Invaze (Blu-ray Disc)

Invasion / 1Chudák Nicole Kid­man. Zdá se, že prvotříd­ní hereč­ka, která získala i Oscara, nemůže posled­ní dobou popad­nout dech. Sez­nam jejích posled­ních snímků vypadá jako sez­nam fil­mových katas­trof: Step­ford­ské paničky, Moje krás­ná čar­o­děj­ka, Dogville, Zrození a Zlatý kom­pas — všech­no bom­by. A nyní můžeme při­dat ještě snímek Invaze. Jde o prob­lé­mový remake původ­ního fil­mu Invaze lupičů těl; stal se nejen neúspěchem léta 2007, ale jeho neúspěšnost dosáh­la tak obrovských pro­por­cí, že si nakonec odnesl tit­ul největšího propadáku sezóny. Pokračo­vat »

Resident Evil (Blu-ray Disc)

Resident Evil / 1Vzh­le­dem k tomu, jak čas­to pře­bíra­jí počí­tačové hry nápady filmů, před­pok­ládám, že by nemě­lo být přek­vapením, že pokud fil­mové­mu průmys­lu dojde inspirace, oplatí poc­tu počí­tačovým hrám a převezme něk­teré jejich myšlenky. Jed­ná se zkrát­ka o nekonečný cyk­lus fil­mového kani­bal­is­mu. His­to­rie snímků založených na počí­tačových hrách není nijak zvlášť ohraniče­na, přesto se větši­na těch­to pří­padů týká režisérů, kteří dostali do ruk­ou nek­val­it­ní scénář, nebo si musí vys­tačit s malý­mi rozpoč­ty (pro přík­lad se můžeme podí­vat na celé dílo Uwe Bol­la). Výjimk­ou se zdá být Paul W. S. Ander­son, který sto­jí za nečekaný­mi fil­mový­mi trháky, jako jsou Mor­tal Kom­bat, Vetř­elec vs. Predá­tor a samozře­jmě Res­i­dent Evil. Žád­ný z nich není sám o sobě dobrým filmem (ve skutečnos­ti Vetř­elec vs. Predá­tor je úplně příšerný), ale jsou uhlazené a úspěšné, poměrně soudržné a nabíze­jí dost děsu a akčních nes­mys­lů, aby se ve výsled­ku mohly pochlu­bit slušný­mi zisky. Pokračo­vat »

Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T‑viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

Resident Evil: Apokalypsa (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Apocalypse / NemesisŤuk, ťuk, ťuk… Mé prsty nervózně bub­nu­jí na kláves­ni­ci snad už deset min­ut, pro­tože, upřím­ně řečeno, nemůžu najít způ­sob, jak začít svou recen­zi fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Jsem tak zaražený, že nenacházím slo­va, jež by pop­sala napros­tou hloupost toho­to okáza­lého kousku natočeného podle videohry, který jsem právě viděl a ve kterém hmo­ta zvítězi­la nad myšlenk­ou. Režisér Alexan­der Witt, jenž se v tom­to pro­jek­tu objevil poprvé, byl až moc hor­livý ve snaze vyvolat v žán­ru zom­bie filmů další nepod­stat­ný rozruch, a tak nabízí film daleko méně zábavný, než byl první díl, a mno­hem více neskrom­ný než příšerný House of the Dead. Pokračo­vat »

IV (Blu-ray Disc)">Saw IV (Blu-ray Disc)

Saw IV / 1Máte rádi Saw? V tom pří­padě si nenechte ujít Blu-ray recen­ze snímků Saw: Hra o přežití, Saw II a Saw III.
Už od první scény Saw IV neztrácí čas a vychut­nává si krvavé scény, v nichž se staneme svěd­ky pitvy — se skutečně krutý­mi detai­ly — zabi­já­ka jménem Jig­saw (Tobin Bell). Leb­ka je rozřezá­na, mozek vytažen a roz­man­itá šedá hmo­ta se rozstřiku­je po celé obra­zovce. Jde o efek­tivně vys­tavěný úsek (všech­na krev je v této Blu-ray verzi zachová­na) bez zře­jmého vyprávěcího účelu — jiný­mi slovy jde o zák­lad­ní prin­cipy Saw pod­niku. Pokud hledáte horor, který ve vás vyvolá napětí jen náz­naky nebo nechá něco na vaší před­sta­vivosti, pak ten­to to jistě není. Pokračo­vat »

30 dní dlouhá noc (Blu-ray Disc)

30 Days of Night / 1Upírské filmy mají možná nej­menší poža­davky z celého horo­rového žán­ru, ale exis­tu­jí nás­trahy, které my, fanouš­ci upírů, potře­bu­jeme vidět, i kdy­by tyto kon­vence byly tak typ­ické, že by nevdech­ly do toho­to skomíra­jícího žán­ru ani trošku čer­stvého vzduchu. Skutečně, v jakém­si smys­lu jde o past — zajděte příliš daleko od dobře známé upíří mytolo­gie (kousání do krku, staré plesnivé rakve atd.) a postavíte si pro­ti sobě všech­ny skalní fandy žán­ru; při­b­ližte se však příliš staré ruti­ně vysávání krve a tyto zvyk­losti se otočí pro­ti vám a zlomí vám vaz. Pokračo­vat »

Moucha (Blu-ray Disc)

The Fly / 1Fil­moví kri­tikové, včet­ně mě, stále naráže­jí na nekoneč­nou hol­ly­wood­sk­ou pos­ed­lost remaky; důvo­dem je však to, ty dobré zapomínáme. Jistěže, větši­na těch­to předělávek buď cyn­icky vydělává na původ­ních dílech, nebo jim vzdává dobře míně­nou, ale nepove­de­nou poc­tu. Čas od času se však objeví režisér, který najde správ­nou ces­tu, jak vdech­nout živ­ot staré skořápce. Takovým pří­pa­dem je i film Moucha; jeho režisér David Cro­nen­berg v roce 1986 vylepšil původ­ní horor Vin­cen­ta Price z roku 1958. Nový snímek není jen přiměřeným hol­dem své­mu před­chůd­ci, ale je ve všech ohledech lep­ší. Pokračo­vat »

Osvícení (Blu-ray Disc)

The Shining / 1Ačkoli dnes považu­jeme snímek Osví­cení od Stan­ley­ho Kubric­ka za horo­rovou klasiku, v roce 1980, kdy byl film uve­den do kin, se stal propadákem. Přišel v červnu do nap­jaté atmos­féry očekávání; jak diváky, tak kri­tiky však snímek ponechal napros­to chlad­ný­mi — stěžo­vali si na poma­lé tem­po vyprávění, nepří­tom­nost typ­ick­ých horo­rových přek­vapení a přehnané herecké výkony Jac­ka Nichol­sona. Přestože první vík­end byla návštěvnost snímku v kinech poměrně vysoká, výdělky nakonec sil­ně klesly a Osví­cení se sta­lo propadákem léta.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv