Invaze (Blu-ray Disc)

Invasion / 1Chudák Nicole Kid­man. Zdá se, že prvotříd­ní hereč­ka, která získala i Oscara, nemůže posled­ní dobou popad­nout dech. Sez­nam jejích posled­ních snímků vypadá jako sez­nam fil­mových katas­trof: Step­ford­ské paničky, Moje krás­ná čar­o­děj­ka, Dogville, Zrození a Zlatý kom­pas — všech­no bom­by. A nyní můžeme při­dat ještě snímek Invaze. Jde o prob­lé­mový remake původ­ního fil­mu Invaze lupičů těl; stal se nejen neúspěchem léta 2007, ale jeho neúspěšnost dosáh­la tak obrovských pro­por­cí, že si nakonec odnesl tit­ul největšího propadáku sezóny. Pokračo­vat »

Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T‑viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

Resident Evil: Apokalypsa (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Apocalypse / NemesisŤuk, ťuk, ťuk… Mé prsty nervózně bub­nu­jí na kláves­ni­ci snad už deset min­ut, pro­tože, upřím­ně řečeno, nemůžu najít způ­sob, jak začít svou recen­zi fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Jsem tak zaražený, že nenacházím slo­va, jež by pop­sala napros­tou hloupost toho­to okáza­lého kousku natočeného podle videohry, který jsem právě viděl a ve kterém hmo­ta zvítězi­la nad myšlenk­ou. Režisér Alexan­der Witt, jenž se v tom­to pro­jek­tu objevil poprvé, byl až moc hor­livý ve snaze vyvolat v žán­ru zom­bie filmů další nepod­stat­ný rozruch, a tak nabízí film daleko méně zábavný, než byl první díl, a mno­hem více neskrom­ný než příšerný House of the Dead. Pokračo­vat »

Sunshine (Blu-ray Disc)

Sunshine / 1Exis­tu­jí dva druhy sci-fi filmů. Za prvé zas­taralé série s hyper­mod­erní­mi speciál­ní­mi efek­ty (omlou­vám se Geor­gi Lucaso­vi) a za druhé snímky, které se skutečně pok­ouší před­stavit mož­nou budouc­nost. Nechápe­jte mě špat­ně — boje se světel­ný­mi meči mě baví jako každého jiného, ale i sci-fi film s chy­ba­mi může být hod­not­ný, jestliže se jeho tvůr­ci skutečně pokusí nas­tolit teorie o možném vývo­ji lid­st­va. Nejlepší přík­la­dy sci-fi žán­ru (2001, Blade Run­ner) zapada­jí přes­ně do kat­e­gorie sci-fi pro přemýšlivé diváky. Pokračo­vat »

Terminátor 3: Vzpoura strojů (Blu-ray Disc)

Terminator 3: Rise of the Machines / 1Předtím něž se stal guvernérem Kali­fornie, byl to prostě jen Arnold Schwarzeneg­ger, někde­jší drži­tel tit­u­lu Mr. Olympia, který se stal svě­toznámým akčním hrdi­nou, a jeho největší rolí byl beze­s­poru Ter­miná­tor ve ste­jno­j­men­ném tech-noir fil­mu Jamese Camerona. V roli kyber­net­ick­ého člově­ka, který se snaží o zas­tavení hro­mad­né jaderné zkázy byl Ter­miná­tor jako ulitý pro jedineč­nou osob­nost Arnol­da Schwarzeneg­gera: byl prostě velký, hrozivý a málom­lu­vný. Ter­miná­tor byl ale také posta­va s omezený­mi možnos­t­mi. Fakt, že Cameron dokázal v roce 1991 vytvořit vel­mi úspěšný film Ter­miná­tor 2 je spíše rar­i­tou co se týče fil­mových pokračování, pro­tože zdařile navázal na první díl, rozšířil jeho původ­ní svět, postavy a motivy, a vytěžil tak z fil­mu max­i­mum. Pokračo­vat »

Moucha (Blu-ray Disc)

The Fly / 1Fil­moví kri­tikové, včet­ně mě, stále naráže­jí na nekoneč­nou hol­ly­wood­sk­ou pos­ed­lost remaky; důvo­dem je však to, ty dobré zapomínáme. Jistěže, větši­na těch­to předělávek buď cyn­icky vydělává na původ­ních dílech, nebo jim vzdává dobře míně­nou, ale nepove­de­nou poc­tu. Čas od času se však objeví režisér, který najde správ­nou ces­tu, jak vdech­nout živ­ot staré skořápce. Takovým pří­pa­dem je i film Moucha; jeho režisér David Cro­nen­berg v roce 1986 vylepšil původ­ní horor Vin­cen­ta Price z roku 1958. Nový snímek není jen přiměřeným hol­dem své­mu před­chůd­ci, ale je ve všech ohledech lep­ší. Pokračo­vat »

Paprika (Blu-ray Disc)

Paprika / 1Větši­na filmů ve mně nezanechá poc­it, že bych byl hloupý. Nikdy jsem neměl prob­lémy pocho­pit sci-fi hlavolamy jako Don­nie Darko, ani­movanou blázniv­inu Tekkon Kink­treet nebo fan­taz­i­jní výle­ty ve sty­lu Maza­cí hlavy. Ale japon­ský režisér Kon Satoshi (Per­fect Blue, Mil­le­ni­um Actress a Tok­i­jští kmotři) mě docela zmátl svým nejnovějším oceněným celovečerním ani­movaným filmem s názvem Papri­ka.

Děj je zasazen do blízké budouc­nos­ti, v níž byla vytvoře­na exper­i­men­tál­ní pomůc­ka zvaná DC Mini, která dovolu­je věd­cům a psy­chologům vstupo­vat do lid­ských snů, nahrá­vat a ovlivňo­vat je. Během vývo­je toho­to zařízení jej dobromyslná dok­tor­ka Atsuko Chi­ba (hlas jí propůjči­la Megu­mi Hayashibara) tajně použí­vala, aby poradi­la něk­terým pacien­tům; jed­ním z nich byl i detek­tiv Kon­akawa Toshi­mi (Akio Oht­su­ka). Vstupo­vala do jeho mys­li v podobě dívky Papriky a pomáha­la mu vypořá­dat se s jeho noční­mi můra­mi, jež obtěžo­valy jeho vědomí. Když je však ten­to vynález ukraden záhad­ným teror­is­tou, který chce zařízení využí­vat ke zlu, stane se říše snů vel­mi nebezpečným místem. S pomocí detek­ti­va Toshim­i­ho a svých kolegů musí dok­tor­ka Atsuko/Paprika vstoupit do tem­ných zák­outí teror­is­tovy mys­li a za kaž­dou cenu ho zas­tavit. Pokračo­vat »

Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)

Close Encounters of the Third Kind / 1Rok 1977 se v amer­ick­ých kinech stal mezníkem v his­torii sci­ence fic­tion. Ačkoli byl ten­to žánr ovládán podřad­ný­mi braky, pre­miéra dvou trháků vše změni­la — byly jimi Hvězd­né války George Lucase a Blízká setkání třetího druhu od Steve­na Spiel­ber­ga.

Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner. Pokračo­vat »

Mechanický pomeranč (Blu-ray Disc)

A Clockwork Orange / 4Označit Kubrick­ův Mechan­ický pomer­anč za kon­tro­verzní film by bylo poněkud zdržen­livé. Když byl v roce 1971 poprvé uve­den, jeho názorné zobrazení sexu a násilí způ­so­bi­lo v USA i v zahraničí obrovský poprask. Pro­ti Mechan­ick­é­mu pomer­anči se zved­ly sil­né protesty a film dostal nejhorší možné hod­no­cení přís­tup­nos­ti. Obviňo­vali jej navíc ze série napodobu­jících zločinů, které se objevily v Británii. Kubrick svůj film dokonce v Británii stáhl z dis­tribuce, pro­tože mu začaly chodit výhrůžky smrtí (film ale nebyl v Británii ofi­ciál­ně zakázán, jak se čas­to uvádí). Přes to všech­no je na Mechan­ick­ém pomer­anči asi nejpo­zoruhod­nější to, že dokáže diváky i po pětatřiceti letech zran­it a pohoršit. Pokračo­vat »

Terminátor 2: Den zúčtování (Blu-ray Disc)

Lion­s­gate Home Enter­tain­ment (1991), 137 min­ut, BD-25 Sin­gle-Lay­er Disc, 1080p (2.35:1)

Náš jediný osud je ten, který si sami přichystáme

Terminator 2: Judgment Day / 1Větši­nou je dáno, že dvo­jky jsou horší než jejich před­chůd­ci, a je vždy pří­jem­ným přek­vapením, když je násle­dovník ste­jně dobrý (nebo dokonce lep­ší) než film, ze kterého vzešel. Možná teď čekáte, jak řeknu, že sen­zace roku 1991, Ter­miná­tor 2: Den zúč­tování, je jed­nou z výjimek. No, na to se nechys­tám, ale vím, že T2 má mno­ho skalních fandů, kteří si ho cení více než prvního dílu z roku 1984, a přesvědčo­vat je neb­udu. Hlavně pro­to, že první dva filmy z ter­miná­toří trilo­gie se od sebe dost liší. Podob­ně jako to, co dokázal James Cameron s Vetřel­ci z roku 1986 — vzít tem­ný spíše horo­rový než sci-fi snímek a převést ho non-stop akční film — T2 se nes­naží množit napí­navé béčkové kousky prvního Ter­miná­to­ra, ale spíš mění jeho pouťová kou­zla v bom­ba­stick­ou speciál­ní­mi efek­ty prod­ch­nutou hru morálky. Ter­miná­tor 2 není remake nebo předěláv­ka, ale bere si to nejlepší z Ter­miná­to­ra, roubu­je to do rodin­ného dra­matu a přidává pohád­kové kval­i­ty. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv