-S1E

  • 21.11.2007
  • Jirka Pech

Sony vydala nový firmware pro Blu-ray Disc přehrá­vače BDP-S1EBDP-S300. Nový firmware verze 3.20 by měl přinést zlepšení BD-Java kom­pat­i­bil­i­ty pro větší inter­ak­tiv­i­tu něk­terých BD-ROM. Sony BDP-S300 Blu-ray Disc playerPřede­vším ale přináší kom­pat­i­bil­i­tu s for­má­ty BD‑R/RE (BDMV). Sony tak o sobě po delší odmlce dává vědět zvýšením funkčnos­ti (a samozře­jmě i užit­né hod­no­ty) svých Blu-ray Disc produktů.

Nový firmware můžete najít na stránkách tech­nické pod­pory obou pro­duk­tů (BDP-S1E, BDP-S300).

Panasonic odhaluje Blu-ray přehrávač příští generace

  • 16.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Blu-ray logoBlu-ray dopo­sud zna­me­nal neu­věřitel­ný obraz v HD kval­itě, dech­ber­oucí pros­torový zvuk či pět­iná­sob­nou datovou kapac­i­tu běžného DVD. Nyní se ale můžeme těšit na ještě více. Svět­lo svě­ta totiž spatřil nový mod­el stol­ního přehrá­vače společnos­ti Pana­son­ic s označením DMP-BD30. A v čem spočívá jeho výjimečnost? Jako první na světě totiž splňu­je poža­davky nejnovějšího Blu-ray pro­filu 1.1 (BD Pro­file 1.1). S ním přichází velice zají­mavé vlast­nos­ti a schop­nost zpra­cov­á­vat inter­ak­tivní složky. DMP-BD30 je také vybaven novou sadou zobra­zo­vacích čipů. Ty dle Pana­son­icu dosáh­nou výrazně lep­ší kval­i­ty zobrazení obsahu Blu-ray disků než tomu bylo dopo­sud u stá­va­jících přehrá­vačů (včet­ně jejich vlast­ních mod­elů). Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 21.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Min­ulý týden byl nabitý novinka­mi. Vybrali jsme tři poz­i­tivní a jed­nu, která příliš nepotěší skalní zastánce kon­zolí Xbox 360. Nejvyšší čas přemýšlet o tom, jestli se to skalní fan­dovství vyplatí.

Pokračo­vat »

Fuh Yuan se omlouvá za poplašné zprávy

Fuh Yuan / HD DVD Player with 5.1 audioTai­wan­ský výrobce spotřeb­ní elek­tron­iky Fuh Yuan, který měl kon­cem min­ulého týdne dostat zakázku na výrobu dvou mil­ionů lac­iných HD DVD přehrá­vačů pro obří amer­ický řetězec Wal-Mart, se na svém webu omluvi­la za šíření poplašné zprávy, která upouta­la pozornost mno­ha (nejen) tech­no­log­ick­ých serverů, které se pře­ly o výz­nam čín­ského překladu.

Pokračo­vat »

První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray

Nový přehrá­vač přináší výkon for­má­tu Blu-ray Disc do stylového a sofistiko­vaného svě­ta domácích kin značky Sony a vytváří nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání ve vysokém rozlišení.

BDP-S1E

Společnost Sony ozna­mu­je uve­dení svého prvního evrop­ského přehrá­vače disků Blu-ray pro max­imál­ní zážitek z domácího kina. BDP-S1E před­stavu­je jeden z nejvýkon­nějších a nejin­teligent­nějších spotřebi­tel­ských pro­duk­tů, které Sony kdy vyv­in­u­la: přehrá­vač defin­u­je nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání filmů s vysokým rozlišením. Dokon­alý a stylový přístroj BDP-S1E se hlad­ce inte­gru­je s kon­cepcí domácího kina Sony BRAVIA The­atre a výsled­kem je jeden z nejskvěle­jších a nejzábavnějších sys­témů domácí zábavy.

Pokračo­vat »

BD-P1200">Samsung opět odložil uvedení přehrávače BD-P1200

Samsung BD-P1200Sam­sung odkládá uve­dení svého Blu-ray Disc přehrá­vače druhé gen­er­ace BP-P1200 na trh ve Velké Británii.

Stephen Mitchell, mar­ket­ing man­ažer ze Sam­sung Elec­tron­ics, Ltd. řekl k původ­ně pláno­vané­mu dub­nové­mu uvedení:

Nevíme, jestli přehrá­vač druhé gen­er­ace uvedeme ve Velké Británii nebo budeme čekat na přehrá­vač třetí gen­er­ace do Vánoc.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv