Noc patří nám (Blu-ray Disc)

We Own The Night / 1Vždy­cky mě hrozně nad­chne, když vidím u jed­no­ho fil­mu sez­nam skvělých her­ců a na zák­ladě poten­ciálu obsazení vždy ochot­ně koupím vstu­penku. Ten­to zvyk však bohužel příliš čas­to přináší zklamání. Výborní her­ci mohou dobrý film ještě vylepšit, se špat­ným scénářem ale nic nez­mo­hou. Vezměte napřík­lad Noc patří nám — fenomenál­ní her­ci jako Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix a Robert Duvall nemohli přece všich­ni udělat ste­j­nou trag­ick­ou chy­bu. Nebo snad ano?

Pokračo­vat »

Bláznivej tábor (Blu-ray Disc)

Daddy Day Camp / 1Víte­jte v Bláznivém táboře, jinak řečeno při sle­dování nejh­lubšího dna hereck­ého umu kdysi oskarového herce jménem Cuba Good­ing Jr. Během deseti let Cuba prošel od zlatem ověšeného Jer­ry Maguirea po kasírování za Plnou parou vzad!, až po účast na tom­to propast­ném pokračování už tak špat­ného fil­mu.

Bláznivej tábor je čistě tech­nicky pokračování Bláznivé školky z roku 2002, avšak jako hod­ně násled­ných filmů v posled­ní době spíše jenom recyk­lu­je ste­jný námět. Good­ing a Paul Rae hra­jí Char­lieho a Phi­la (v původ­ním snímku Eddie Mur­phy a Jeff Gar­lin), kteří v tom­to snímku vyměnili školku za let­ní tábor. Ben, syn Char­lieho, se těší na časy plné zábavy a dovádění, jeho otec se však lesa spíš bojí. Char­lie musí překonat svůj stra­ch a znovu se smířit se svým synem. Navíc musí spolu s Philem zvlád­nout pestrou směsi­ci Ben­ových kamarádů. To celé samozře­jmě chys­tá pros­tor pro velký (a před­ví­datel­ný) závěr, ve kterém to naši kam­peři nan­da­jí osazen­stvu konkurenčního táb­o­ra a zahájí ztřeště­nou oslavu. Pokračo­vat »

Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lep­ší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Snímek začíná zvlášt­ní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane vel­mi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T-viru v uplynulém čase rych­le rozšíři­la po celém světě a v pod­statě smet­la lid­st­vo z povrchu zem­ského; z plan­e­ty zůsta­la neúrod­ná a pustá poušť ovlád­nutá zom­bie­mi. Ve sty­lu Šíleného Maxe se skupin­ka přeživších, mezi nim­iž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižu­je sil­nice­mi v kon­vo­ji speciál­ně upravených obrněných vozidel. Naše sleč­na Alice (Mil­la Jovovich) tu samozře­jmě nes­mí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořád­né schop­nos­ti, které se u ní vyv­in­u­ly v důsled­ku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrel­la. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží ces­tu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrel­ly, jež se skrý­va­jí v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

Resident Evil: Apokalypsa (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Apocalypse / NemesisŤuk, ťuk, ťuk… Mé prsty nervózně bub­nu­jí na kláves­ni­ci snad už deset min­ut, pro­tože, upřím­ně řečeno, nemůžu najít způ­sob, jak začít svou recen­zi fil­mu Res­i­dent Evil: Apoka­lyp­sa. Jsem tak zaražený, že nenacházím slo­va, jež by pop­sala napros­tou hloupost toho­to okáza­lého kousku natočeného podle videohry, který jsem právě viděl a ve kterém hmo­ta zvítězi­la nad myšlenk­ou. Režisér Alexan­der Witt, jenž se v tom­to pro­jek­tu objevil poprvé, byl až moc hor­livý ve snaze vyvolat v žán­ru zom­bie filmů další nepod­stat­ný rozruch, a tak nabízí film daleko méně zábavný, než byl první díl, a mno­hem více neskrom­ný než příšerný House of the Dead. Pokračo­vat »

HD DVD je mrtvé">HD DVD je mrtvé

  • 16.2.2008
  • Jirka Pech

Frankův varovný ukazovákJak dnes infor­movaly snad všech­ny tiskové agen­tu­ry, japon­ská společnost Toshi­ba plánu­je — s okamži­tou ztrá­tou něko­li­ka stovek mil­ionů dolarů — ukončit vývoj i pod­poru for­má­tu HD DVD a poslat ho tak za Beta­max­em a Mini­dis­cem, které musela kdysi odep­sat Sony — momen­tál­ní vítěz války for­mátů vysokého rozlišení.

Podle před­běžných infor­ma­cí sto­jí za rozhod­nutím Toshi­by páteční ozná­mení největšího mal­oob­chod­ního řetězce v USA, společnos­ti Wal-Mart, která neb­ude dále nakupo­vat žád­ná zařízení ani nahrané nosiče HD DVD. Zatím je zprá­va o kon­ci HD DVD sice poněkud neo­fi­ciál­ní (přestože nám o ní píše tře­ba Reuters a Yahoo News), ale ofi­ciál­ního vyjádření se prý dočkáme vel­mi brzy. Pokračo­vat »

30 dní dlouhá noc (Blu-ray Disc)

30 Days of Night / 1Upírské filmy mají možná nej­menší poža­davky z celého horo­rového žán­ru, ale exis­tu­jí nás­trahy, které my, fanouš­ci upírů, potře­bu­jeme vidět, i kdy­by tyto kon­vence byly tak typ­ické, že by nevdech­ly do toho­to skomíra­jícího žán­ru ani trošku čer­stvého vzduchu. Skutečně, v jakém­si smys­lu jde o past — zajděte příliš daleko od dobře známé upíří mytolo­gie (kousání do krku, staré plesnivé rakve atd.) a postavíte si pro­ti sobě všech­ny skalní fandy žán­ru; při­b­ližte se však příliš staré ruti­ně vysávání krve a tyto zvyk­losti se otočí pro­ti vám a zlomí vám vaz. Pokračo­vat »

Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

Proč studio Warner Bros. ukončilo High Definition válku

Don Lindich, tvůrce série příruček pro začátečníky Dig­i­tal Made Easy a velký příznivec HD DVD, nap­sal o vík­endu zají­mavý kousek do svých domovských novin, ve kterém píše, že stu­dio Warn­er Bros. (WB) neukonči­lo high def­i­n­i­tion válku svým prohlášením o pře­chodu k Blu-ray úplně zadar­mo. Úda­jně se celá taškařice odehrála zhru­ba tak­to: Pokračo­vat »

Legenda o Zorrovi

The Legend of Zorro / 1Když odhléd­neme od Smrtonos­né pasti 4.0, asi oprav­du exis­tu­je datum expirace, do kterého lze natočit pokračování fil­mu. Jednoduše řečeno, jestliže nejed­náte v době, kdy je váš sen­za­ční film ještě čer­stvý v mys­lích veře­jnos­ti, risku­jete apatii diváků. Ten­to osud stihl Leg­en­du o Zor­rovi z roku 2005. Film vyšel celých sedm let po celosvě­tově úspěšném snímku Zor­ro: Tajem­ná tvář a je to jeho dokonale zábavné pokračování. Přesto u pok­laden neuspěl a nezachytil ste­j­nou roz­ha­zo­vač­nou náladu. Pokračo­vat »

Blu-ray Disc oslavuje vítězství High Definition války

Vál­ka for­mátů vysokého rozlišení se podle výrobců Blu-ray disků a zařízení blíží k defin­i­tivní­mu kon­ci. Společnos­ti pod­poru­jící Blu-ray Disc, které dlouhodobě vedou (s mohut­ným náskokem) v prode­jnos­ti před svým rivalem HD DVD, se momen­tál­ně před­hánějí v tom, kdo vydá velko­hubější prohlášení na dané téma. Příči­nou je přede­vším prohlášení Warn­er Bros. z min­ulého týdne, ve kterém stu­dio deklaru­je opuštění táb­o­ra příznivců HD DVD a chys­tá se v budouc­nu pod­porovat pouze Blu-ray Disc. Díky této masivní pod­poře bude mít Blu-ray Disc zajištěno až 70 pro­cent všech tit­ulů, které vycháze­jí ve vysokém rozlišení. Podle Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion se v USA se pro­da­lo 64 pro­cent disků ve vysokém rozlišení už v roce 2007, takže poplácávání po rame­nou je zře­jmě zcela zasloužené. Pokračo­vat »

Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)

Close Encounters of the Third Kind / 1Rok 1977 se v amer­ick­ých kinech stal mezníkem v his­torii sci­ence fic­tion. Ačkoli byl ten­to žánr ovládán podřad­ný­mi braky, pre­miéra dvou trháků vše změni­la — byly jimi Hvězd­né války George Lucase a Blízká setkání třetího druhu od Steve­na Spiel­ber­ga.

Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner. Pokračo­vat »

1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

  • 27.11.2007
  • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 pro­cent.

Pokračo­vat »

BDP-S300 a BDP-S1E">Nový firmware pro BDP-S300 a BDP-S1E

  • 21.11.2007
  • Jirka Pech

Sony vydala nový firmware pro Blu-ray Disc přehrá­vače BDP-S1EBDP-S300. Nový firmware verze 3.20 by měl přinést zlepšení BD-Java kom­pat­i­bil­i­ty pro větší inter­ak­tiv­i­tu něk­terých BD-ROM. Sony BDP-S300 Blu-ray Disc playerPřede­vším ale přináší kom­pat­i­bil­i­tu s for­má­ty BD-R/RE (BDMV). Sony tak o sobě po delší odmlce dává vědět zvýšením funkčnos­ti (a samozře­jmě i užit­né hod­no­ty) svých Blu-ray Disc pro­duk­tů.

Nový firmware můžete najít na stránkách tech­nické pod­pory obou pro­duk­tů (BDP-S1E, BDP-S300).

Casino Royale (Blu-ray Disc)

Casino Royale / 1Něko­lik posled­ních let — nebo spíše desetiletí — byly zkoušk­ou i pro ty nejod­danější příznivce Jamese Bon­da. Od doby špičkového Seana Con­nery­ho byly stížnos­ti pořád ty samé: proč nikdo nevy­robí skvělou bon­dovku ve sty­lu, na který byli zvyk­lí? Proč se ve filmech obje­vu­jí nijací a zapomenutel­ní her­ci v roli 007? Co se sta­lo s nebezpečím, vzrušením a ser­ióznos­tí před­chozích let? A proč ale­spoň nena­j­mou něko­ho, kdo by složil pořád­nou bon­dovsk­ou píseň?

Casi­no Royale je prvním upřím­ným pokusem ve prospěch řady fil­mařů poprat se s těmi­to nedostatky. Je to jako by si po desetiletích utlačování fanoušků, po špat­ných hod­no­ceních a pop-kul­turním nadávání pro­du­cen­ti Bon­da konečně uvě­domili, že navz­do­ry pokraču­jící hru­bosti fil­mových trháků se jejich milo­vaná výsa­da pro natáčení Bon­da dávno sta­la fack­o­vacím panákem. Přestože jsem si skutečně uží­val různé herce po Con­nerym, od doby hloupého, i když tem­pera­ment­ního Rogera Moo­ra k éře příliš exotick­ého Pierce Bros­nana, musíme se tomu postavit čelem — kdy se sta­lo naposled, že se 007 zdál být čímkoli jiným jen ne zas­taralým přežitkem?

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv