Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme. Pokračo­vat »

BDC-S02">Pioneer útočí cenou: Blu-ray Disc combo drive BDC-S02

Pioneer BDR-101AVčera před­stavi­la společnost Pio­neer v Pekingu svou druhou mechaniku pro Blu-ray Disc s označením BDC-S02, která se začne okamžitě prodá­vat na trhu v Číně a o něco později při­j­dou na řadu ostat­ní trhy. Jed­ná se o dvourychlost­ní čtečku Blu-ray Disc a vypalo­vačku DVD/CD (12x DVD‑R, 6x DVD-RW, 24xCD‑R/RW).

Pokračo­vat »

LG upevňuje svou pozici na trhu HD technologií">LG upevňuje svou pozici na trhu HD technologií

  • 12.9.2006
  • Jirka Pech

GBW-H10N Super Multi BlueSpolečnost LG Elec­tron­ics, před­ní svě­tový výrobce nej­mod­ernější spotřeb­ní elek­tron­iky a řešení pro mobil­ní komu­nikace, uvádí na náš trh (s drob­ným zpožděním pro­ti ohlášené­mu srp­nové­mu ter­mínu) první přepiso­vací Blu-ray mechaniku Super Mul­ti Blue s mod­e­lovým označením GBW-H10N.

Mechani­ka GBW-H10N Super Mul­ti Blue je schop­na na jed­nom disku uložit až 25 GB dat. Na běžných Blu-ray dis­cích umí uložit data rychlostí až 4x, což z ní činí svě­tový unikát. Na přepiso­vatel­ných Blu-ray Rewritable dis­cích uloží data rychlostí 2x. Poradí si se vše­mi Blu-ray disky různých velikostí a je i zpět­ně kom­pat­i­bil­ní se stan­dard­ní­mi CD a DVD médii. Odtud tedy označení Super Mul­ti Blue, kterým LG navazu­je na již zažitý název Super Mul­ti použí­vaný u DVD. Deklaru­je tak právě jedineč­nou schop­nost zápisu na všech­ny typy DVD a CD médií včet­ně Blu-Ray.

Pokračo­vat »

BD Mechaniky od Samsung, Benq a LG budou v srpnu">BD Mechaniky od Samsung, Benq a LG budou v srpnu

  • 5.7.2006
  • Jirka Pech

Samsung SH-B022AGigan­ti typu Sony, Pana­son­ic a Philips před­stavili svě­tu své první Blu-ray Disc mechaniky pro trh USA a Kanady rel­a­tivně nedávno a prodá­va­jí je tam v mal­oob­chod­ních cenách těs­ně pod tisíc dolarů za kus. Pro Evropana prak­ticky neza­jí­mavá informace.

LG GBW-H10NAgre­sivní asi­jští tygři Sam­sung, LG a BenQ, kteří v posled­ním roce utráce­jí obří sumy za mar­ket­ing v evrop­ském regionu (Sam­sung tuto tro­ji­ci jed­noz­načně vede) se příliš neta­jí svý­mi plány začít prodá­vat Blu-ray Disc mechaniky v Evropě již v srp­nu a momen­tál­ně jim jde jen o to, aby byli první. Sko­ro to vypadá, jako kdy­by pro ně ani sin­gle-lay­er Blu-ray Disc (25GB) neby­la výz­va, pro­tože všich­ni tři se chys­ta­jí dodá­vat hned od začátku dual-lay­er Blu-ray Disc mechaniky, schop­né zap­sat až 50GB.

Samsung SH-B026AV tom­to závodě má prven­ství smysl pouze mar­ketingový, pro spotřebitele bude pod­stat­né, že je pro­dukt konečně k dis­pozi­ci v dostatečné kval­itě a množství. Neb­ude tak příliš záležet na tom, zda to bude BenQ BW1000, LG GBW-H10N nebo Sam­sung SH-B022A (resp. vel­mi vydařená externí SH-B026A). Důležité je, že jsou k dis­pozi­ci prázd­né Blu-ray disky a s kter­oukoli Blu-ray Disc mechanikou odpadne šílená diskoté­ka při zálo­hování větších objemů dat.

BenQ BW1000 TrioWriterVšech­ny zmíněné vypalo­vačky budou pod­porovat CD/DVD/BD a hov­oří se zatím o cenách 500 až 799 Euro. Musím říct, že mám vel­mi rád kval­i­tu renomovaných značek, ale pokud nej­sou schop­né dodá­vat pro­duk­ty, které potře­bu­jeme, neb­udu se asi bát sáh­nout po tygřích mechanikách.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv