Blízká setkání třetího druhu (Blu-ray Disc)

Close Encounters of the Third Kind / 1Rok 1977 se v amer­ick­ých kinech stal mezníkem v his­torii sci­ence fic­tion. Ačkoli byl ten­to žánr ovládán podřad­ný­mi braky, pre­miéra dvou trháků vše změni­la — byly jimi Hvězd­né války George Lucase a Blízká setkání třetího druhu od Steve­na Spiel­ber­ga.

Tře­baže byla Lucaso­va nos­tal­gická ves­mírná série v té době úspěšnější (a sta­la se nejvlivnějším fil­movým fenoménem druhé poloviny dvacátého sto­letí), dnes je více ceněno Spiel­ber­go­vo laskavé vyprávění o prvním kon­tak­tu s mimozemšťany. Vskutku, během třiceti let, kdy Lucaso­va trilo­gie získala špat­nou pověst kvůli bíd­ně při­jatým novým dílům, jež před­cháze­jí ději původ­ní trilo­gie, se Blízká setkání zařadi­la k výpravným dílům tak výz­nam­ným, rev­olučním a vzbuzu­jícím úctu, jako jsou Metrop­o­lis, 2001: Ves­mírná odysea a Blade Run­ner. Pokračo­vat »

Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 1Pokud z hol­ly­wood­ské zamilo­vanos­ti pro fil­mové série vzešla ale­spoň jed­na dobrá věc, je to ta, že ještě než se z fil­mu stane trhák, musí her­ci a člen­ové štábu větši­nou podep­sat smlou­vu o účasti v dalších pokračováních snímku. To zna­mená, že pokud jste si zamilo­vali chláp­ka, který hrál Spi­der-Mana v prvním dílu, budete mít jis­to­tu, že ve třetím dílu uvidíte toho samého. Podob­ně také tal­en­ty v zákulisí zůstá­va­jí čas­to dlouho ve vleku a dodá­va­jí sériím jed­not­ný tón, příst­up a prove­dení, což je rys pro nedáv­nou kine­matografii poměrně neobvyklý.

Pokračo­vat »

Terminátor 2: Den zúčtování (Blu-ray Disc)

Lion­s­gate Home Enter­tain­ment (1991), 137 min­ut, BD-25 Sin­gle-Lay­er Disc, 1080p (2.35:1)

Náš jediný osud je ten, který si sami přichystáme

Terminator 2: Judgment Day / 1Větši­nou je dáno, že dvo­jky jsou horší než jejich před­chůd­ci, a je vždy pří­jem­ným přek­vapením, když je násle­dovník ste­jně dobrý (nebo dokonce lep­ší) než film, ze kterého vzešel. Možná teď čekáte, jak řeknu, že sen­zace roku 1991, Ter­miná­tor 2: Den zúč­tování, je jed­nou z výjimek. No, na to se nechys­tám, ale vím, že T2 má mno­ho skalních fandů, kteří si ho cení více než prvního dílu z roku 1984, a přesvědčo­vat je neb­udu. Hlavně pro­to, že první dva filmy z ter­miná­toří trilo­gie se od sebe dost liší. Podob­ně jako to, co dokázal James Cameron s Vetřel­ci z roku 1986 — vzít tem­ný spíše horo­rový než sci-fi snímek a převést ho non-stop akční film — T2 se nes­naží množit napí­navé béčkové kousky prvního Ter­miná­to­ra, ale spíš mění jeho pouťová kou­zla v bom­ba­stick­ou speciál­ní­mi efek­ty prod­ch­nutou hru morálky. Ter­miná­tor 2 není remake nebo předěláv­ka, ale bere si to nejlepší z Ter­miná­to­ra, roubu­je to do rodin­ného dra­matu a přidává pohád­kové kval­i­ty. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv