Auta (Blu-ray Disc)

Cars / 1V roce 1995 vpadl do kin Příběh hraček a Pixar dostal možnost vychut­nat si nača­tou jíz­du neza­s­tavitel­ných trháků. Živ­ot brou­ka, Příšerky s.r.o., Příběh hraček 2, Hledá se Nemo, Úžasňákovi — všech­ny tyto megahi­ty sklidi­ly pochvaly kri­tiků a získaly mno­há ocenění (mezi nimi přehršle sošek Oscarů). Vskutku, s tak sil­ným sez­namem úspěšných tit­ulů by se zdá­lo, že stu­dio nemůže šláp­nout vedle.

Když však v roce 2006 přišla do kin Auta, stu­dio naje­lo svým roz­jetým vlakem na první překážku. Nemylte se — snímek je stále trhákem — ten­tokrát však byli krit­i­ci méně hor­liví ve své chvále, výdělky kin neby­ly úplně závrat­né a jednoduše řečeno se snímku nepo­daři­lo zau­j­mout před­sta­vivost diváků ste­j­nou měrou, jako to dokázaly všech­ny filmy Pixaru předtím; snímek tak zanechal něk­teré diváky na pochy­bách, jestli je Pixar skutečně nepře­možitel­ný. Pokračo­vat »

Robinsonovi (Blu-ray Disc)

Meet The Robinsons / 1Na začátku letošního roku jsem se se svým capartem vyprav­il do obchod­ního cen­tra, aby si v kině vychut­nal svůj první film. Byli to Robin­sonovi od Dis­n­eye — počí­tačový ani­movaný kousek, který nepochází z pro­dukce Pixaru. Vyzbro­jil jsem se čokolá­dový­mi tyčinka­mi, hro­madou hraček a ubrousků a očeká­val jsem, že to mého syna po dvaceti min­utách přes­tane bav­it. K mému obrovské­mu přek­vapení zůsta­la jeho malá očka přilepe­na na plát­no během celého promítání.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv