Spalující touha (Blu-ray Disc)

Eyes Wide Shut / 4Stan­ley­ho Kubric­ka během jeho leg­endární čtyřicetileté kar­iéry ve fil­mu označo­vali nejrůznější­mi přízvisky, do roku 1996 však mezi nimi neby­lo označení sexy. Takže když tehdy oznámil, že se chys­tá pro plát­na zpra­co­v­at erotick­ou Snovou nov­elu od Arthu­ra Schnit­zlera, a že do fil­mu obsadí v té době nejžhavější Hol­ly­wood­ský pár, Toma Cruise a Nicole Kid­manovou, hod­ně obočí se zved­lo v údi­vu. Jak se bude citlivost toho­to fil­mařského bláz­na snášet se snovou, nat­u­ral­i­stick­ou náladou Schnit­zlerovy nove­ly, kde jsou stránky prosáknuté sex­uál­ní­mi pod­ně­ty a nezkro­ce­nou erotick­ou vášní? Pokračo­vat »

Osvícení (Blu-ray Disc)

The Shining / 1Ačkoli dnes považu­jeme snímek Osví­cení od Stan­ley­ho Kubric­ka za horo­rovou klasiku, v roce 1980, kdy byl film uve­den do kin, se stal propadákem. Přišel v červnu do nap­jaté atmos­féry očekávání; jak diváky, tak kri­tiky však snímek ponechal napros­to chlad­ný­mi — stěžo­vali si na poma­lé tem­po vyprávění, nepří­tom­nost typ­ick­ých horo­rových přek­vapení a přehnané herecké výkony Jac­ka Nichol­sona. Přestože první vík­end byla návštěvnost snímku v kinech poměrně vysoká, výdělky nakonec sil­ně klesly a Osví­cení se sta­lo propadákem léta.

Pokračo­vat »

Olověná vesta: Vydání Deluxe (Blu-ray Disc)

Full Metal Jacket / 1Warn­er poprvé vydal Olově­nou ves­tu na Blu-ray v září 2006. Bylo to však hubené vydání a fanouš­ci jej kvůli jeho ubo­hé­mu video trans­feru při­jali chlad­ně. Téměř po roce Warn­er oznámil nové vydání fil­mu na Blu-ray, v Deluxe edi­ci, jako součást nové sbírky Kubrick­ových filmů. Dokázal se nyní Warn­er s nově remas­terovaným obrazem a zvukem a navíc se spous­tou bonusů str­e­fit do černého? Čtěte dál …

Mys­lím že jsou dva druhy válečných filmů — takové, které nám vymachájí čumák v odporné real­itě soubo­jů (Zachraňte vojí­na Ryana, Četa) a takové, které zkouma­jí to ostat­ní kolem války, jako vojá­ci trpící nelid­ský­mi pod­mínka­mi nebo působení války na lidi doma (Tábor tygrů, Zahrady z kamene). Na Stan­leym Kubrick­ovi nechejte spo­jení těch­to dvou druhů dohro­mady a dostanete Olově­nou ves­tu, jeho film z války ve Viet­na­mu. Je to vlast­ně dvouak­tová hra a je čas­to ste­jně frus­tru­jící pro svou nesouro­dost, jako je fascin­u­jící pro svou spleti­tost. Pokračo­vat »

Mechanický pomeranč (Blu-ray Disc)

A Clockwork Orange / 4Označit Kubrick­ův Mechan­ický pomer­anč za kon­tro­verzní film by bylo poněkud zdržen­livé. Když byl v roce 1971 poprvé uve­den, jeho názorné zobrazení sexu a násilí způ­so­bi­lo v USA i v zahraničí obrovský poprask. Pro­ti Mechan­ick­é­mu pomer­anči se zved­ly sil­né protesty a film dostal nejhorší možné hod­no­cení přís­tup­nos­ti. Obviňo­vali jej navíc ze série napodobu­jících zločinů, které se objevily v Británii. Kubrick svůj film dokonce v Británii stáhl z dis­tribuce, pro­tože mu začaly chodit výhrůžky smrtí (film ale nebyl v Británii ofi­ciál­ně zakázán, jak se čas­to uvádí). Přes to všech­no je na Mechan­ick­ém pomer­anči asi nejpo­zoruhod­nější to, že dokáže diváky i po pětatřiceti letech zran­it a pohoršit. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv