Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T‑viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

3:10 Vlak do Yumy (Blu-ray Disc)

3:10 to Yuma / 1Ačkoli žánr west­er­nu v posled­ních desetiletích ztratil u obe­cen­st­va oblibu, je jednoduché pocho­pit, proč v něm fil­maři stále vidí úrod­nou půdu pro dra­ma. Jeho vznešená, až mystická téma­ta při­tahu­jí zák­lad­ní vyprávěcí instink­ty a nabíze­jí tolik možnos­tí: dobro pro­ti zlu, řád pro­ti anar­chii, příro­da pro­ti civ­i­lizaci, člověk pro­ti svým pudovým instink­tům, zrod amer­ické společnos­ti dnešní doby. To vše a ještě víc může být zabaleno v lehce stravitel­ném morál­ním příběhu, který je prokládán rozlehlý­mi záběry nád­h­erné scenérie a naplněn hlučný­mi přestřelka­mi. Drsní kovbo­jové se střetá­va­jí s okou­zlu­jící­mi psan­ci a stezky v nezkro­cené divočině jsou oza­řovány záblesky z koltů a pušek a výbuchy dyna­mi­tu. To nelze nemilo­vat. Zkrát­ka a dobře, mod­erní divá­ci zůstá­va­jí vůči těm­to věcem lhoste­jní a jsou přesvědčení, že west­erny byly žán­rem jejich dědů a dnes mohou nabíd­nout jen málo zají­mavého. Větši­na ste­jných témat již byla prozk­ouše­na v říši sci­ence fic­tion, aby zvýši­la výdělky. Fil­maři to přesto stále zkouše­jí a každých něko­lik let něk­do z nich při­nese takř­ka obrod­ný snímek. Nejúspěšnější filmy, jako Nesmiřitel­ní Clin­ta East­woo­da nebo tele­vizní ser­iál z HBO Dead­wood, jsou přík­la­dy novodobých forem, jež odmí­ta­jí mýtické arche­typy a ikono­grafii Divokého Západu, která byla vypále­na do všeobec­ného diváck­ého pově­domí před více než sto lety. Pokračo­vat »

Terminátor 3: Vzpoura strojů (Blu-ray Disc)

Terminator 3: Rise of the Machines / 1Předtím něž se stal guvernérem Kali­fornie, byl to prostě jen Arnold Schwarzeneg­ger, někde­jší drži­tel tit­u­lu Mr. Olympia, který se stal svě­toznámým akčním hrdi­nou, a jeho největší rolí byl beze­s­poru Ter­miná­tor ve ste­jno­j­men­ném tech-noir fil­mu Jamese Camerona. V roli kyber­net­ick­ého člově­ka, který se snaží o zas­tavení hro­mad­né jaderné zkázy byl Ter­miná­tor jako ulitý pro jedineč­nou osob­nost Arnol­da Schwarzeneg­gera: byl prostě velký, hrozivý a málom­lu­vný. Ter­miná­tor byl ale také posta­va s omezený­mi možnos­t­mi. Fakt, že Cameron dokázal v roce 1991 vytvořit vel­mi úspěšný film Ter­miná­tor 2 je spíše rar­i­tou co se týče fil­mových pokračování, pro­tože zdařile navázal na první díl, rozšířil jeho původ­ní svět, postavy a motivy, a vytěžil tak z fil­mu max­i­mum. Pokračo­vat »

Faunův labyrint

PanSpiso­va­tel a režisér Guiller­mo del Toro rád zkoumá tem­no­tu. Je to mis­tro­vský vypravěč, ať pok­ouší zlo a jeho pod­statu v pop­ko­rnovém bijáku jako Hell­boy, nebo prohledává stin­né stránky reál­ného svě­ta v duchařském příběhu jako Princ bez království. Faunův labyrint byl nomi­nován na Oskara za nejlepší zahraniční film. Vypráví do morku kostí děsivou pohád­ku o kru­tosti dět­ského svě­ta a noří se do hrů­zos­trašných zák­outí lid­ské představivosti.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv