Wall Street (Blu-ray disc)

Wall Street / 1Korupce, cham­tivost, nad­bytek a mohut­né účesy — to nemůže být nic jiného než 80. léta. A žád­ný film nezachy­cu­je toto sebestřed­né období lépe než snímek Oliv­era Stona Wall Street. Z části příběh o morálce, z části staromód­ní thriller, s Michaelem Dou­glasem v roli kra­jního niče­my z 80. let — Wall Street je sko­ro dokon­alou ukázk­ou této doby, která kdy byla zfil­mová­na.

Po nedávném zisku Oscara za film Četa sahá režisér Stone po námě­tu z dra­mat­ick­ého prostředí Wall Street, a mění tak džungli ve Viet­na­mu za džungli velkoměs­ta New York. Bud Fox (Char­lie Sheen) je mladý ambi­ciózní zlodějíček, který se — ste­jně jako Sheen­o­va posta­va v Četě — nachází ve složité pozi­ci mezi dvě­ma muži ztělesňu­jící­mi jeho otce. Jeden je starý vážený tatínek (Mar­tin Sheen), věrný zaměst­nanec upada­jící letecké společnos­ti, který věří v nez­dol­nou morálku Staré Ameriky- tvrdě pracu­je, mlu­ví prav­du a pobírá tuč­nou pen­zi za čtyřicet let práce. Opro­ti jemu je zde Gor­don Gekko (Michael Dou­glas), ztělesněný pro­dukt Reaganovy ekonomiky, který neza­k­ládá společnos­ti, ale rád je potápí, aby ses­bíral zisky z nekalých dohod a pod­vod­ných obchodů. Gekko sice ve fil­mu pronáší onu slav­nou větu, že být cham­tivý je fajn, ale je Bud oprav­du schopen pro­dat všech­no, včet­ně svo­jí duše, aby podle Gekkovy filosofie uspěl? Pokračo­vat »

Sunshine (Blu-ray Disc)

Sunshine / 1Exis­tu­jí dva druhy sci-fi filmů. Za prvé zas­taralé série s hyper­mod­erní­mi speciál­ní­mi efek­ty (omlou­vám se Geor­gi Lucaso­vi) a za druhé snímky, které se skutečně pok­ouší před­stavit mož­nou budouc­nost. Nechápe­jte mě špat­ně — boje se světel­ný­mi meči mě baví jako každého jiného, ale i sci-fi film s chy­ba­mi může být hod­not­ný, jestliže se jeho tvůr­ci skutečně pokusí nas­tolit teorie o možném vývo­ji lid­st­va. Nejlepší přík­la­dy sci-fi žán­ru (2001, Blade Run­ner) zapada­jí přes­ně do kat­e­gorie sci-fi pro přemýšlivé diváky. Pokračo­vat »

Pan a paní Smithovi (Blu-ray Disc)

Mr. and Mrs. Smith / 1Pro mě za mě, na mém obalu fil­mu Pan a paní Smithovi by klid­ně moh­lo být nap­sáno provinilé potěšení. Uve­dení fil­mu v kinech bylo možná pronásle­dováno chlad­ný­mi recen­ze­mi a divá­ci byli rozptylování aférka­mi Angeliny a Bra­da, jenže já mám pořád dojem, že film prostě utr­pěl špat­nou rep­utaci. Rozhod­ně z něj nehodlám dělat per­fek­t­ní film, ale dle mého skrom­ného názoru je o hod­ně lep­ší, než je vetši­na kri­tiků ochot­na přiz­nat.

Po šesti letech manžel­ství jsou John a Jane Smithovi (Brad Pitt a Angeli­na Joliová) znudění ze svého klid­ného živ­ota na před­městí. Ani John, ani Jane, však nema­jí tušení o skutečné prá­ci svého part­nera — jak se ukáže, oba pracu­jí jako nájem­ní vrazi, navíc pro konkureční agen­tu­ry. Zpack­aný útok odkry­je zároveň tajem­ství jich obou a oba poté dostanou za úkol zabít toho druhého. S nabitou zbraní a váhavostí v srd­ci se oba Smithovi musí rozhod­nout, zda budou prostě pos­tupo­vat podle rozkazu, nebo zda konečně potáh­nou za jeden provaz a dají při tom do pořád­ku i svůj vztah. Pokračo­vat »

Moucha (Blu-ray Disc)

The Fly / 1Fil­moví kri­tikové, včet­ně mě, stále naráže­jí na nekoneč­nou hol­ly­wood­sk­ou pos­ed­lost remaky; důvo­dem je však to, ty dobré zapomínáme. Jistěže, větši­na těch­to předělávek buď cyn­icky vydělává na původ­ních dílech, nebo jim vzdává dobře míně­nou, ale nepove­de­nou poc­tu. Čas od času se však objeví režisér, který najde správ­nou ces­tu, jak vdech­nout živ­ot staré skořápce. Takovým pří­pa­dem je i film Moucha; jeho režisér David Cro­nen­berg v roce 1986 vylepšil původ­ní horor Vin­cen­ta Price z roku 1958. Nový snímek není jen přiměřeným hol­dem své­mu před­chůd­ci, ale je ve všech ohledech lep­ší. Pokračo­vat »

Simpsonovi ve filmu (Blu-ray Disc)

The Simpsons Movie / 1Všech­no se už od začátku zdá­lo být pro­ti. Simp­sonovi ve fil­mu strávili roky ve vývo­jové fázi, scénář prošel stovk­ou verzí a toli­ka různý­mi kon­cep­ty, až si už i samot­ní tvůr­ci přestali být výsled­kem jistí. Tele­vizní ser­iál navíc běží téměř dvacet let a dokonce i ti nejzary­tější fanouš­ci při­pustí, že dny největší slávy pomin­u­ly. Takže jaké byly šance, že divá­ci zaplatí vstu­penku do kina na Home­ra, Bar­ta a ostat­ní ze Simp­sonovy rodiny, když se větši­na z nich na ně nedívá už ani zadar­mo v tele­vizi?

Ukáza­lo se ale, že se o Simp­sonovy stále ještě zajímá dost lidí. Jejich příběh min­ulé léto po dlouhých porod­ních bolestech vtrhl do kin a byl z toho trhák. Zisky přek­va­pi­ly dokonce i hlavního tvůrce Mat­ta Groeninga a vedoucí pra­cov­níky Foxu — film po celém světě shrábl více než půl mil­iardy dolarů a hrabe dál. Jestli se něk­do obá­val, že Home­rovi došel dech, už nemusí. Pokračo­vat »

Proč studio Warner Bros. ukončilo High Definition válku

Don Lindich, tvůrce série příruček pro začátečníky Dig­i­tal Made Easy a velký příznivec HD DVD, nap­sal o vík­endu zají­mavý kousek do svých domovských novin, ve kterém píše, že stu­dio Warn­er Bros. (WB) neukonči­lo high def­i­n­i­tion válku svým prohlášením o pře­chodu k Blu-ray úplně zadar­mo. Úda­jně se celá taškařice odehrála zhru­ba tak­to: Pokračo­vat »

Blu-ray Disc oslavuje vítězství High Definition války

Vál­ka for­mátů vysokého rozlišení se podle výrobců Blu-ray disků a zařízení blíží k defin­i­tivní­mu kon­ci. Společnos­ti pod­poru­jící Blu-ray Disc, které dlouhodobě vedou (s mohut­ným náskokem) v prode­jnos­ti před svým rivalem HD DVD, se momen­tál­ně před­hánějí v tom, kdo vydá velko­hubější prohlášení na dané téma. Příči­nou je přede­vším prohlášení Warn­er Bros. z min­ulého týdne, ve kterém stu­dio deklaru­je opuštění táb­o­ra příznivců HD DVD a chys­tá se v budouc­nu pod­porovat pouze Blu-ray Disc. Díky této masivní pod­poře bude mít Blu-ray Disc zajištěno až 70 pro­cent všech tit­ulů, které vycháze­jí ve vysokém rozlišení. Podle Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion se v USA se pro­da­lo 64 pro­cent disků ve vysokém rozlišení už v roce 2007, takže poplácávání po rame­nou je zře­jmě zcela zasloužené. Pokračo­vat »

Kolekce: Smrtonosná past (Blu-ray Disc)

Die Hard Collection / 1Za posled­ních dvacet let se John McClane stal ikon­ick­ou součástí akčních filmů a jen těžko si vzpomen­eme na doby, kdy ještě nebyl vylep­tán do diváck­ého pově­domí. Vše zača­lo Smrtonos­nou pastí a pokračo­va­lo v dalších třech dílech; hlavní hrdi­na se ukázal být nejvytr­vale­jší postavou toho­to vrtošivého žán­ru. Vedle Jamese Bon­da a Indi­any Jonese nena­jdeme snad žád­né jiné akční hrdiny, kteří vytr­vali tak dlouho a zůstali stále milováni pub­likem. McClane znovu defi­no­val hran­ice akčních arche­typů, pro­tože při­nesl do žán­ru teplý, humorný, nepřed­ví­datel­ný a téměř podi­vín­ský smysl mužské odvahy. Pokračo­vat »

Smrtonosná past 4.0 (Blu-ray Disc)

Live Free or Die Hard / 1Když jsem prvně zaslechl, že se Bruce Willis pokusil oživ­it Johna McClanea a skomíra­jící sérii Smrtonos­né pasti jejím čtvrtým pokračováním, jen jsem se smál. Nedokázal jsem si před­stavit žád­ného hrdinu vzdálenějšího dnešní­mu divákovi. A navíc, je to už dvacet let, co se objevila první Smrtonos­ná past a žád­ný z násle­du­jících dílů (Smrtonos­ná past 2 v roce 1990 a Smrtonos­ná past 3 v roce 1995) nijak pod­stat­ně nerozv­in­ul charak­ter hlavního hrdiny; zůstal tím drsným, čer­nobílým vtipálkem se zbraní. Jaký tedy může být smysl natočení čtvrtého dílu, než aby se stal posled­ním cyn­ick­ým výkonem Willise, jemuž dochází dech, a chtěl by pro­to natočit ještě jeden trhák, než ode­jde do domo­va důchod­ců pro kdysi slavné akční hrdiny. Pokračo­vat »

Mr. Brooks (Blu-ray Disc)

Kevin Cost­ner jako séri­ový vrah? Mr. Brooks / 1Doopravdy?

Ano, je to tak. Od fil­mu Mr. Brooks jsem očeká­val max­imál­ně snad zábavné cvičení v kýčovi­tosti a myslel jsem, že Cost­ner bude pobíhat oko­lo, zkoušet obliče­je jako Han­ni­bal Lecter a pěkně si u toho naběhne. V této hlavní roli se mi ale Cost­ner zdál nejenom věro­hod­ný a patřičně hrozivý, dokonce i film samot­ný je pod­manivým (i když přesto trochu nedokon­alým) návratem k tomu­to v posled­ní době poněkud unavené­mu žán­ru. Jsem dlouhodobý fanoušek hororů a v součas­nos­ti mě málok­terý z nich dokáže přek­va­pit. Při sle­dování Mr. Brookse se mi ale značně zrychlil puls, což už je vlast­ně velká pochvala. Pokračo­vat »

1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

  • 27.11.2007
  • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 pro­cent.

Pokračo­vat »

28 dní poté (Blu-ray Disc)

28 Days later / 1Pojďme si to objas­nit hned v úvo­du — zom­bie by nemě­ly umět utíkat. Nem­rtví jsou příšery, které se vláčí po okolí a řídí se pudy, díky nimž zdolá­va­jí své oběti — a ne aby je uhnali k smr­ti. Poma­lé zom­bie nejen vyostřu­jí napětí, ale také umožňu­jí pečlivě vys­tavět vývoj postav snímku.

Naštěstí pro mě ve snímku 28 dní poté zom­bie neběha­jí. I když ve skutečnos­ti ti rych­lí démoni ve fil­mu nej­sou žád­né zom­bie. Podle mytolo­gie snímku jsou tato stvoření lid­ské bytosti nakažené virem zuřivosti, který se po Londýně rozšířil v reko­rd­ním čase. Rádo­by zom­bie jsou násil­né a kani­bal­i­stické, ale nej­sou nem­rtvé, a dokonce ani nepotře­bu­jí kulku do hlavy, aby zemře­ly. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv