Terminátor 3: Vzpoura strojů (Blu-ray Disc)

Terminator 3: Rise of the Machines / 1Předtím něž se stal guvernérem Kali­fornie, byl to prostě jen Arnold Schwarzeneg­ger, někde­jší drži­tel tit­u­lu Mr. Olympia, který se stal svě­toznámým akčním hrdi­nou, a jeho největší rolí byl beze­s­poru Ter­miná­tor ve ste­jno­j­men­ném tech-noir fil­mu Jamese Camerona. V roli kyber­net­ick­ého člově­ka, který se snaží o zas­tavení hro­mad­né jaderné zkázy byl Ter­miná­tor jako ulitý pro jedineč­nou osob­nost Arnol­da Schwarzeneg­gera: byl prostě velký, hrozivý a málom­lu­vný. Ter­miná­tor byl ale také posta­va s omezený­mi možnos­t­mi. Fakt, že Cameron dokázal v roce 1991 vytvořit vel­mi úspěšný film Ter­miná­tor 2 je spíše rar­i­tou co se týče fil­mových pokračování, pro­tože zdařile navázal na první díl, rozšířil jeho původ­ní svět, postavy a motivy, a vytěžil tak z fil­mu max­i­mum. Pokračo­vat »

Kolekce: Smrtonosná past (Blu-ray Disc)

Die Hard Collection / 1Za posled­ních dvacet let se John McClane stal ikon­ick­ou součástí akčních filmů a jen těžko si vzpomen­eme na doby, kdy ještě nebyl vylep­tán do diváck­ého pově­domí. Vše zača­lo Smrtonos­nou pastí a pokračo­va­lo v dalších třech dílech; hlavní hrdi­na se ukázal být nejvytr­vale­jší postavou toho­to vrtošivého žán­ru. Vedle Jamese Bon­da a Indi­any Jonese nena­jdeme snad žád­né jiné akční hrdiny, kteří vytr­vali tak dlouho a zůstali stále milováni pub­likem. McClane znovu defi­no­val hran­ice akčních arche­typů, pro­tože při­nesl do žán­ru teplý, humorný, nepřed­ví­datel­ný a téměř podi­vín­ský smysl mužské odvahy. Pokračo­vat »

Terminátor 2: Den zúčtování (Blu-ray Disc)

Lion­s­gate Home Enter­tain­ment (1991), 137 min­ut, BD-25 Sin­gle-Lay­er Disc, 1080p (2.35:1)

Náš jediný osud je ten, který si sami přichystáme

Terminator 2: Judgment Day / 1Větši­nou je dáno, že dvo­jky jsou horší než jejich před­chůd­ci, a je vždy pří­jem­ným přek­vapením, když je násle­dovník ste­jně dobrý (nebo dokonce lep­ší) než film, ze kterého vzešel. Možná teď čekáte, jak řeknu, že sen­zace roku 1991, Ter­miná­tor 2: Den zúč­tování, je jed­nou z výjimek. No, na to se nechys­tám, ale vím, že T2 má mno­ho skalních fandů, kteří si ho cení více než prvního dílu z roku 1984, a přesvědčo­vat je neb­udu. Hlavně pro­to, že první dva filmy z ter­miná­toří trilo­gie se od sebe dost liší. Podob­ně jako to, co dokázal James Cameron s Vetřel­ci z roku 1986 — vzít tem­ný spíše horo­rový než sci-fi snímek a převést ho non-stop akční film — T2 se nes­naží množit napí­navé béčkové kousky prvního Ter­miná­to­ra, ale spíš mění jeho pouťová kou­zla v bom­ba­stick­ou speciál­ní­mi efek­ty prod­ch­nutou hru morálky. Ter­miná­tor 2 není remake nebo předěláv­ka, ale bere si to nejlepší z Ter­miná­to­ra, roubu­je to do rodin­ného dra­matu a přidává pohád­kové kval­i­ty. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv