Vášeň a cit (Blu-ray Disc)

Becoming Jane / 1Kdy­by Hol­ly­wood­ské biografické filmy byly jídlem, pak by Vášeň a cit byl zákuskem. Je to film, který si vybral vynika­jící spiso­vatelku, Jane Austen­ovou a zobrazu­je její živ­ot jako další stan­dard­ní romantický film pro ženy. To ale nez­na­mená, že by nebyl zábavným či dokonce přík­lad­ným vzorem svého žán­ru. Během fil­mu jsem však stále měl ten nervózní poc­it, že nejza­jí­mavější aspek­ty živ­ota Austen­ové zůstaly neprozkoumány.

Pokračo­vat »

Con Air (Blu-ray Disc)

Con Air / 1Krit­i­ci do Jer­ry­ho Bruck­heimera už po desetiletí rýpou, já však odmítám se k nim připo­jit. Podle mého názoru dokáže ten­to akční pro­du­cent vytvořit pořád­nou blbou zábavu lépe než kdoko­liv jiný ve fil­movém průmys­lu. Exploze, přesřelky, vysoko­rychlost­ní honičky… stačí jmen­o­vat jakéko­liv akční klišé a já vám ukážu kousek něk­terého z Bruck­heimerových filmů. Neříkám, že pro­duku­je skvělé filmy, prostě je bráním takové jaké jsou. Na rozdíl od mých přís­ných kolegů jsem fanoušek a obhájce Con Air. Pokračo­vat »

Superpes (Blu-ray disc)

Underdog / 1Nemám nic pro­ti holy­wood­ské snaze přetvořit kla­sická ani­movaná díla pro novou dět­sk­ou gen­eraci — jenom nerozumím tomu, proč se cíleně odstraňu­jí živé akční verze těch­to starých dobrých snímků. Ve skutečnos­ti ne všech­ny skonči­ly úplným neúspěchem, ale na každý snímek jako napřík­lad Trans­form­ers při­padá něco jako Scoo­by Doo, Garfield, Alvin a Chip­munkové, nad který­mi musím oprav­du kroutit hlavou. Nyní na ten­to podi­vný sez­nam můžeme při­dat Superp­sa.

Pokračo­vat »

Piráti z Karibiku: Na konci světa (Blu-ray Disc)

Pirates of the Caribbean: At World’s End / 1Po svěžesti a nad­sázce Prokletí Černé per­ly mohl být druhý díl jen horší — a přes­ně taková Truh­la mrtvého muže také byla. Hlučná a chaotická, pře­plněná zbytečný­mi zápletka­mi do té míry, že se sta­la nes­rozu­mitel­nou, neschop­ná uza­vřít vlast­ní vyprávění s min­imál­ním uspoko­jením, sig­nal­izu­jící neúspěch chabého, rádo­by napí­navého závěru ve sty­lu nejs­labších ser­iálů čtyřicátých let. Tak slabý druhý díl nemohl příliš vylepšit pověst třetího pokračování naz­vaného Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta, který se objevil v kinech min­ulé léto; ani jsem se neobtěžo­val jít se na něj podí­vat do kina. Pokračo­vat »

Ratatouille (Blu-ray Disc)

Ratatouille / 1Když Pixar ohlásil uve­dení snímku Rata­touille mezi nový­mi pro­jek­ty, byl jsem hod­ně skeptický. Ani­movaný film o krysách, které vaří ve fran­couzské restau­raci? Zní to napros­to nechut­ně a upřím­ně řečeno jako komerční sebevraž­da. Jak chcete pro­dat poten­ciál­ně intelek­tuál­ské a jas­ně zahraniční téma masám Amer­ičanů? Tře­baže jsem byl velkým fanouškem dřívějších hvězd­ných tit­ulů Pixaru, ten­tokrát jsem nečekal, že by se snímek stal hitem.

Pokračo­vat »

Auta (Blu-ray Disc)

Cars / 1V roce 1995 vpadl do kin Příběh hraček a Pixar dostal možnost vychut­nat si nača­tou jíz­du neza­s­tavitel­ných trháků. Živ­ot brou­ka, Příšerky s.r.o., Příběh hraček 2, Hledá se Nemo, Úžasňákovi — všech­ny tyto megahi­ty sklidi­ly pochvaly kri­tiků a získaly mno­há ocenění (mezi nimi přehršle sošek Oscarů). Vskutku, s tak sil­ným sez­namem úspěšných tit­ulů by se zdá­lo, že stu­dio nemůže šláp­nout vedle.

Když však v roce 2006 přišla do kin Auta, stu­dio naje­lo svým roz­jetým vlakem na první překážku. Nemylte se — snímek je stále trhákem — ten­tokrát však byli krit­i­ci méně hor­liví ve své chvále, výdělky kin neby­ly úplně závrat­né a jednoduše řečeno se snímku nepo­daři­lo zau­j­mout před­sta­vivost diváků ste­j­nou měrou, jako to dokázaly všech­ny filmy Pixaru předtím; snímek tak zanechal něk­teré diváky na pochy­bách, jestli je Pixar skutečně nepře­možitel­ný. Pokračo­vat »

Robinsonovi (Blu-ray Disc)

Meet The Robinsons / 1Na začátku letošního roku jsem se se svým capartem vyprav­il do obchod­ního cen­tra, aby si v kině vychut­nal svůj první film. Byli to Robin­sonovi od Dis­n­eye — počí­tačový ani­movaný kousek, který nepochází z pro­dukce Pixaru. Vyzbro­jil jsem se čokolá­dový­mi tyčinka­mi, hro­madou hraček a ubrousků a očeká­val jsem, že to mého syna po dvaceti min­utách přes­tane bav­it. K mému obrovské­mu přek­vapení zůsta­la jeho malá očka přilepe­na na plát­no během celého promítání.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv