Harry Potter a Ohnivý pohár (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Goblet of Fire / 1Har­ry Pot­ter je více než jen nejoblíbenější čar­o­děj — je kul­turním fenoménem dosahu­jícím neskon­alých rozměrů. Po světě se pro­da­lo přes 325 mil­iónů výtisků původ­ní série knih J. K. Rowlin­gové, vznikla podle nich fil­mová sága, nejméně pět video­her a přes 400 dalších pro­duk­tů se značk­ou Har­ry­ho Pot­tera. Samot­ná fil­mová série dosáh­la mezi knižní­mi adap­tace­mi vůbec nejvyšších výdělků — ve světě má v součas­nos­ti vyděláno 3,5 mil­iard dolarů, takže porazi­la i Pána prstenů, jehož trilo­gie vydělala jen 2,9 mil­iard. Pokud to není kou­z­lo, tak vskutku nevím, jak jinak to naz­vat.

Ve čtvrtém dílu série je Har­ry (Daniel Rad­cliffe) nezávisle na své vůli vybrán, aby se zúčast­nil Tur­na­je tří kouzel­níků, nebezpečné soutěže, které se větši­nou účast­ní jen starší stu­den­ti. Soutěžící při­je­dou z kouzel­nick­ých škol z celého svě­ta; a zdá se, že lás­ka kvete na každém rohu, takže Har­ry, Hermiona (Emma Wat­son) a Ron (Rupert Grint) klopý­ta­jí přes neohra­bané dospívání ke slad­kým výsled­kům prvních lásek. Na pozadí však cítíme stále pří­tom­né zlo na vzes­tupu. Spik­len­ci nakonec ovlivní události tak, že opět otevřou ces­tu k ovlád­nutí svě­ta lor­du Volde­mor­tovi — klíčové­mu, přesto nev­iděné­mu zlo­du­chovi série, který je zod­pověd­ný za smrt Har­ry­ho rodičů i jeho jizvu na čele. Pokračo­vat »

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / 1Dříve jsem řekl, že pot­terovská série vypadá jako rozbředlý Pán prstenů určený pro mládež po obou stranách Atlantiku. Ale čím více se další pokračování vzdalu­jí od dět­ských snímků Kámen mudr­ců a Tajem­ná kom­na­ta, tím více si cením toho­to dospí­va­jícího epo­su J. K. Rowlin­gové. Har­ry Pot­ter a vězeň z Azk­a­banu je třetím dílem série, přesto prvním, který se val­nou částí přik­lání k tem­né­mu podsvětí bra­davické školy a nech­val­ně známé­mu odkazu nejslavnějších absol­ven­tů školy.

Har­ry (Daniel Rad­cliffe), Ron (Rupert Grint) a Hermiona (Emma Wat­son) se vrace­jí do třetího ročníku výcviku v čar­o­dějnictví a kouzel­nictví a hned se dozví­da­jí, že zlo­duch Sir­ius Black (Gary Old­man) uprchl z věznice Azk­a­ban. Dříve důvěry­hod­ný spo­jenec zlého čar­o­dě­je Volde­mor­ta teď zoufale hledá Har­ry­ho, aby dokončil prá­ci, kter­ou načal jeho mis­tr. K Har­ry­ho úlevě jsou stvoření zvaná mozko­moři vys­lá­na do školy, aby chráni­la stu­den­ty a zajala možného vra­ha. Mozko­moři však mají na Har­ry­ho zvlášt­ní vliv, který zpochy­bňu­je jejich pravou moti­vaci. Nic není, jak se jeví na první pohled, a Har­ry začíná pátrat po odpovědích na otázky kolem smr­ti svých rodičů, děsivé pří­tom­nos­ti Blac­ka a neustále se zje­vu­jící hrozbě v podobě lor­da Volde­mor­ta. Pokračo­vat »

HD DVD krátkodobě vedou">Prodeje HD DVD krátkodobě vedou

  • 23.12.2007
  • Jirka Pech

Dokonce i Ralph Fiennes se chytá za hlavuPodle zpráv stu­dia Uni­ver­sal, se prode­jům HD DVD nebý­vale daří na úkor Blu-ray disků. Dva velké trháky posled­ních týd­nů, Bour­neo­vo ultimá­tum a Har­ry Pot­ter a Fénixův řád, před­stih­ly v prode­jích svo­je Blu-ray pro­tějšky.

V prvním týd­nu vydání (od 11. pros­ince) se pro­da­lo 60 tisíc disků Bour­neo­va ultimá­ta, což je dvakrát tolik, než co dokázal během svého prvního týdne Blu-ray trhák Spi­der-Man 3. Zatím nej­sou k dis­pozi­ci prode­jní data k celé Bour­neovské trilogii, která vyšla jako dárkový balíček a zaručeně také přidá nějaká poz­i­tivní čís­la pro HD DVD. Pokračo­vat »

Harry Potter a Kámen mudrců (Blu-ray Disc)

Harry Potter and the SorcererKdyž Warn­er prvně ohlásil, že hodlá Har­ry­ho Pot­tera a Kámen mudr­ců převést na fil­mová plát­na, zás­tupům Pot­terových fanoušků se zata­jil dech a nap­jatě očeká­vali, až bude zveře­jněno jméno muže, který celý pro­jekt natočí. Očekávání byla pří­mo závrat­ná a mluvi­lo se o mno­ha špičkových režisérech (včet­ně Steve­na Spiel­ber­ga a Tima Bur­tona). Když bylo svě­tu odhaleno závěrečné rozhod­nutí, že režie se ujme Chris Colum­bus — zdat­ný kormidel­ník snímků Andrew — člen naší rodiny a Noční dobro­družství — přek­vapení bylo viditel­né u příznivců Pot­tera i fil­mových kri­tiků. Bude Colum­bus schopen ukočírovat tak náročný úkol? Neš­lo jen o věrné pře­ne­sení milo­vané kni­hy J. K. Rowlin­gové na obra­zovku, ale také o vytvoření nad­pozem­ského zážitku, který by mohl stát jako samostat­né dílo fan­ta­sy žán­ru. Pokračo­vat »

Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 1Pokud z hol­ly­wood­ské zamilo­vanos­ti pro fil­mové série vzešla ale­spoň jed­na dobrá věc, je to ta, že ještě než se z fil­mu stane trhák, musí her­ci a člen­ové štábu větši­nou podep­sat smlou­vu o účasti v dalších pokračováních snímku. To zna­mená, že pokud jste si zamilo­vali chláp­ka, který hrál Spi­der-Mana v prvním dílu, budete mít jis­to­tu, že ve třetím dílu uvidíte toho samého. Podob­ně také tal­en­ty v zákulisí zůstá­va­jí čas­to dlouho ve vleku a dodá­va­jí sériím jed­not­ný tón, příst­up a prove­dení, což je rys pro nedáv­nou kine­matografii poměrně neob­vyk­lý.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv