Muž v ohni (Blu-ray Disc)

Man on Fire / 1Režisér Tony Scott (Krvavý příliv, Deja Vu) vyro­bil hod­ně hitů v kinet­ick­ém sty­lu, který si během své kar­iéry vytvořil. Na rozdíl od tech­niky svého bra­tra Rid­ley­ho, Tony diváky znepoko­ju­je roztře­se­nou kamer­ou, rych­lým edi­továním a drsným násilím. Ještě důležitější je jeho schop­nost kom­bi­no­vat hrubé emoce a svůj intiu­tivní styl a tím vytvářet něco zcela unikát­ního — divá­ci jsou zcela nevy­h­nutel­ně pře­ne­seni pří­mo do bouřlivého svě­ta jeho filmu.

Pokračo­vat »

Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T‑viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

Con Air (Blu-ray Disc)

Con Air / 1Krit­i­ci do Jer­ry­ho Bruck­heimera už po desetiletí rýpou, já však odmítám se k nim připo­jit. Podle mého názoru dokáže ten­to akční pro­du­cent vytvořit pořád­nou blbou zábavu lépe než kdoko­liv jiný ve fil­movém průmys­lu. Exploze, přesřelky, vysoko­rychlost­ní honičky… stačí jmen­o­vat jakéko­liv akční klišé a já vám ukážu kousek něk­terého z Bruck­heimerových filmů. Neříkám, že pro­duku­je skvělé filmy, prostě je bráním takové jaké jsou. Na rozdíl od mých přís­ných kolegů jsem fanoušek a obhájce Con Air. Pokračo­vat »

Sejmi je všechny (Blu-ray Disc)

Shoot Co udělá ze špat­ného fil­mu zábavu? Akční výstřed­nos­ti fil­mu Sej­mi je všech­ny by mohly nabíd­nout odpověď. Po zhléd­nutí upoutávky k fil­mu a přečtení absurd­ního obsahu děje jsem si myslel, že vím zcela jistě, do čeho se vrhám — tak proč jsem se celý film smál od ucha k uchu?

Ve snímku Sej­mi je všech­ny zachrání tajem­ný Pan Smith (Clive Owen) těhot­nou ženu před skupinou po zuby ozbro­jených zlosynů a pomůže jí přivést na svět dítě ještě před tím, než žena zemře. Smith přimě­je kojící pros­ti­tutku (Mon­i­ca Bel­luc­ci), aby mu pomohla, a se svou novou rodink­ou se snaží vyh­nout bezohled­né­mu zabi­jákovi (Paul Gia­mat­ti) a jeho nájem­ným vrahům. Když Smith odhalí prav­du o otcov­ství dítěte, pronikne do spiknutí, v němž vys­tupu­je stárnoucí poli­tik, plán pěs­tování dětí a maji­tel továrny na zbraně. Pochopili jste? Pokračo­vat »

Pan a paní Smithovi (Blu-ray Disc)

Mr. and Mrs. Smith / 1Pro mě za mě, na mém obalu fil­mu Pan a paní Smithovi by klid­ně moh­lo být nap­sáno provinilé potěšení. Uve­dení fil­mu v kinech bylo možná pronásle­dováno chlad­ný­mi recen­ze­mi a divá­ci byli rozptylování aférka­mi Angeliny a Bra­da, jenže já mám pořád dojem, že film prostě utr­pěl špat­nou rep­utaci. Rozhod­ně z něj nehodlám dělat per­fek­t­ní film, ale dle mého skrom­ného názoru je o hod­ně lep­ší, než je vetši­na kri­tiků ochot­na přiznat.

Po šesti letech manžel­ství jsou John a Jane Smithovi (Brad Pitt a Angeli­na Joliová) znudění ze svého klid­ného živ­ota na před­městí. Ani John, ani Jane, však nema­jí tušení o skutečné prá­ci svého part­nera — jak se ukáže, oba pracu­jí jako nájem­ní vrazi, navíc pro konkureční agen­tu­ry. Zpack­aný útok odkry­je zároveň tajem­ství jich obou a oba poté dostanou za úkol zabít toho druhého. S nabitou zbraní a váhavostí v srd­ci se oba Smithovi musí rozhod­nout, zda budou prostě pos­tupo­vat podle rozkazu, nebo zda konečně potáh­nou za jeden provaz a dají při tom do pořád­ku i svůj vztah. Pokračo­vat »

Skála (Blu-ray Disc)

The Rock / 1Když jsem psal o tom, že Jer­ry Bruck­heimer natočil trhák Con Air, vyjádřil jsem se o něm, že vytváří hloupé a zábavné filmy lépe něž kdokoli jiný v branži. Pokud totiž tyh­le zábavné skvosty dokážou najít rovnováhu mezi napětím a příběhem, vyh­leda­jí si to místečko v našem mozku, kde­si hluboko, kde je stále ještě ukry­tý malý kluk — dítě, které se smě­je při explozích a radu­je se při porážce záporných hrdinů. Mezi těmi vše­mi hloupý­mi a zábavný­mi filmy z poloviny 90. let patři­la Skála vždy­cky mezi mé oblíbené. Co ji ale dělá tak výjimeč­nou? Obsto­jí ještě po více než deseti letech od svého uve­dení? Pokračo­vat »

Kolekce: Smrtonosná past (Blu-ray Disc)

Die Hard Collection / 1Za posled­ních dvacet let se John McClane stal ikon­ick­ou součástí akčních filmů a jen těžko si vzpomen­eme na doby, kdy ještě nebyl vylep­tán do diváck­ého pově­domí. Vše zača­lo Smrtonos­nou pastí a pokračo­va­lo v dalších třech dílech; hlavní hrdi­na se ukázal být nejvytr­vale­jší postavou toho­to vrtošivého žán­ru. Vedle Jamese Bon­da a Indi­any Jonese nena­jdeme snad žád­né jiné akční hrdiny, kteří vytr­vali tak dlouho a zůstali stále milováni pub­likem. McClane znovu defi­no­val hran­ice akčních arche­typů, pro­tože při­nesl do žán­ru teplý, humorný, nepřed­ví­datel­ný a téměř podi­vín­ský smysl mužské odvahy. Pokračo­vat »

Smrtonosná past 4.0 (Blu-ray Disc)

Live Free or Die Hard / 1Když jsem prvně zaslechl, že se Bruce Willis pokusil oživ­it Johna McClanea a skomíra­jící sérii Smrtonos­né pasti jejím čtvrtým pokračováním, jen jsem se smál. Nedokázal jsem si před­stavit žád­ného hrdinu vzdálenějšího dnešní­mu divákovi. A navíc, je to už dvacet let, co se objevila první Smrtonos­ná past a žád­ný z násle­du­jících dílů (Smrtonos­ná past 2 v roce 1990 a Smrtonos­ná past 3 v roce 1995) nijak pod­stat­ně nerozv­in­ul charak­ter hlavního hrdiny; zůstal tím drsným, čer­nobílým vtipálkem se zbraní. Jaký tedy může být smysl natočení čtvrtého dílu, než aby se stal posled­ním cyn­ick­ým výkonem Willise, jemuž dochází dech, a chtěl by pro­to natočit ještě jeden trhák, než ode­jde do domo­va důchod­ců pro kdysi slavné akční hrdiny. Pokračo­vat »

Casino Royale (Blu-ray Disc)

Casino Royale / 1Něko­lik posled­ních let — nebo spíše desetiletí — byly zkoušk­ou i pro ty nejod­danější příznivce Jamese Bon­da. Od doby špičkového Seana Con­nery­ho byly stížnos­ti pořád ty samé: proč nikdo nevy­robí skvělou bon­dovku ve sty­lu, na který byli zvyk­lí? Proč se ve filmech obje­vu­jí nijací a zapomenutel­ní her­ci v roli 007? Co se sta­lo s nebezpečím, vzrušením a ser­ióznos­tí před­chozích let? A proč ale­spoň nena­j­mou něko­ho, kdo by složil pořád­nou bon­dovsk­ou píseň?

Casi­no Royale je prvním upřím­ným pokusem ve prospěch řady fil­mařů poprat se s těmi­to nedostatky. Je to jako by si po desetiletích utlačování fanoušků, po špat­ných hod­no­ceních a pop-kul­turním nadávání pro­du­cen­ti Bon­da konečně uvě­domili, že navz­do­ry pokraču­jící hru­bosti fil­mových trháků se jejich milo­vaná výsa­da pro natáčení Bon­da dávno sta­la fack­o­vacím panákem. Přestože jsem si skutečně uží­val různé herce po Con­nerym, od doby hloupého, i když tem­pera­ment­ního Rogera Moo­ra k éře příliš exotick­ého Pierce Bros­nana, musíme se tomu postavit čelem — kdy se sta­lo naposled, že se 007 zdál být čímkoli jiným jen ne zas­taralým přežitkem?

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv