Trosečník (Blu-ray Disc)

Cast Away / 1Samo­ta a odloučení je asi to nej­neob­vyk­le­jší téma pro main­streamový hol­ly­wood­ský trhák. Kdo se chce dvě a půl hodiny dívat na jed­iného chlapí­ka na opuštěném ostro­vě, i když ten chlapík je Tom Han­ks? Přesto, pod reži­jní tak­tovk­ou Rober­ta Zemeckise je Trosečník nepřekonatel­ným filmem, neboť tuto výzvu akcep­tu­je a zvládá. Trosečník je po většinu ze svých med­i­ta­tivních 143 min­ut (z toho 100 min­ut je zcela bez dialogů) napros­to strhu­jící. Rozumí tomu, jak čas a naše vnímání času ovlivňu­je naši každičk­ou vol­bu. Pokračo­vat »

Mechanický pomeranč (Blu-ray Disc)

A Clockwork Orange / 4Označit Kubrick­ův Mechan­ický pomer­anč za kon­tro­verzní film by bylo poněkud zdržen­livé. Když byl v roce 1971 poprvé uve­den, jeho názorné zobrazení sexu a násilí způ­so­bi­lo v USA i v zahraničí obrovský poprask. Pro­ti Mechan­ick­é­mu pomer­anči se zved­ly sil­né protesty a film dostal nejhorší možné hod­no­cení přís­tup­nos­ti. Obviňo­vali jej navíc ze série napodobu­jících zločinů, které se objevily v Británii. Kubrick svůj film dokonce v Británii stáhl z dis­tribuce, pro­tože mu začaly chodit výhrůžky smrtí (film ale nebyl v Británii ofi­ciál­ně zakázán, jak se čas­to uvádí). Přes to všech­no je na Mechan­ick­ém pomer­anči asi nejpo­zoruhod­nější to, že dokáže diváky i po pětatřiceti letech zran­it a pohoršit. Pokračo­vat »

Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 1Pokud z hol­ly­wood­ské zamilo­vanos­ti pro fil­mové série vzešla ale­spoň jed­na dobrá věc, je to ta, že ještě než se z fil­mu stane trhák, musí her­ci a člen­ové štábu větši­nou podep­sat smlou­vu o účasti v dalších pokračováních snímku. To zna­mená, že pokud jste si zamilo­vali chláp­ka, který hrál Spi­der-Mana v prvním dílu, budete mít jis­to­tu, že ve třetím dílu uvidíte toho samého. Podob­ně také tal­en­ty v zákulisí zůstá­va­jí čas­to dlouho ve vleku a dodá­va­jí sériím jed­not­ný tón, příst­up a prove­dení, což je rys pro nedáv­nou kine­matografii poměrně neobvyklý.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv