Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)

Close Encounters of the Third Kind / 1Rok 1977 se v amer­ick­ých kinech stal mezníkem v his­torii sci­ence fic­tion. Ačkoli byl ten­to žánr ovládán podřad­ný­mi braky, pre­miéra dvou trháků vše změni­la — byly jimi Hvězd­né války George Lucase a Blízká setkání třetího druhu od Steve­na Spiel­ber­ga.

Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner. Pokračo­vat »

Spalující touha (Blu-ray Disc)

Eyes Wide Shut / 4Stan­ley­ho Kubric­ka během jeho leg­endární čtyřicetileté kar­iéry ve fil­mu označo­vali nejrůznější­mi přízvisky, do roku 1996 však mezi nimi neby­lo označení sexy. Takže když tehdy oznámil, že se chys­tá pro plát­na zpra­co­v­at erotick­ou Snovou nov­elu od Arthu­ra Schnit­zlera, a že do fil­mu obsadí v té době nejžhavější Hol­ly­wood­ský pár, Toma Cruise a Nicole Kid­manovou, hod­ně obočí se zved­lo v údi­vu. Jak se bude citlivost toho­to fil­mařského bláz­na snášet se snovou, nat­u­ral­i­stick­ou náladou Schnit­zlerovy nove­ly, kde jsou stránky prosáknuté sex­uál­ní­mi pod­ně­ty a nezkro­ce­nou erotick­ou vášní? Pokračo­vat »

Olověná vesta: Vydání Deluxe (Blu-ray Disc)

Full Metal Jacket / 1Warn­er poprvé vydal Olově­nou ves­tu na Blu-ray v září 2006. Bylo to však hubené vydání a fanouš­ci jej kvůli jeho ubo­hé­mu video trans­feru při­jali chlad­ně. Téměř po roce Warn­er oznámil nové vydání fil­mu na Blu-ray, v Deluxe edi­ci, jako součást nové sbírky Kubrick­ových filmů. Dokázal se nyní Warn­er s nově remas­terovaným obrazem a zvukem a navíc se spous­tou bonusů str­e­fit do černého? Čtěte dál …

Mys­lím že jsou dva druhy válečných filmů — takové, které nám vymachájí čumák v odporné real­itě soubo­jů (Zachraňte vojí­na Ryana, Četa) a takové, které zkouma­jí to ostat­ní kolem války, jako vojá­ci trpící nelid­ský­mi pod­mínka­mi nebo působení války na lidi doma (Tábor tygrů, Zahrady z kamene). Na Stan­leym Kubrick­ovi nechejte spo­jení těch­to dvou druhů dohro­mady a dostanete Olově­nou ves­tu, jeho film z války ve Viet­na­mu. Je to vlast­ně dvouak­tová hra a je čas­to ste­jně frus­tru­jící pro svou nesouro­dost, jako je fascin­u­jící pro svou spleti­tost. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv