Ratatouille (Blu-ray Disc)

Ratatouille / 1Když Pixar ohlásil uve­dení snímku Rata­touille mezi nový­mi pro­jek­ty, byl jsem hod­ně skeptický. Ani­movaný film o krysách, které vaří ve fran­couzské restau­raci? Zní to napros­to nechut­ně a upřím­ně řečeno jako komerční sebevraž­da. Jak chcete pro­dat poten­ciál­ně intelek­tuál­ské a jas­ně zahraniční téma masám Amer­ičanů? Tře­baže jsem byl velkým fanouškem dřívějších hvězd­ných tit­ulů Pixaru, ten­tokrát jsem nečekal, že by se snímek stal hitem.

Pokračo­vat »

Paprika (Blu-ray Disc)

Paprika / 1Větši­na filmů ve mně nezanechá poc­it, že bych byl hloupý. Nikdy jsem neměl prob­lémy pocho­pit sci-fi hlavolamy jako Don­nie Darko, ani­movanou blázniv­inu Tekkon Kink­treet nebo fan­taz­i­jní výle­ty ve sty­lu Maza­cí hlavy. Ale japon­ský režisér Kon Satoshi (Per­fect Blue, Mil­le­ni­um Actress a Tok­i­jští kmotři) mě docela zmátl svým nejnovějším oceněným celovečerním ani­movaným filmem s názvem Papri­ka.

Děj je zasazen do blízké budouc­nos­ti, v níž byla vytvoře­na exper­i­men­tál­ní pomůc­ka zvaná DC Mini, která dovolu­je věd­cům a psy­chologům vstupo­vat do lid­ských snů, nahrá­vat a ovlivňo­vat je. Během vývo­je toho­to zařízení jej dobromyslná dok­tor­ka Atsuko Chi­ba (hlas jí propůjči­la Megu­mi Hayashibara) tajně použí­vala, aby poradi­la něk­terým pacien­tům; jed­ním z nich byl i detek­tiv Kon­akawa Toshi­mi (Akio Oht­su­ka). Vstupo­vala do jeho mys­li v podobě dívky Papriky a pomáha­la mu vypořá­dat se s jeho noční­mi můra­mi, jež obtěžo­valy jeho vědomí. Když je však ten­to vynález ukraden záhad­ným teror­is­tou, který chce zařízení využí­vat ke zlu, stane se říše snů vel­mi nebezpečným místem. S pomocí detek­ti­va Toshim­i­ho a svých kolegů musí dok­tor­ka Atsuko/Paprika vstoupit do tem­ných zák­outí teror­is­tovy mys­li a za kaž­dou cenu ho zas­tavit. Pokračo­vat »

Auta (Blu-ray Disc)

Cars / 1V roce 1995 vpadl do kin Příběh hraček a Pixar dostal možnost vychut­nat si nača­tou jíz­du neza­s­tavitel­ných trháků. Živ­ot brou­ka, Příšerky s.r.o., Příběh hraček 2, Hledá se Nemo, Úžasňákovi — všech­ny tyto megahi­ty sklidi­ly pochvaly kri­tiků a získaly mno­há ocenění (mezi nimi přehršle sošek Oscarů). Vskutku, s tak sil­ným sez­namem úspěšných tit­ulů by se zdá­lo, že stu­dio nemůže šláp­nout vedle.

Když však v roce 2006 přišla do kin Auta, stu­dio naje­lo svým roz­jetým vlakem na první překážku. Nemylte se — snímek je stále trhákem — ten­tokrát však byli krit­i­ci méně hor­liví ve své chvále, výdělky kin neby­ly úplně závrat­né a jednoduše řečeno se snímku nepo­daři­lo zau­j­mout před­sta­vivost diváků ste­j­nou měrou, jako to dokázaly všech­ny filmy Pixaru předtím; snímek tak zanechal něk­teré diváky na pochy­bách, jestli je Pixar skutečně nepře­možitel­ný. Pokračo­vat »

Polární expres (Blu-ray Disc)

Polar Express / 1Musím při­pustit, že nejdřív jsem se bál na Polární expres jít podí­vat. Způ­so­bil to trail­er: Obrázky jako­by mumi­fiko­vaného Toma Han­kse a všech těch malých, počí­tačově vytvořených uličníků s bílý­mi tváře­mi a zom­bie oči­ma neb­udi­ly dojem povzbu­di­vého rodin­ného fil­mu, ale spíše něče­ho jako Sev­erní pól zatra­cených.

Když mě rod­i­na nakonec před něko­li­ka lety na Polární expres do kina dotáh­la, nějak jsem to přežil a dokonce z toho ani netr­pím žád­nou post­trau­mat­ick­ou duševní poru­chou. Sice nemůžu říct, že bych film považo­val za podi­vuhod­ný a oslnivý (jak sli­bo­vala rekla­ma), po chvíli se mi ale počí­tačové ztvárnění fil­mu roz­plynu­lo a mohl jsem se ponořit do příběhu. Polární expres je však stále ohrožen tím, že vizuál­ní styl pře­bi­je celý příběh a ten skutečně na kon­ci už jen těžce živoří. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv