Letec (Blu-ray Disc)

The Aviator / 1Leg­endární režisér Mar­tin Scors­ese, jak se zdá, v posled­ních něko­li­ka letech změnil směr záj­mu. Zatím­co jeho dřívější díla prozk­oumá­vala chování morál­ně pochyb­ných postav poražených vlast­ní ctižá­dostí, jeho nedávné snímky se zaměřu­jí na postavy, jež povs­tanou a opět pad­nou kvůli vznešenějším cílům, než jaký­mi jsou oni sami. Skry­tá iden­ti­ta, Gangy New Yorku, Letec — každý z těch­to filmů se dočkal jáso­tu kri­tiků a bezpoč­tu nom­i­nací a získu různých ocenění; Letec se však stal nej­trag­ičtějším a nejkom­plexnějším příběhem, který se zrodil ve Scors­ese­ho mysli.

Pokračo­vat »

Polární expres (Blu-ray Disc)

Polar Express / 1Musím při­pustit, že nejdřív jsem se bál na Polární expres jít podí­vat. Způ­so­bil to trail­er: Obrázky jako­by mumi­fiko­vaného Toma Han­kse a všech těch malých, počí­tačově vytvořených uličníků s bílý­mi tváře­mi a zom­bie oči­ma neb­udi­ly dojem povzbu­di­vého rodin­ného fil­mu, ale spíše něče­ho jako Sev­erní pól zatra­cených.

Když mě rod­i­na nakonec před něko­li­ka lety na Polární expres do kina dotáh­la, nějak jsem to přežil a dokonce z toho ani netr­pím žád­nou post­trau­mat­ick­ou duševní poru­chou. Sice nemůžu říct, že bych film považo­val za podi­vuhod­ný a oslnivý (jak sli­bo­vala rekla­ma), po chvíli se mi ale počí­tačové ztvárnění fil­mu roz­plynu­lo a mohl jsem se ponořit do příběhu. Polární expres je však stále ohrožen tím, že vizuál­ní styl pře­bi­je celý příběh a ten skutečně na kon­ci už jen těžce živoří. Pokračo­vat »

Spalující touha (Blu-ray Disc)

Eyes Wide Shut / 4Stan­ley­ho Kubric­ka během jeho leg­endární čtyřicetileté kar­iéry ve fil­mu označo­vali nejrůznější­mi přízvisky, do roku 1996 však mezi nimi neby­lo označení sexy. Takže když tehdy oznámil, že se chys­tá pro plát­na zpra­co­v­at erotick­ou Snovou nov­elu od Arthu­ra Schnit­zlera, a že do fil­mu obsadí v té době nejžhavější Hol­ly­wood­ský pár, Toma Cruise a Nicole Kid­manovou, hod­ně obočí se zved­lo v údi­vu. Jak se bude citlivost toho­to fil­mařského bláz­na snášet se snovou, nat­u­ral­i­stick­ou náladou Schnit­zlerovy nove­ly, kde jsou stránky prosáknuté sex­uál­ní­mi pod­ně­ty a nezkro­ce­nou erotick­ou vášní? Pokračo­vat »

Osvícení (Blu-ray Disc)

The Shining / 1Ačkoli dnes považu­jeme snímek Osví­cení od Stan­ley­ho Kubric­ka za horo­rovou klasiku, v roce 1980, kdy byl film uve­den do kin, se stal propadákem. Přišel v červnu do nap­jaté atmos­féry očekávání; jak diváky, tak kri­tiky však snímek ponechal napros­to chlad­ný­mi — stěžo­vali si na poma­lé tem­po vyprávění, nepří­tom­nost typ­ick­ých horo­rových přek­vapení a přehnané herecké výkony Jac­ka Nichol­sona. Přestože první vík­end byla návštěvnost snímku v kinech poměrně vysoká, výdělky nakonec sil­ně klesly a Osví­cení se sta­lo propadákem léta.

Pokračo­vat »

1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

  • 27.11.2007
  • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 procent.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv